a2:20Mt 16:18; 1Ko 3:112:21Ef 4:15-16; Kl 2:19; 1Ko 3:162:221Pi 2:53:1Ef 4:1; Fl 1:7, 13; Fm 1,93:2Kl 1:253:3Ef 1:9-10; Kl 1:263:6Ef 2:13, 16-19
b3:7Kl 1:23,253:81Ko 15:9-10; Ga 1:16; Ef 1:73:9Ro 16:25; Kl 1:263:10Ro 11:33; 1Pi 1:123:12Jo 14:6; Ro 5:2; Hi 4:163:13Kl 1:243:16Kl 1:11 keriuwe menmen mɨrak iuwe manp enum hɨrak kakno kakɨkre han ki, te yi han tokik eiyu eiyɨt.

Ephesians 3

Menmen Pol kɨrɨakem me mɨt ap ne wewɨk me Isrel

Hi Pol kerek hepu wɨnak enuk ke gavman hentar hi hatɨp yi mɨt ap ne weiwɨk me Isrel hɨm yaaim me Krais, hi hitehi God ke yi mɨt miyapɨr. Hi han kitet yi epei yemtau God hanhana kehimɨtena hi hɨrɨak menmen mɨrak ekepi yi mɨt miyapɨr. God kewepyapɨr menmen nɨpaa hɨrak kepakɨnem, hɨrak keteiknewem, te hi herteiyem. Nɨpaa hi hewisiyem mau tɨwei. Yi eikinaam, te yi eiyɨrtei hi hertei werek werek menmen me Krais nɨpaa God kɨsawɨnem meit. Mɨt nɨpaa nepɨtariyem, te in ek God kewepyapɨrem keteikɨn haiu mɨt kerek hɨrak kehimɨtenai haiu profet metike aposel nɨrak hɨrak keteiknaiyem keriuwe God Hɨmɨn Yaaik. Hɨm hɨrak kewepyapɨrem hɨram im: Mɨt ap ne weiwɨk me Isrel, God kenipi hɨr netike mɨt ne weiwɨk me Isrel, hɨr yapɨrwe nanɨt menmen miutɨp, hɨr nɨre yɨnk kiutɨp ke menmen God katɨp kakwetaiyem kakɨntar menmen Krais kerekyeiyem. a 

Me hɨm yaaim im God kenipa hi mɨtɨk ke hi hatɨp mɨt han em. Hɨrak hanhana kekepa keriuwe menmen mɨrak manpenuk, te hi hɨrɨak menmen hɨrak ketpewem. God hanhana kehimɨtena hi kerek hi hɨkaru ke mɨt yapɨrwe nises God, hɨrak kehimɨtena hi hatɨp yi mɨt ap ne weiwɨk me mɨt ne Isrel hi hetpi hɨm yaaim me Krais. Hɨm yaaim me menmen yapɨrwe Krais kerekyeiyem, mɨt hɨr ap nanɨrtei hɨr o as mɨram o iuwe mɨram marmeim te mamɨsi taau! Hɨrak kehimɨtena hi akaap mɨt yapɨrwe hɨr nanɨrtei karkeik te God kakrɨak menmen nɨpaa hɨrak kepakɨnem. God nɨpaa kɨrɨak menmen yapɨrwe kehanem nɨpaa enum eik ere in. 10 Hɨrak kehanem te in ek hɨrak kakteikɨn tɨpir, herwe, tekek maam, Seten o ensel nɨrak yaain neit wit kɨrak, hɨrak kakteinor hɨrak God hɨrekes kertei menmen yapɨrwe werek werek keriuwe menmen yaaim mɨt miyapɨr ne weiwɨk mɨrak hɨr nɨrɨakem. 11 God kɨrɨak menmen im kises han kɨrak nɨpaa hɨrak han kitet kakrɨakem keriuwe menmen Mɨtɨk Iuwe kaiu Jisas Krais kɨrɨakem me wɨ hɨrak kaa. 12 Haiu mises hɨm me Krais Jisas, te haiu ap mɨnaain God au. Haiu mertei haiu mamno mamitɨwekhi me menmen, hɨrak ap te kakweikɨn sip kakwetai. 13 Hi etpi te yi ap han ekɨperper eiyɨntar menmen enum man merewaank mentar hi ekaap yi mɨt au emɨt! Yi han yaaik eiyu eiyɨntar yi yayɨt niuk iuwe yeriuwe menmen merewaank me yi mɨt.

Pol hanhan mɨt ne Efesas hɨr nanɨrtei Jisas Krais hanhani

14 Hi han kitet menmen iuwe God kɨrɨakem, te hi hɨnapɨpɨ hewen ninɨp hitehi God Haai menmen. 15 God hɨrak kewet mɨt ensel neit wit kɨrak o haiu mɨt meit tɨ kewetai niuk mɨrak. 16 Hi hitehi God te hɨrak kaksiuwe Hɨmɨn Yaaik b  17 Te yi yises hɨm me Krais werek werek, te hɨrak kaku kakɨt kakɨkre han ki. Hi hitehi God hɨrak han tewenɨni te menmen mɨrak iuwe, hɨram mamkepi yi hanhan eiriuwehan. Te yi eiyu han tokik eiyɨr ke nu nekenpɨ mekre tɨ metenen nu o teinɨk mɨtɨk kekre hei ketenen wɨnak siup, te hɨrak tokik kerp. 18 Menmen im maamkaap yi mɨt miyapɨr yetike mɨt miyapɨr han ne God nerer wit wit, te yi eiyɨrtei markeik te Krais hanhani. Hɨram iuwe minɨn nepni, hɨram mamno mamre nokim, hɨram mamno kesiyen. Hɨrak hanhanai wɨsenum. 19 Hi hanhan yi eiyɨrtei haiu mɨt ap te mamɨrtei werek werek marmeim te Jisas hanhanai. Hi hanhan menmen yaaim mau mekre God hɨram mamnen yi mɨt, te yi han ki eku ekriuwerem.

20 Hi hanhan hɨrak God kerek kɨrɨak menmen iuwe kekre han kaiu minɨn menmen haiu mitɨwekhiyem o han kitetim keriuwe menmen iuwe hɨrak kewisɨm mekre haiu mɨt. 21 Hi hanhan haiu mɨt miyapɨr yapɨrwe ne weiwɨk me God haiu emwenɨpi niuk mɨrak mentar menmen Jisas Krais kɨrɨakem. Haiu emwenɨpi niuk mɨrak ere tipmain tipmain enum eik. Mepɨr keremem.

Copyright information for `AVT