a5:1Mt 5:485:2Ro 14:15; Ga 2:20; Hi 10:10; Eks 29:185:3Kl 3:55:4Ef 4:295:51Ko 6:9-10; Kl 3:55:6Kl 2:4,8; Ro 1:185:8Ef 2:11,13; Kl 1:13; 1Pi 2:9; Jo 12:36 hɨram meteikɨn mekam yaaim, mekam hɨram mises hɨm me God, mekam hɨram hɨm yaaim.
b5:10Ro 12:25:112Jo 10-115:13Jo 3:20-215:14Ais 26:19, 60:1; Ro 13:115:16Kl 4:55:17Ro 12:2; Kl 1:95:18Lu 21:345:19Kl 3:16; Sam 33:2-35:20Kl 3:17
c5:211Pi 5:55:22Jen 3:16; Kl 3:18; 1Pi 3:15:231Ko 11:3; Ef 1:225:25Kl 3:19; 1Pi 3:7; Ga 1:4

Ephesians 5

Haiu mɨt miyapɨr emises menmen yaaim

God epei hanhani kesak menmen enum yi yɨrɨakem, te yi eiyisesik eiyɨr ke nɨkerek nɨrak hɨr nisesik. Yi han etwenɨnan eiyɨr ke Krais nɨpaa han tewenɨnai hɨrak kaa te kekepai. Hɨrak kaa, te menmen im hɨrak kɨrɨakem hɨram mɨre menmen mɨt newepwarem hɨram mɨnɨn yaaim mɨt newet God em.

Yi mɨt miyapɨr ne God, te yi ap yimenɨpɨn yatɨpan me menmen enum me yisesan yɨrɨran, o menmen enum me yɨnk enuk o menmen me hemkre menepam au emɨt! Yi ap eitɨpan me menmen enum menip mɨt yɨnk enuk neriuwerem, o hɨm weinɨm weinɨm, o hɨm hɨr han enuk neriuwerem au emɨt. Yi eitɨpan eiwenɨpi niuk me God keremem. Yi epei yertei werek werek menmen im. Mɨt kerek hɨr enun nariyanhis newenɨnem o mɨt enun nises menmen enum, o mɨt enun hemkre menepam neriuwe menmen hɨram enum mar ke mɨt newepwar menmen newet tɨpir em. Yi yertei mɨt nar in en, hɨr ap te nanɨno nanu nantike God ketike Jisas Krais taau!

Yi ap eiwis mɨt hɨr nanmitipɨn nanriuwe hɨm weinɨm hɨr natɨp menmen im enum hi epei hetpiyem hɨram yaaim au emɨt. Hɨr nemipɨn, te God kaknep mɨt kerek hɨr nises menmen enum hi epei hetpiyem. Yi ap eiyisesi eiyɨr ke menmen enum hɨr nɨrɨakem eiyɨntar God kaknɨp. Nɨpaa yi yar ke mɨt ne wɨtaan yeke tɨ yen, te in ek yi kerek yi mɨt miyapɨr ne Mɨtɨk Iuwe Krais. Yi yar ke mɨt miyapɨr neke tɨ ne wepni (o yanm), te yi eiyises menmen yaaim keremem. Menmen yaaim mɨt nisesim, hɨram mɨre wepni (o yanm) kɨr, a  10 Yi han ekitet mekam yi eiyisesim hɨram mamrɨak Mɨtɨk Iuwe God han yaaik. 11 Yi ap eiyises menmen enum mɨre wɨtaan toto mɨt enun nɨrɨakem. Au, yi eiwepyapɨr mɨt in em, yi eiyɨtpor menmen hɨr nisesim hɨram enum. 12 Menmen enum mɨt nɨrɨakem nepakɨnem, hi yɨnk enuk te hi ap etpiyem au emɨt! 13 Yi yewepyapɨr menmen yapɨrwe mɨt enun nɨrɨakem, hɨr nanɨrtei hɨram yaaim o enum. Im em hɨram mɨre wepni (o yanm) kɨr te mɨt nanɨr menmen. Yi yewepyapɨr menmen enum, hɨram au mami. Im em hɨram mɨre mɨtɨk kɨman si kekre wɨnak, menmen me toto hɨram mami, si mɨr mepu keremem. 14 Mar keremem te hɨm me God mau tɨwei matɨp mar im:

  • “Ti mɨtɨk kerek ti haa hɨwaai, ti pɨke ekrit, te Krais kaknen kaku han kit. Hɨrak kɨre wepni (o yanm) kɨr kenep ein ein.”
15 Te yi naanempre hɨras me menmen yi yɨrɨakem. Yi ap eirɨak menmen mɨre mɨt hɨr nepɨtari menmen. Au, yi eirɨakem emɨr ke mɨt hɨr nertei menmen yapɨrwe. 16 Wɨ im hɨram enum, mɨt hɨr nɨrɨak enum, te yi naanempre wɨ miutɨp miutɨp te yi eitɨp mɨt hɨm yaaim me God te mɨt nanɨrteiyek. 17 Te yi ap eiyises menmen enum au emɨt! Yi eiyises menmen Mɨtɨk Iuwe God hanhan yi eiyisesim.

