a2:51Lu 2:192:521Sml 2:26; Pro 3:4; Lu 1:803:2Lu 1:803:3Ap 13:24; 19:4
b3:4-6Ais 40:3-53:6Lu 2:30-31; Ta 2:113:7Mt 12:34, 23:333:8Jo 8:33, 39
c3:9Mt 7:19; Jo 15:63:12Lu 7:293:16Ap 13:25
d3:19Mt 14:3-4; Mk 6:17-18
e3:22Mt 17:5; Lu 9:35; Jo 1:32; 2Pi 1:173:23Lu 4:22; Jo 6:423:271Kro 3:17,19; Esr 3:2
f3:312Sml 5:143:321Sml 16:1,13; Rut 4:17-223:33Jen 29:353:34Jen 21:3, 25:26

Luke 3

Mɨtɨk Jon Baptais kerek kɨkɨr mɨt hɨrak katɨp mɨt miyapɨr hɨm me God

(Mt.3:1-12; Mk.1:2-8; Jo.1:19-28)

Tito hiswiyen hispɨnak (15) epei men me Taibirias Sisa hɨrak kerekek naanmɨpre mɨt nau tɨ ik. Me wɨ im mɨtɨk iuwe Pontias Pailat naanmɨpre mɨt ne provins Judia, mɨtɨk iuwe King Herot naanmɨpre mɨt nau provins Galili. Nɨkik kɨrak Filip naanmɨpre mɨt nau provins wik niuk mɨrakɨt Ituria ketike Trakonaitas. Mɨtɨk iuwe Laisenias naanmɨpre Abilini. Mɨtɨk Anas ketike Kaiapas hɨrakɨt wik naanmɨpre mɨt pris han neit wɨnak iuwe ke God keit Jerusalem. Me wɨ im em Sekaraia nɨkan kɨrak Jon keit wit weinɨk mɨt ap newi. Me wɨ im God ketpɨwek kewetɨwek hɨm mɨrak. Epei au Jon ken kerer wit wit menep mani Jodan. Hɨrak kewepyapɨr hɨm katɨp mɨt enweikɨn sip enwet menmen enum te hɨrak kakɨkɨri nanriuwe tɨpar te God kakɨsak menmen enum mɨr mamno. Menmen im epei man mar nɨpaa mɨtɨk Aisaia hɨrak kewepyapɨr hɨm me God hɨrak kewisɨm mau tɨwei hɨram matɨp mɨt neweikɨn sip newet menmen enum hɨram mɨre mɨt newep yayiwe. Hɨram matɨp mar ik:

 • “Mɨtɨk keit wit weinɨk mɨt ap newik hɨrak kɨnap katɨp, a  ‘Yi einetɨt yayiwe ke Mɨtɨk Iuwe yi eirɨakek yaaik akɨrak te hɨrak kakisesim werek.
 • Yi eiwep tɨ mɨtɨt eiwɨr meri emwapɨn kerek kɨnatɨn keit ek ere ekɨrak. Yayiwe kerek keweikɨn yi eirɨakem ere ekɨrak te yayiwe kerek keweikɨn o hei mekrerek, yi eirɨakem ere emɨram.
 • Mɨt miyapɨr nerer wit wit nanɨr mɨtɨk kerek God kehimɨtanek hɨrak kakɨkaap haiu mɨt kaktaihis.’”
 • Hɨr mɨt miyapɨr yapɨrwe nan nɨr Jon te hɨrak kakɨkɨri. Hɨrak keneri ketpor, “Yi mɨt enun yɨre manpen o yenmik yi yewisesik. Keimɨn ketpi yi einen hi akɨri te yi eirɨr einopɨn eikeipɨn menmen enum God kakrɨakem maain mamnen a? Yi eiyinɨn eirɨak menmen te hɨram mamteikɨn mɨt yi epei yeweikɨn sip yewet menmen enum nɨpaa yi yɨrɨakem. Te yi ap yaitɨpan yayɨr ik: ‘Haiu mɨt in hɨrak Ebraham hɨrak b  maam nɨpu kaiu, te haiu ap mamweikɨn sip mamwet menmen enum au. Haiu mɨre mɨt nɨrak, te maain God kaktaihis.’ Menmen im taau! Hi hetpi. God hɨrak kakweikɨn nan im kakrɨakem mamɨr ke nepenyerer ne Ebraham mamɨkrehɨri yi mɨt enun. In ek hɨne ke yerepɨ epei kɨwaai menep nu nekenpɨ te God kakremir nu ham kerek ap mine nɨkim yaaim, nɨman mamwen te mɨt nɨrak hɨr nanwɨrem mamɨkre si. Yi mɨt in yi yɨre nu ap mine nɨkim au!” 10 Hɨrak ketpor kar ik, mɨt yapɨrwe nitɨwekhi, “Te haiu mamrɨak mekam te mamteikɨn haiu meweikɨn sip mewet menmen enum?” 11 Jon hɨrak ketpor, “Keimɨn kerek naanmɨpre sak wik, hɨrak ektike keimɨn kerekek au, hɨrakɨt etwepim etwetakɨt. O keimɨn hɨrak ketenen menmen yapɨrwe ekwet keimɨn hɨrak menmen au rek.” 12 Mɨt han kerek nari pewek me mɨt nanwet gavman em hɨr nan nɨr Jon te hɨrak kakɨri te hɨr nitɨwekhi, “Mɨtɨk tisa, haiu mamrɨak mekam?” 13 Hɨrak ketpor, “Yi eiyɨt pewek empar kerek mɨt ne gavman epei netpim. Yi ap eiyinɨnem eiri meiyam au emɨt!” 14 Mɨt ne Ami nitɨwekhi, “Haiu mamrɨak mekam?” Hɨrak ketpor, “Yi ap einep mɨt eiri menmen mɨr au emɨt! Yi ap eisiuwe hɨm weinɨm au emɨt! Yi han yaaik eiyu eiriuwe menmen mɨt iuwe newetiyem.”

