a3:15Je 1:5,173:18Mt 5:9; Ais 32:17; Hi 12:114:1Ro 7:23; 1Pi 2:11 mɨt te yi eitɨwem. Yi hemkre menepam eiriuwe menmen eitɨwem taau, te yi yetpim yenehan yenepan. Yi ap te eiyɨt menmen eiyɨntar yi ap eiyitehi God em.
b4:4Ro 8:7; 1Jo 2:154:5Eks 20:3,54:6Pro 3:34; Mt 23:12; 1Pi 5:54:7Ef 6:12; 1Pi 5:8-94:8Sek 1:3; Mal 3:7; Ais 1:164:10Jop 5:11; 1Pi 5:6 katɨp enum kesiuwe hɨm kɨrak yinak, hɨrak keweikɨn sip kewet hɨm iuwe me God. Menmen im hɨrak kɨrɨakem hɨram mar ke hɨrak katɨp hɨm mɨrak minɨn hɨm lo me God te hɨrak kekrehɨr ke God. Ti keimɨn ti hɨrɨak menmen mar im ti ap hises hɨm me God au, ti atɨp hɨm mit minɨn mɨrak.

James 4

Mɨt nises menmen enum me tɨ ik hɨr nɨre nepan ne God

Mekam hɨram hɨr o as me menmen hɨram mekekyi han ki menipi yi yatɨp enum yi yenehan yenepan a? Han ki kekrit kises han kɨrak te yi yenehan yenepan. Yi hanhan menmen yi eitɨwem au, te yi hanhan einep a  Maain yi eiyitehi God menmen, yi ap eitɨwem au eiyɨntar han ki enuk. Yi hanhan yayɨt menmen te yi eiyises han ki yi eirɨak enum eiriuwerem. Yi mɨt miyapɨr enun yi yeweikɨn sip yewet God. Menmen im hɨram mar ke mɨte wɨnaaiwɨr mɨtɨk kɨre, hɨre wetike mɨtɨk hak nariyanhis newenɨnem. Yi hanhan menmen enum me tɨ ik e, yi yɨre mɨt nepan ne God. Yi eiyɨrtei menmen im o au a? Neimɨn hɨr hanhan menmen me tɨ hɨr nɨre mɨt nepan ne God. Yi han kitet hɨm me God mɨt newisɨm mau tɨwei hɨram matɨp weinɨm marim? Hɨram matɨp, “Hɨmɨn kaiu God kewisɨk kekre yɨnk kaiu hɨrak hemkre menepam hanhan menmen wɨsenum.”

Te God hɨrak iuwe kakɨkepai maminɨn menmen im mekre han kaiu. Hɨm mɨrak mau tɨwei matɨp mar ik: “God hɨrak keweikɨn sip kewet mɨt kerek han kitet hɨr iuwe ninɨn mɨt, te hɨrak kakɨkaap mɨt hɨr ap hanhan hɨras, hɨr natɨp, ‘Hi mɨtɨk weinɨk God kerekek hɨrak Iuwe.’” Te yi mɨt ap hanhan hɨras yi eiyises God. Seten kakri han ki yi eiyu han tokik eiweikɨn sip eiwet menmen enum te hɨrak kaknaiwɨri kakno. Yi hanhan God yi yisesik te hɨrak kaknen menep naanmampri. Yi mɨt enun yi yatɨp hɨm pɨnak hɨm pɨnak yi eiweikɨn sip eiwet menmen enum yi han yaaik eiyu eiyɨr ke mɨt nankemyet his prar prar mamɨt. Yi mɨt yi eiyɨnwesɨs au. Yi eikɨt. Yi ap te han yaaik eiyu au. Yi yɨnk enuk kerekek, han etwenɨn menmen enum yi yɨrɨakem. 10 Yi mɨt yɨnk enuk te yi yewepyapɨr yi enun me ninaan me God hɨrak kakrekyi yaaim yi eiyu werek werek.

Haiu ap emkan naiu yinan

11 Nai yinan, yi ap eitɨpan enum eiyisesan au emɨt! Keɨmɨn b  12 God kerekek hɨrak kewis hɨm iuwe mau tɨwei. Hɨrak kerekek kaksiuwe hɨm mamno haiu mɨt, hɨrak kakɨkepai o au en, hɨrak kakwep mami mamno si. Ti han kitet ti God te ti hesiuwe hɨm mamno kit yinak a? Taauye! Ti mɨtɨk weinɨk kerekek.

Yi han ekitet menmen God hanhan yi eirɨakem

13 Nɨkɨp emnep yi eiyɨmtewek. Yi mɨt kerek yi yatɨp, “Petepin o teipmen haiu mamno in o mamno ein mamu tito miutɨpen mamɨsiuwe menmen iuwe mamɨt pewek mamrerim.” 14 Yi yatɨp yar ke mɨt hɨr nertei mekam maain mamnen te yi yepɨtari teipmen mekam mamnen taau! Yi yepu yɨre napɨ. Hɨrak kɨwapɨn tɨ kike, maain kakwen kakno. Yi yayu kike, maain yi yayi yaire napɨ ik ek. 15 Yi ap eitɨp emɨr em au. Yi eitɨp emɨr im. Yi eitɨp, “God hɨrak hanhan haiu mamu mamɨt, haiu mamrɨak im o em.” 16 Te yi mɨt wen yatɨp han kitet yi hɨras epei yɨrɨak menmen, God kakɨkepi au. Yi yatɨp han kitet marim, hɨram enum. Yi ap yewis God ketpi menmen yi eiyisesim au. 17 Tɨs, mɨt kerek hɨr nertei mekam yaaim, hɨr ap nisesim au, hɨr nɨrɨak enum.

Copyright information for `AVT