a12:1Ro 7:21; 1Ko 9:24-25; Hi 10:3612:2Hi 1:3
b12:5Pro 3:11-1212:6Rev 3:1912:7Diu 8:5; 2Sml 7:14 enum maiu te haiu mɨneini han kitet hɨr iuwe. Te God hɨrak kinɨn haairer naiu, hɨrak Haai ke hɨmɨn kaiu te haiu emisesik emwisɨk hɨrak kerekyei menmen enum maiu te haiu mamtikerek mamu mamɨt.
c12:11Je 3:17-1812:12Ais 35:3312:13Pro 4:2612:14Sam 34:14; Ro 12:1812:15Ap 8:23
d12:16Jen 25:33-3412:17Jen 27:30-4012:18Eks 19:16-20; Diu 4:11-12 yemtewem yar ke mɨt nɨpaa ne Isrel nɨrem nemtewem. Hɨr nan mɨniu (o neiyɨp) niuk mɨrak Sainai, hɨram si iuwe merhɨhe mau paan mɨrak, hɨr nɨr napɨ toto enum mɨwapɨn wit mar ke wɨtaan toto, yuwerep man,
e12:19Eks 20:18-21; Diu 5:22-2712:20Eks 19:12-1312:21Diu 9:1912:22Ga 4:26; Rev 5:1112:23Lu 10:2012:24Hi 8:6, 10:22; 1Pi 1:2; Jen 4:10 mɨre mapɨk kemtɨt mekre hemkre me bulmakau o meme kɨwaaiyem mentar yɨnk ke mɨt ein te God katɨp hɨr yɨnk kɨr yaaik. Mar im hemkre me Jisas mesak menmen enum mekre han kaiu te hɨrak kɨre yaaik. Hemkre mɨrak ap mar ke hemkre me Ebel nɨpaa hɨrak kaa au. Hɨram yaaim minɨn em. God kɨr hemkre me Ebel hɨram menipek han enuk kɨrɨak mɨtɨk Ken menmen enum. Hemkre me Jisas au. God kɨrem te hɨram menipek hɨrak hanhan keriuwai haiu mɨt, hɨrak kesak menmen enum mekre han kaiu.
f12:25Hi 2:1-3, 10:28-2912:26Eks 19:18; Sam 68:8; Hag 2:612:29Diu 4:24, 9:3; Ais 33:14 si tatɨm menmen te God kakɨwaank menmen yapɨrwe kerek hɨrak ap han yaaik keriuwerem au.

Hebrews 12

Haiu emises hɨm me God emrɨak menmen nɨpaa Jisas kɨrɨakem

Mɨt in kerek hi nepei hetpiyem hɨr nɨpaa nises hɨm me God werek werek hɨr yapɨrwe nerp wit ke God nɨrai nɨre mɨt nerp nɨr nɨkerek hɨr nesiuken neit skul. Te haiu mɨt emweikɨn sip emwet menmen yapɨrwe mamraiwaank o menmen enum kerek haiu hanhan emisesim emrɨakem te hɨram emɨt. Haiu emnaiwɨrem mar ke mɨtɨk kesiuknen kewenwo laplap hɨrak kenepim kewɨrem te hɨrak kesiuken waswas. Haiu emnaiwɨrem emɨt te haiu emises menmen werek werek God kehimɨtenai haiu emisesim. Haiu han ekitet Jisas kerek hɨrak kinɨn mɨt han hɨrak kɨre Mɨtɨk Iuwe kises God werek werek te hɨrak kekepai haiu mamisesik werek werek. Hɨrak kerekek han kitet hɨrak yɨnk enuk kaa kentar nu tentarakɨt hɨram menmen weinɨm kentar hɨrak kertei maain hɨrak kakinɨn menmen enum kakɨkepai kakriuwe menmen hɨrak kɨrɨakem hɨrak yaaik kaku. Nepei au, hɨrak ken kau menep his yaaim me God kɨre Mɨtɨk Iuwe ketikerek naanmɨpre menmen yapɨrwe. a 

God kewis menmen enum mamnen mamraiwaank te haiu mamisesik werek werek

Yi han ekitet menmen enum mɨt enun nerekyɨwekem te hɨrak kau han tokik kises menmen God kehimɨtenɨwek kakisesim. Te yi ap han enuk waswas yeriuwe menmen enum miwep te yi yeweikɨn sip yewet menmen yaaim me God. Wɨ Seten kakri han ki o mɨt nanrekyi enum te yi eiweikɨn sip eiwet Krais, yi ap eirɨak menmen iuwe wen au te yi yainɨn menmen enum ere hemkre mi mamwen te yi yayi yayɨr ke Krais kɨrɨakem. Yi han kaa menmen God ketpiyem mamkepi yi eiyu han yaaik a? Nɨpaa hɨm me God mɨt newisɨm mau tɨwei matɨp yi yar ke nɨkerek nɨrak mar im:

  • “Nɨkerek nai, wɨ kerek God kesiuwe menmen miwep kar ke haai kenep nɨkan kɨrak, yi ap han kitet menmen enum hɨremes man miwep au. Yi ap han enuk yeriuwerem han kitet God kɨneini au, wɨ kerek hɨrak kesiuwe menmen enum mamnen mamiwep.
Yi ap han ekitet eiyɨrik eiyɨntar mɨt miyapɨr kerek God hɨrak hanhan keriuweri hɨrak kewis menmen manɨp kakɨkepi hɨr enises menmen yaaim. Mɨt miyapɨr kerek hɨrak katɨp kar ik: ‘Yi nɨkerek nai,’ hɨrak kewis menmen mamnɨp mamkepi hɨr nanises menmen yaaim.” Te yi han tokik eiyu eiriuwe menmen enum mamnen mamiwep. Yi han ekitet menmen im hɨram mɨre menmen haai hɨrak kɨrɨak nɨkerek nɨrak em, te hɨr enises hɨm mɨrak werek werek. Menmen im enum mamiwep, hɨram meteikni God hɨrak han kitet yi nɨkerek nɨrak hɨrak kakɨkepi yi yaain. Nɨpaa yi yertei mɨtɨk hak ap kenep nɨkan kɨrak o au a? Taau. Mɨt yapɨrwe nenep nɨkerek nɨr. Haai ki God hɨrak ap te kakrekyi menmen mi enum, menmen im hɨram meteikni yi ap nɨkerek yaain au. Yi yɨre nɨkerek ne weiwɨk ham. Nɨpaa haiu yapɨrwe haairer naiu hɨr nerekyei menmen b  10 Haairer naiu hɨr nises han kɨr nerekyei menmen enum maiu me wɨ ham haiu wen kike. God hɨrak au. Hɨrak kerekyei menmen maiu enum kekepai te haiu yaain mamɨr ke hɨrak. 11 Wɨ God o mɨt nerekyai menmen maiu enum, haiu han kitet hɨram menmen enum te hɨram ap menipai han yaaik meriuwerem au. Maain haiu mɨt kerek God kerekyei menmen mar im, hɨram menipai haiu mamre mɨt yaain mamrɨak menmen yaaim haiu mamu werek werek.

Haiu naanempre hɨras te haiu ap emweikɨn sip emwet God

12 Yi mɨt han yi yɨnapen yises hɨm me Jisas Krais yar ke mɨt kerek nen yanɨmɨn hɨr his hɨt maa. Yi ap eiyu han tewenɨn hɨras me menmen epei man miwep au emɨt! Yi pɨke hanhan eiyises hɨm me Jisas werek werek. 13 Yi eiyises God werek werek hɨram mamɨr ke mɨt nɨpaa hɨt par mewers, hɨr nitet yayiwe yaaik kɨpɨrak te hɨt mɨr mamre yaaim. Mɨt han narik kerek neweikɨn sip nanwet Krais hɨr nɨri yi pɨke yises God werek werek te hɨr pɨke hanhan nanisesik werek werek.

14 Yi mɨt miyapɨr yetike mɨt miyapɨr han yapɨrwe yi eikiyan eiyu. Yi eiyises menmen yaaim God hanhan yi eiyisesim eiyɨntar yi ap eiyises menmen yaaim im te yi ap yayu yaitike Mɨtɨk Iuwe God au. 15 Yi naanmamre hɨras werek werek. Hɨram ap yaaim te yi ap yayɨt menmen yaaim yapɨrwe God kakrekyiyem kakwetiyem au. Mɨtɨk hak hɨrak kar ik hɨrak kɨre hepnek ke tɨ enum mewo mɨsawɨn mekre nɨmɨn ke yenkis te maain mɨt nerp nentɨram nɨk mɨram meketet mau hɨt mɨr. Mɨtɨk kar ik hɨrak kakrɨak menmen enum kakri han ke mɨt miyapɨr yapɨrwe kakriwaank kakriuwerem. c  16 Yi naanmamre hɨras te yi mɨt o miyapɨr han ap te eiriyanhis eiwenɨnem, o han kitet menmen me God hɨram menmen weinɨm mar ke nɨpaa mɨtɨk Iso kɨrɨakem. Hɨrak han kitet hɨm God katɨp maam kɨrak Ebraham hɨram menmen weinɨm. Te hɨrak kewis nɨkik kɨrak kakɨt menmen mɨrak yaaim maain haai kakwetɨwekem metike hɨm yaaim God ketpim me menmen mamnen. Hɨrak kewisɨk kakɨt menmen im kentar hɨrak nɨnpɨmaak nɨkik kɨrak kewetɨwek menmen mei kike hɨrak kaam. 17 Yi yertei maain hɨrak hanhan pɨke kakɨt menmen mɨrak te God kenip Jekop kekrehɨr kɨrak hɨrak kepɨrek ketpɨwek kar ik: “Ti taau.” Iso kɨkɨt kitɨwekhi yapɨrwe te God kenipek ap te keweikɨn han mewek au.