  15 Mɨt miyapɨr yapɨrwe han kekrit, te hɨr mɨt nitehi nekre han kɨr nar ik: “Jon hɨrak Mɨtɨk Iuwe krais kerek God kehimɨtanek kaknen kakɨkaap mɨt o au?” 16 Te mɨtɨk Jon ketpor yapɨrwe, “Hi hɨkri heriuwe tɨpar kerem em. Te hɨrak mɨtɨk kerek wɨsenuk kinɨna maain kakɨkaru kaknen hɨrak yaaik kɨre Mɨtɨk Iuwe, hi au hɨre mɨtɨk weinɨk. Hi ap werek hɨrɨak menmen mɨrak kiutɨp taau. Maain hɨrak kaknen hɨrak kakwis God Hɨmɨn Yaaik kaku han ki kakre si hɨrak si tatɨm menmen enum mi ere yi yaain. 17 Hɨrak kɨre mɨtɨk keses rais mekre sar. Hɨrak kesesim epei au, hɨrak kaktenwewim hɨram haas mɨram mamnopɨn hɨrak kakɨt rais kakwisɨm mamɨkre wɨnak. Hɨrak kakwisɨm mamɨkre wɨnak, hɨrak kakripep haas kakwɨrem mamɨkre si hɨram mamɨrhɨhe c  ap te mami au.”

  18 Jon katɨp hɨm ham me kakɨkɨakyor han kɨr me wɨ hɨrak kewepyapɨr hɨm yaaim me God.

  Mɨtɨk iuwe King Herot kewis Jon kekre wɨnak enuk

  19 Maain Jon katɨp kene mɨtɨk ke gavman King Herot kentar hɨrak keit Herodia, mɨte pe nɨkik kɨrak. Hɨrak kenerek kenterik ketike menmen ham enum hɨrak kɨrɨakem. 20 Te Herot pɨke kɨrɨak menmen enum. Hɨrak kewis Jon kekre wɨnak enuk.

  Jon kɨkɨr Jisas keriuwe tɨpar

  (Mt.3:13-17; Mk.1:9-11)

  21 Herot kewis Jon kekre wɨnak enuk wen au, Jon kɨkɨr mɨt miyapɨr yapɨrwe. Hɨrak kɨkɨr mɨt miyapɨr yapɨrwe epei au, Jisas kan te Jon kɨkɨrek ketikeri. d  Hɨrak Jisas wen kitehi God menmen, te nepni hɨremes mewep mɨre weipɨr. 22 Nepni hɨremes mewep mɨre weipɨr, God Hɨmɨn Yaaik keke nepni kan keweikɨnhis kɨre hore tapɨ hɨrak kenterik. God katɨp hɨm iuwe mekiuwe man matɨp mar im: “Ti Nɨkan kai yaaik. Hi han yaaik wɨsenuk heriuwit.”

  Niuk me maamrer ne weiwɨk me Jisas

  (Mt.1:1-17)

  23 Me wɨ Jisas kekrit kɨrɨak menmen mɨrak, hɨrak kepu tito mar 30. Mɨt miyapɨr han kitet Josep kine Jisas, te hɨrak au. God kerekek. Im em hɨram niuk me maamrer ne weiwɨk mɨrak:

  • Hilai nɨpaa kine Josep.
  24 
 • Matat kine Hilai.
 • Livai kine Matat.
 • Melkai kine Livai.
 • Janai kine Melkai.
 • Josep kine Janai.
 • 25 
 • Matataias kine Josep.
 • Emos kine Matataias.
 • Neam kine Emos.
 • Eslai kine Neam.
 • Nagai kine Eslai.
 • Meat kine Nagai.
 • 26 
 • Matataias kine Meat.
 • Semen kine Matataias.
 • Josek kine Semen.
 • Joda kine Josek.
 • 27 
 • Joanan kine Joda.
 • Resa kine Joanan.
 • Serababel kine Resa.
 • Sialtiel kine Serababel.
 • Nerai kine Sialtiel. e 
 • 28 
 • Melkai kine Nerai.
 • Edai kine Melkai.
 • Kosam kine Edai.
 • Elmadam kine Kosam.
 • Ea kine Elmadam.
 • 29 
 • Josua kine Ea.
 • Jorim kine Josua.
 • Eliesa kine Josua.
 • Jorim kine Eliesa.
 • Matat kine Jorim.
 • Livai kine Matat.
 • 30 
 • Simion kine Livai.
 • Juda kine Simion.
 • Josep kine Juda.
 • Jonam kine Josep.
 • Elaiakim kine Jonam.
 • 31 
 • Melia kine Elaiakim.
 • Mena kine Melia.
 • Matata kine Mena.
 • Netan kine Matata.
 • Devit kine Netan.
 • 32 
 • Jesi kine Devit.
 • Obet kine Jesi.
 • Boas kine Obet.
 • Salmon kine Boas.
 • