a6:20Hi 5:67:1Jen 14:17-207:3Sam 110:4; Hi 5:5-6, 7:15-17 Melkisedek hɨrak iuwe kinɨnek te hɨrak kenke menmen mɨrak hɨrak ketɨwem me wɨ kerek hɨrak kenep mɨt, hɨrak kewetɨwek pɨnam miutɨp, hɨrak ketenen pɨnam mar hispɨnak tekyaait (9).
b7:5Nam 18:21 kekrehɨr ke Livai. Te haiu mertei Melkisedek mɨtɨk iuwe kinɨn Livai.
c7:14Jen 49:10; Ais 11:1; Mt 2:6; Rev 5:5 hak Krais hɨrak hetpris kises menmen ham kar ke nɨpaa Melkisedek hɨrak kisesim.
d7:17Sam 110:4; Hi 5:67:19Hi 9:97:21Sam 110:4; Hi 5:67:22Hi 8:6, 12:24 menmen mɨt pris nɨrɨakem. Mɨtɨk hak ap te kakɨkrehɨr kɨrak taau kakɨntar hɨrak ap pɨke kaki au.
e7:25Ro 8:34; 1Jo 2:17:26Hi 3:17:27Hi 5:37:28Hi 5:1-2

Hebrews 7

Melkisedek hɨrak mɨtɨk iuwe pris

Jisas hɨrak Mɨtɨk Iuwe Hetpris kar ke Melkisedek kentar menmen im. Melkisedek hɨrak mɨtɨk iuwe hetpris ke God kerek kinɨn naanmɨpre menmen yapɨrwe. Wɨ nɨpaa Ebraham ketike mɨt nɨrak nenep mɨt iuwe kerek naanmɨpre mɨt ne wit hispɨnak (5) hɨr nanɨp nenepi. Epei au, hɨr wen nepnen wit kɨr, mɨtɨk Melkisedek kewen yipɨrek ketike mɨt nɨrak, hɨrak ketpɨwek hɨm yaaim kar ik: ‘God kerekyi menmen yaaim naanmamri.” Ebraham kenke menmen yapɨrwe hɨrak ketike mɨt nɨrak netɨwem me mɨt hɨr nanɨp nenepi, hɨrak kewepim mar hiswiyen (10), hɨrak kewetɨwek pɨnam miutɨp, Ebraham ketenɨnem mar hispɨnak tekyaait (9). (Haiu meweikɨn niuk me Melkisedek mamre hɨm maiu hɨram matɨp “Mɨtɨk Iuwe kises menmen yaaim.” Melkisedek hɨrak mɨtɨk iuwe king kinɨn naanmɨpre mɨt ne wit Selem. Niuk im Selem hɨram matɨp “Wit mɨt nekiyan newik.” Te niuk mɨrak ham matɨp hɨrak “Mɨtɨk iuwe king kenip mɨt nekiyan enu enɨt.”) Nɨpaa mɨt ap newis tɨwei netpai miye haai nɨrak o maamrer nɨrak hɨr neimɨn au. Hɨr ap netpai mɨte winaak o au. Hɨr ap netpai hɨrak kaa o au te haiu han kitet hɨrak kɨre Nɨkan ke God kentar hɨrak wen kau keit. Hɨrak kau kɨre mɨtɨk iuwe pris kaku kakɨt tipmain tipmain enum eik.

Yi mɨt yi yertei hɨrak mɨtɨk iuwe. Ebraham han kitet a  Mɨt han kerek hɨr nepenyerer ne mɨtɨk Livai hɨr nɨrɨak menmen me mɨt pris. Hɨm me God Moses kewisɨm mau tɨwei matɨp hɨr hekrit hekrit nanri pɨnam miutɨp me menmen hiswiyen (10) mɨt ne Isrel nantenenim me ni mɨr o menmen mɨt han nanwetɨrem. Hɨr mɨt yapɨrwe ne Isrel hɨr nepenyerer ne Ebraham te mɨt pris nari menmen me paaprer nɨr. Menmen im hɨram yaaim. Te Melkisedek hɨrak ap ke weiwɨk me Livai te kenmak hɨrak kari menmen miutɨp me Ebraham a? Hɨrak ap ke weiwɨk mɨr te hɨrak kari menmen miutɨp me menmen mar hiswiyen (10) Ebraham ketenenim keriyaam me mɨt nepei naa. Hɨrak keriyaam kentar hɨrak mɨtɨk iuwe kinɨn Ebraham. Hɨrak keit menmen pɨnam nepei au, hɨrak ketpɨwek hɨm yaaim kar ik: “God kakrekyi menmen yaaim.” Haiu mertei Ebraham hɨrak iuwe kentar nɨpaa God ketpɨwek hɨm yaaim kakisesim kakrekyɨwekem. Haiu mertei mɨtɨk kerek katɨp mɨtɨk hak hɨm yaaim kar ik: “God kakrekyut yaaim,” mɨtɨk ik katɨp menmen im hɨrak kinɨn mɨtɨk kemtau hɨm mɨrak kentar hɨrak kekrehɨr ke God hɨrak ketpɨwek menmen yaaim. Mɨt pris kerek nari menmen miutɨp me menmen mar hiswiyen (10) mɨt ne Isrel netenenim, maain mɨt han ne mɨt hɨr nani, te Melkisedek kerek kari menmen miutɨp me Ebraham, hɨm me God mau tɨwei matɨp hɨrak ap te kaki au. Hɨrak kaku kakɨt. Livai maam nɨpu kɨrak Ebraham kewet Melkisedek menmen miutɨp me menmen hiswiyen hɨrak ketenenim. Te hɨram yaaim haiu matɨp nɨpaa mɨtɨk Livai kewet mɨtɨk Melkisedek menmen. Markeik te Livai kewet Melkisedek menmen em? Miye winaak wen au me wɨ Ebraham kepnen wit. 10 Melkisedek hɨrak kewen yipɨr Ebraham keit yayiwe, te Ebraham kewetɨwek menmen. Ebraham hɨrak maam nɨpu ke Livai te hɨram mar ke hɨrak kewet Melkisedek menmen b 

Menmen me pris Melkisedek pɨke mekrit te menmen me Livai epei au mesi meit.

11 Nɨpaa God katɨp mɨt hɨm mɨrak hɨr newisɨm mekre tɨwei. Hɨm im matɨp maain God kakɨkrehɨr ke menmen me mɨt pris ne weiwɨk me Eron. Menmen im meteiknai menmen mɨt pris in hɨr nɨrɨakem hɨram ap te mamɨsak menmen enum mɨt nɨrɨakem au. Te God kewis mɨtɨk pris hak kɨrɨak menmen kar ke mɨtɨk pris Melkisedek nɨpaa kɨrɨakem. Hɨrak ap kises menmen mar ke mɨt pris ne weiwɨk me Eron hɨr nɨrɨakem au. Hɨm kerek God katɨp Moses em mɨt pris ne weiwɨk me Eron, hɨr nepenyerer ne maam nɨpu kɨr Livai, hɨr neit hɨm im me God hɨr newepyapɨrem natɨp mɨt miyapɨr ne Isrel em. Hɨr yapɨrwe nisesim. 12 Te in ek mɨtɨk hak iuwe kekrehɨr ke mɨt pris me weiwɨk me Eron. Hɨm me Moses mɨt pris natɨp mɨt em hɨram ap mamu weinɨm au. Hɨram mamɨsi te hɨm ham me God mamɨkrehɨr mɨram. 13 Mɨtɨk ik kerek hɨm me God mau tɨwei metpim, hɨrak ap ke weiwɨk me mɨt pris ne Levi au. Hɨrak ke weiwɨk ham. Mɨt ne weiwɨk mɨrak nɨpaa enum eik ere in hɨr ap nɨre pris nen newis menmen newepwarem newet God em au. 14 Haiu mɨt yapɨrwe mertei Mɨtɨk kaiu Iuwe Jisas miye pɨrak winaak hɨrak ke weiwɨk me Juda. Hɨm me Moses mau tɨwei ap matɨp mɨt ne weiwɨk im hɨr nɨre pris au. Nepenyerer ne Livai keriyen. Te Mɨtɨk kaiu Iuwe hɨrak kɨre pris kekrehɨr ke mɨt pris ne weiwɨk me Livai te menmen mɨr hɨram nepei au mesi.

Jisas hɨrak Mɨtɨk Iuwe Pris hekrit hekrit kar ke Melkisedek

15 In ek haiu mertei werek werek God kekrehɨr ke pris ne nɨpaa ein netike hɨm hɨr nisesim me wit kerek hɨrak kehimɨtan Mɨtɨk Iuwe c  16 Hɨrak kɨre hetpris kentar God ap han kitet hɨm nɨpaa hɨrak katɨp Moses em matɨp mɨt pris hɨr ne weiwɨk miutɨp me Livai keriyen. Hɨrak han kitet hɨrak mɨtɨk iuwe ap te kaki au, te hɨrak kehimɨtanek hɨrak mɨtɨk hetpris. 17 Hɨm im yaaim mentar hɨm me God mau tɨwei matɨp mar im: “Ti ehu ehɨt tipmain tipmain enum eik. Hi ahimɨtenit ti are Mɨtɨk Iuwe Hetpris hises menmen har ke Melkisedek kisesim.” 18 God nepei kesak hɨm mɨrak nɨpaa hɨrak katɨp Moses em mɨt nisesim kentar menmen me hɨm im mɨt nisesim ap mekepai menipai haiu mɨt yaain te haiu mamu mamtike God taau! 19 Hɨm me Moses mɨt nisesim ap te mamnip menmen ham miutɨp nɨpaa enum hɨram mamre yaaim au. In ek God kewetai hɨm yaaim me Krais hɨram minɨn hɨm me Moses nɨpaa ein te haiu mertei haiu emisesim hɨram mamkepai haiu mamtike God mamkiyan mamu mamɨt.