Haiu meit hɨm yaaim me God haiu mamno wit Saion

18 Nɨpaa wɨ yi yinɨn yises hɨm me God yi ap yɨr menmen d  19 hɨr nemtau mɨtɨk hak keit mɨniu (o neiyɨp) ketenwo taur. Epei au, hɨr nemtau Mɨtɨk Iuwe keit ein katɨp hɨm iuwe enum. Mɨt miyapɨr ne Isrel hɨr nemtau hɨm enum me Mɨtɨk Iuwe eik katɨp keit mɨniu (o neiyɨp), hɨr nepɨrpɨr nitehi Moses natɨp nar ik: “Haiu mɨnapen mamtau hɨm menmen meiyam im au emɨt!” 20 Hɨr nɨnapen nemtau hɨm meiyam God ketporem nentar hɨrak katɨp kar ik: “Keimɨn mɨtɨk o mɨte, nɨkerek o samiyak hɨr nanɨnen nanɨrp nanitet mɨniu (o neiyɨp), mɨt han nanɨt nan nanwɨrem neiyɨm nanɨnep mɨtɨk kaki o samiyak mami.” 21 Mɨt en nɨr menmen im te hɨr nɨnaain nepɨrpɨr. Moses hɨrekes katɨp kar ik: “Hi hepɨrpɨr wɨsenum hentar hi hɨnaain.”

22 Te yi mɨt kerek yi yises hɨm me God in, yi ap yan mɨniu (o neiyɨp) mar im au. Yi hɨmɨn ki epei kan mɨniu niuk mɨrak Saion kerek wit iuwe ke God kewi. God hɨrak kaku kakɨt tipmain tipmain enum eik. Yi hɨmɨn ki epei kan wit Jerusalem, hɨrak keit wit ke God kerek mɨt ensel yapɨrwe hɨr han yaaik nererik nau en. 23 Yi hɨmɨn ki epei kan ketike nɨkerek yapɨrwe ne God kerek nanɨt menmen yaaim mɨrak yi yererik han yaaik yepu. God kewis niuk mi metike niuk mɨr mau tɨwei mɨrak hɨrak kertei yi neimɨn yi mɨt miyapɨr nɨrak. Yi hɨmɨn ki epei kan kɨr God kerek hɨrak naanmɨpre mɨt yapɨrwe, hɨrak maain skelim haiu mɨt metike mɨt kerek nɨpaa God katɨp hɨr mɨt yaain hɨr netikerek nau wit kɨrak. 24 Yi hɨmɨn ki epei kan kau ketike Jisas kerek kerp nɨmɨn ke God ketike haiu mɨt, hɨrak ketpai hɨm ham yaaim haiu mewenhi mamisesim hɨrak kekepai haiu metike God haiu mau han kiutɨp. Hɨrak nɨpaa kaa hemkre mɨrak mewen. Menmen im hɨram meteiknai menmen nɨpaa mɨtɨk pris kɨrɨakem. Hɨrak keit menmen e 

Haiu naanempre hɨras te haiu emises God werek werek

25 Yi naanempre hɨras te yi ap eiweikɨn sip eiwet hɨm Krais ketpiyem au emɨt! Nɨpaa God kerp mɨniu (o neiyɨp) Sainai katɨp mɨt miyapɨr hɨm mɨrak. Mɨt han en neweikɨn sip newetɨwekem hɨr ap te nɨrɨr natɨnpɨn ne menmen enum God kerekyorem au. Haiu mamnopɨn mamkeipɨn menmen enum mamwep mamɨrkeik te haiu emweikɨn sip emwet hɨm me hɨrak mɨtɨk kerek kekiuwe wit ke God ketpai menmen? Taau. 26 Nɨpaa God keit mɨniu (o neiyɨp) Sainai hɨrak katɨp keriuwe hɨm mɨrak tɨ kɨtanɨk te in ek hɨrak katɨp hɨm iuwe kar ik: “Hi tewen pɨke etanɨk tɨ eteipim. Tɨ weinɨk kerekek au. Hi tewen etanɨk tɨ ketike nepni hɨram mamɨwaank.” 27 Hɨm im hɨram matɨp “meteipim,” te hɨram meteiknai menmen im: Nɨpaa God kɨrɨak tɨ te maain hɨrak kaktanɨk menmen im te hɨram yapɨrwe hɨrak kakɨwaankem mamɨt. Menmen ap me tɨ ap mamtanɨk, God kakɨwaankem au. Hɨram mamu mamɨt.

28 Haiu han yaaik emu emɨntar menmen im God kakwetaiyem kakɨt wit kerek hɨrak naanmɨpre menmen yapɨrwe, wit kerek mɨtɨk hak ap te kaktanɨkem au. Te haiu mamwenɨpi God niuk mɨrak Iuwe mamrɨak menmen yaaim hɨrak hanhan haiu mɨrɨakem. 29 Haiu emrɨak menmen mar im mamɨntar God kaiu hɨrak kɨre f 

Copyright information for `AVT