a1:1Ga 1:11-12
b1:3Ro 1:7; Fl 1:21:4Ga 2:20; 1Ti 2:6; Ta 2:14; 1Jo 5:191:7Ap 15:1,24;1:81Ko 16:221:101Te 2:4
c1:11Mt 16:171:12Ga 1:11:13Ap 8:31:14Ap 22:31:15Ais 49:1; Jer 1:5; Ro 1:11:16Ap 9:3-6; Ga 2:71:18Ap 9:261:19Mt 13:551:21Ap 9:30 ketike provins Silisia.

Galatians 1

Hi aposel Pol. Mɨt hɨr netpo neriuweta hi hatɨp mɨt hɨm me God au. God ap katɨp mɨtɨk hak hɨrak kehimɨtena hi hatɨp mɨt hɨm mɨrak yaaim. Jisas Krais kerekek ketike God Haai kerek nɨpaa hɨrak kɨkɨak Jisas nɨpaa kaa ek, hɨrakɨt keretet tehimɨtena hi hɨre aposel hi hatɨp mɨt hɨm yaaim me God. Hi Pol hetike mɨt nai in kerek haiu mɨrɨak menmen miutɨp, haiu matɨp yi mɨt ne weiwɨk me God yerer wit wit yau provins Galesia, yi yaain. Hi Pol hesiuwe tɨwei ik ken yi mɨt en. a 

Hi hanhan God Haai kaiu ketike Mɨtɨk Iuwe kaiu Jisas Krais hɨrakɨt hanhan teriuwi yi eiyu werek werek. Krais hɨrak kises han ke God hɨrak Haai kaiu, hɨrak kaa kesak menmen enum maiu kekepai keriyei haiu mɨnaaiwɨr menmen enum mau tɨ mari han kaiu me wɨ in ek. Hi hanhan haiu mɨt emwenɨpi niuk mɨrak iuwe tipmain tipmain enum eik.

Hɨm yaaim miutɨp mepu keremem

Hi han kekrit iuwe hentar yi yɨnaaiwɨr God nɨpaa kari han ki keriuwe menmen yaaim Krais kerekyiyem weinɨm nɨpaa wɨ hɨrak kaa. In ek yi yɨnaaiwɨr hɨm mɨrak yaaim waswas, yi yises hɨm ham yi han kitet hɨram yaaim mamkepi yi yises God. Te hɨm ham yaaim mepu mamkepi mar im au. Hɨm miutɨp kerek nɨpaa hi hetpiyem hɨram keremem mamkepi yi eiyises God werek werek. Hi atɨp menmen im hentar mɨt han enun nari han ki, hɨr hanhan nanweikɨn hɨm yaaim me Krais mamno hɨm ham ham enum memipɨn. Te haiu hɨras o mɨtɨk ensel ke wit ke God kaknen, haiu mamɨtpi hɨm ham me hɨm nɨpaa haiu metpiyem, neimɨn nanrɨak menmen im hi hanhan God kakrekyor enum kakɨwaanki nanɨkre si. Haiu epei metpiyem, te in ek haiu pɨke metpiyem meteipim. Mɨt kerek epei nan netpi hɨm ham me hɨm nɨpaa yi yemtewem yisesim, hi hanhan God kakrekyor enum kakɨwaanki nanɨkre si.

10 Yi han kitet hi hewis menmen im hetpim, te mɨt hɨr han yaaik nanriuwa a? Taauye! Hi hɨrɨak menmen te God han yaaik kakɨriuwa kerekek. Hi hɨrɨak menmen im enip mɨt hɨr han yaaik nanɨriuwa, te hi ap hɨrɨak menmen me Krais au. Hi hɨrɨakem me mɨt keriyen. b 

Pol keteikɨn mɨt God kerekek kehimɨtanek hɨrak kɨre aposel

11 Nai yinan, hi hanhan te yi eiyɨrtei werek werek hɨm yaaim me Krais hi nɨpaa hetpiyem mɨt ap neket han em netpim au. 12 Mɨtɨk hak ap ketpo hɨm im keteiknewem au. Jisas Krais kerekek ketpewem keteiknewem.

13 Hɨm im yaaim mentar yi epei yemtau menmen enum hi hɨrɨakem nɨpaa hi hises menmen mɨt ne Isrel hɨr nisesim. Hi epei hɨrɨak enum iuwe me mɨt miyapɨr ne weiwɨk me God, hi hanhan anɨp nani. 14 Hi epei hinɨn nai ne watiu miutɨp ne mɨt naiu ne hɨm haiu mɨt ne Isrel misesim. Hi hinɨni hentar hi nepei hises menmen wɨsenum me menmen maamrer naiu nɨrɨakem han kitet God han yaaik keriuwerem.

15 Te nɨpaa hi hekre tu ke miye pai, God hɨrak han kitet hɨram yaaim te hɨrak kehimɨtena hi kɨrak. Maain hɨrak kerekyo yaaim ketpo menmen te hi hɨrɨak menmen mɨrak. 16 Hɨrak ketpo menmen te hi hɨrɨak menmen mɨrak, hɨrak keteikno Nɨkan kɨrak hɨrak keimɨn, te hi hatɨp mɨt hɨm yaaim me Krais. Hɨm im men mɨt ap ne weiwɨk me Isrel au. Me wɨ God kerekyewem, hi ap atɨp mɨt han hitorhi hɨram yaaim hi hɨre aposel o au. 17 Hi ap hitet yayiwe hɨniu hen wit Jerusalem hɨr mɨt aposel ein kerek nɨpaa God kehimɨtenor ninɨn natɨp mɨt hɨm mɨrak, hi hitorhi me menmen au. Wasenum, hi hen wit Arebia kerek wit enuk mɨt niutɨp niutɨp newiyen. Te maain, hi pɨke han wit Damaskas.

18 Maan, tito wikak epei men, hi han hitet yayiwe hɨniu hen hiun wit Jerusalem, hi hen hɨr Pita. Hi etikerek wau en wewepnak me wɨ hiswiyen hispɨnak (15) keremem. 19 Hi ap hɨr mɨt aposel han au, Jems hɨrak nɨkik ke Mɨtɨk Iuwe Krais, hi hɨrek kiutɨpen kerekek. 20 Menmen hi hewisiyem hɨram hɨm yaaim. God kertei hi emitipɨn au.

21 Hi han hiun Jerusalem epei au, hi hen tɨ ke provins Siria c  22 Te in ek, mɨt ne weiwɨk me God neit Judia hɨr ap nɨra hɨr au netari ninaan mai au. Hɨr nemtau mɨt han netpor hɨm weinɨm keremem me hi mar im: 23 “Mɨtɨk kerek hɨrak kewep haiu mɨt ne weiwɨk miutɨp me God, hɨrak in ek katɨp mɨt hɨm yaaim me Krais kerek hɨrak nɨpaa hanhan kakɨwaaankem.” 24 Hɨr nemtau hɨm me menmen God kerekyewem, te hɨr newenɨpi niuk mɨrak.

Copyright information for `AVT