18 Yi ap eiyɨm tɨpar si enum te yi yetaritari eirɨak menmen enum. Au, yi eiwis God Hɨmɨn Yaaik eku ekɨkre han ki akinɨni naanmamri me menmen yi yairɨakem. 19 Yi yetike ni yinan yi eitɨpan hɨm me God, yi eiyine henye me God. Yi eiyine henye, yi eiwenɨpi niuk me Mɨtɨk Iuwe God eiriuwe hɨm mi, yi eirɨam tukɨn, wekɨnp, heurek, menmeiyam te yi han yaaik iuwe eiriuwerem. 20 Menmen yapɨrwe kerek mamnen, hekrit hekrit yi eiwenɨpi niuk me God Haai kaiu mentar Mɨtɨk Iuwe kaiu Jisas Krais kerek nɨpaa kekepai keriyei haiu men God. b 

Pol katɨp hɨm men mɨt miyapɨr hɨr neitan

21 Yi eiyɨmtewan hɨm me ni yinan yi eiyisesim eiyɨntar yi yises Krais, yi yewenɨpi niuk mɨrak.

22 Yi miyapɨr yeit mɨkan ni, yi yemtau hɨm me mɨkan ni yar ke yi yemtau hɨm me Mɨtɨk Iuwe Krais. 23 Yi yɨrɨak menmen im eiyɨntar mɨkan ni hɨr ninɨni naanempri nar ke Krais hɨrak kinɨn naanmɨpre mɨt miyapɨr hɨr nisesik. Hɨrak kaa, te pɨke kakɨthis haiu mɨt, hɨrak kɨre paan, haiu au haiu mɨre yɨnk. 24 Yi miyapɨr yayɨmtau hɨm me mɨkan ni yayisesim me menmen yapɨrwe yar ke haiu mɨt miyapɨr ne weiwɨk me God haiu memtau hɨm me Krais haiu misesim.

25 Yi mɨt epei yeit miyapɨr yi hanhani yar ke Krais hanhan haiu mɨt ne weiwɨk me God. Hɨrak kaa te kakɨkepai kaktaihis, c  26 te hɨrak kenip haiu mɨt haiu yaain mentar haiu mises hɨm mɨrak, te mɨt han nɨkɨrai neriuwe tɨpar. 27 Hɨrak kɨrɨakem, te hɨrak kenip haiu mɨt ne weiwɨk miutɨp me God han kaiu hɨrak yaaik iuwe kɨre mɨt ap wikes o warep mewi au. Haiu yaain mar ke mɨte yaaip wetpen enu, Krais kaktaihis. 28 Kar ke Krais hanhan haiu mɨt miyapɨr, te yi mɨt hanhan miyapɨr ni. Yi hanhani yar ke yi hanhan yɨnk ki. Mɨt kerek hanhan miyapɨr nɨr hɨram mar ke hɨr hanhan hɨras. 29 Mɨtɨk kei kiutɨp ap kɨnaain yɨnk kɨrak kakɨwaankek au. Hɨrak naanmɨprewek kakwetɨwek menmen, te hɨrak kaku werek werek kar ke Krais naanmɨpre haiu mɨt ne weiwɨk me God. 30 Hɨrak naanmɨprai haiu mɨt kentar haiu mɨre yɨnk kɨrak. 31 Krais ketike haiu mɨt ne weiwɨk me God, haiu mau yɨnk kiutɨp, mentar hɨm me God mau tɨwei matɨp mar im:

  • “Mɨtɨk keimɨn kakɨt mɨte, hɨrak kaknaaiwɨr miye haai, hɨrak kaktike mɨte pɨrak nanu niutɨp, hɨr nɨre yɨnk kiutɨp.”
32 Hɨm im yaaim, hi han kitet hɨram matɨp me Krais ketike haiu mɨt ne weiwɨk miutɨp me God. 33 Te hɨram wen matɨp yi mɨt niutɨp niutɨp hanhan miyapɨr ni yar ke yi hanhan hɨras. Miyapɨr yi eiwenɨpi niuk me mɨkan ni.
Copyright information for `AVT