20 Haiu mertei wɨ God kehimɨtan Jisas hɨrak kɨre hetpris, hɨrak katɨp hɨm iuwe hɨrak hɨrekes kakises menmen im, hɨrak ketpim. Nɨpaa mɨt hɨr nɨre pris, God ap ketpor hɨm iuwe kar ke hɨrak katɨp Krais em, te hɨr nɨre pris au. 21 Te Jisas hɨrak kɨre hetpris wɨ kerek God katɨp hɨm iuwe kehimɨtanek katɨp kar ik:

  • “Hi God hi Mɨtɨk Iuwe hi hetput heriuwe hɨm mai iuwe hi ap te aweikɨn han kai atɨp menmei ham au. Ti ehu ehɨt har ke pris tipmain tipmain enum eik.”
22 Haiu mertei hɨm im God ketpim me Jisas hɨram yaaim iuwe, hɨram minɨn hɨm me nɨpaa ein God kewet Moses em te mɨt miyapɨr newenhi nisesim. 23 Menmen im hɨram ham. Nɨpaa pris hɨr yapɨrwe nentar hɨr naa, mɨt han nekrehɨr kɨr nar kerekek kerekek me tito yapɨrwe. Mɨtɨk kiutɨp ke hɨr mɨt ein ap kaku tipmain tipmain enum eik au. 24 Jisas kerekek hɨrak kaku kakɨt tipmain tipmain enum eik, te hɨrak hɨrekes kɨrɨak d  25 Te Jisas Krais hɨrak kakɨkaap werek werek haiu mɨt miyapɨr kerek mises God mentar haiu mises hɨm me Krais. Hɨrak kakɨkepai kakɨntar hɨrak kaki au. Hɨrak kaku tipmain tipmain enum eik, hɨrak kau ketike God kitɨwekhi me haiu mɨt.

Jisas kɨre Hetpris kinɨn hetpris ne nɨpaa, hɨrak kakɨkepai haiu mɨt

26 Jisas kerekek hɨrak Mɨtɨk Hetpris yaaik te kakɨkepai. Hɨrak mɨtɨk yaaik, han kɨrak yaaik prar enuk keit, menmen enum ap mau mekre han kɨrak au. Hɨrak kɨnaaiwɨr haiu mɨt enun mau tɨ hɨrak God kenipek kau ketikerek hɨrak niuk mɨrak wɨsenum. 27 Hɨrak ap kar ke hetpris ne nɨpaa ein au. Menmen hɨr newepwarem newet God em hɨram ap yaaim te mamɨsak o mamwapɨn menmen enum me mɨt tipmain tipmain enum eik au. Te hekrit hekrit hɨr nɨrɨakem. Hɨr ninɨn newepwar menmen me menmen enum hɨr hɨras nɨrɨakem nepei au, hɨr newepwar menmen newet God em me menmen enum mɨt han nɨrɨakem. Te Jisas ap kar ke mɨt en au. Hɨrak kɨrɨak im miutɨp me wɨ nɨpaa hɨrak kaa kentar nu tentarakɨt, hɨrak kewepwar hɨrekes kewet God yɨnk kɨrak hɨrak yaaik te kakɨsak menmen enum haiu mɨt miyapɨr mɨrɨakem. Te hɨrak ap kaknipem kakteipim au. Kiutɨpen kerekek. 28 Hɨm nɨpaa God kewet Moses em mɨt miyapɨr enisesim hɨram mehimɨtan mɨt nɨre hetpris, te mɨt in hɨr yaain au, God katɨp hɨr mɨt enun mau mekre han kɨr. Te keriuwe hɨm ham God ketpim hɨram mɨkaru man, hɨrak katɨp hɨm iuwe kehimɨtan Nɨkan kɨrak Jisas hɨrak kɨre hetpris. Hɨrak kerekek ap kɨre mɨt hetpris han kerek nɨrɨak enum au. Hɨrak nɨpaa ein ere in tipmain tipmain enum eik hɨrak yaaik kerekek. e 

Copyright information for `AVT