a2:14Jo 12:31; 1Jo 3:8; Rev 12:102:16Ais 41:8-92:17Fl 2:7; Hi 2:14; 1Jo 2:2, 4:102:18Hi 4:153:1Hi 4:14, 6:20, 7:26, 8:1, 9:113:2Nam 12:7 keit niuk mɨrak iuwe. Wɨnak au, hɨrak kepu weinɨm.

Hebrews 3

Jisas wɨsenuk kinɨn mɨtɨk Moses

Nai yinan kerek God keit wit kɨrak kehimɨteni te yi yisesik yayɨt menmen mɨrak, yi han ekitet Jisas werek werek. Hɨrak hɨrekes God keriuwetek kɨre Aposel hɨrak kan kewepyapɨr hɨm mɨrak, hɨrak kɨrɨak menmen mɨre mɨtɨk Hetpris, haiu mɨt misesik matɨp mɨt han ek. God kehimɨtanek hɨrak kɨrɨak menmen mɨrak te hɨrak kɨrɨakem kisesim werek werek, kar ke nɨpaa mɨtɨk Moses kɨrɨakem kisesim kau nɨmɨn ke mɨt miyapɨr ne weiwɨk me God. Mɨtɨk Iuwe ik Jisas God kewisɨk hɨrak keit niuk mɨrak wɨsenum kinɨn niuk me Moses kɨre mɨtɨk kime wɨnak yaaik a  Wɨnak yapɨrwe ap te mamime hɨremes taau. Mɨt keriyen nimaam, te God kinɨn kentar hɨrak kɨrɨak menmen yapɨrwe. Moses kɨrɨak menmen me God nɨmɨn ke mɨt miyapɨr ne weiwɨk mɨrak. Hɨrak kɨre wok mɨtɨk kɨrɨak menmen me mɨtɨk iuwe kɨrak. Hɨrak kewepyapɨr menmen God katɨp maain hɨrak hɨrekes kakrɨakem. Krais hɨrak au. Hɨrak Nɨkan ke God kerekek, hɨrak kɨrɨak menmen me God werek werek. Hɨrak Mɨtɨk Iuwe kinɨn naanmɨpre mɨt miyapɨr ne weiwɨk me God. Haiu mamu mamre mɨt miyapɨr ne weiwɨk me God te haiu wen han tokik emu emɨmerɨr Mɨtɨk Iuwe kanen kaktaihis o au en, taau.

Mɨt ap nises hɨm me God ap te nanu werek werek taau

Haiu emɨmtau hɨm kerek God Hɨmɨn Yaaik ketpaiyem emɨntar haiu ne weiwɨk miutɨp mɨrak. Hɨrak katɨp kar ik:

  • “Petepin kerek yi yemtau God ketpi menmen,
yi ap paan tokik (o eiyɨnke perkenum) eiweikɨn sip eiwetɨwem au emɨt! Yi ap eiyises menmen me nɨpaa maamrer naiu nɨrɨakem neweikɨn sip newet God me wɨ hɨr nepu wit tenhaan weinɨk mɨt ap newi. Hɨr han enuk nari han kɨrak nenipɨwek han enuk keriuweri.” God katɨp kar ik: “Maamrer ni neit wit ik hɨr nari han kai enuk te hɨr nɨr menmen hi hɨrɨakem me 40 tito, te hɨr au, hɨr neweikɨn sip neweto. 10 Hɨr nenipa hi han enuk heriuweri te hi hatɨp har ik: ‘Hɨr hekrit hekrit hɨr nises menmen ham enum mekre han kɨr. Hɨr au, hɨr nepɨtari menmen hi hetpim hɨr nɨnapen nisesim.’ 11  Hi han enuk heriuweri te hi hatɨp hɨm iuwe har ik: 3:5 Nam 12:7 3:6 Kl 1:23; Hi 3:14 3:7 Sam 95:7-11 3:8 Eks 17:7; Nam 20:2-5 3:11 Nam 14:21-23 ‘Hi ap ewisi hɨr nanɨnen nanu wit kerek hi ehimɨtenor hɨr nanɨno nani, ap nanɨno ein ein au.’”

Haiu ap emweikɨn sip emwet hɨm me God emɨr ke nɨpaa hɨr mɨt ne Isrel nɨrɨakem emɨt

12 Nai yinan, yi naanmamre hɨras te yi mɨt ap te eirɨak han ki enuk yi eiweikɨn sip eiwet God kerek kakpau kakpeit nɨpaa ere in te maain hɨrak kaku tipmain tipmain enum eik. 13 Wɨ yapɨrwe God katɨp hɨram mɨre “petepin” yi hekrit hekrit einakɨnan hitokim eikapan han tokik eiyu te yi ap eiwis menmen enum mamri han ki memitipɨn te yi eiweikɨn sip eiwet God au emɨt! 14 Yi eikapan eiyɨntar nɨpaa haiu mɨt memtau hɨm me Krais. Haiu emisesim ere maain haiu mami te haiu mamtikerek mamu han kiutɨp haiu mɨt mamɨt menmen mamtikerek. 15 Haiu mertei hɨm im wen mepu hɨram matɨp mar im:

  • “In ek yi yemtau hɨm me God kakɨtpiyem yi ap einakɨn tokim eiweikɨn sip eiwet hɨm mɨrak mar ke nɨpaa maamrer ni nɨrɨakem.”
16 Neimɨn nemtau hɨm God ketpim te hɨr ap nisesim au, neweikɨn sip newetɨwem? Mɨt miyapɨr kerek Moses keriyei keri ken nɨnaaiwɨr wit Isip. 17 God hɨrak han enuk keriuwe neimɨn me 40 tito a? Hɨrak han enuk keriuwe mɨt miyapɨr nɨrɨak menmen enum te hɨr naa neit wit tenhaan weinɨk mɨt ap nei newi. 18 Nɨpaa God katɨp hɨm iuwe kar ik: “Hɨr ap nanɨnen nanu wit Keinen kerek hi hehimɨtanek hɨr nanwiyen ap nanɨno ein ein au,” hɨrak katɨp karik hɨrak katɨp me neimɨn a? Hɨrak katɨp me mɨt ne Isrel kerek neweikɨn sip newetɨwek. 19 Te haiu mertei hɨr ap nen nau wit kerek hɨrak epei kehimɨteni hɨr nanwiyen nentar hɨr ap nises hɨm mɨrak werek werek au. 3:14 Hi 3:6 3:15 Sam 95:7-8; Hi 3:7-8 3:16-18 Nam 14:1-35 3:17 1Ko 10:10 3:18 Hi 3:11
Copyright information for `AVT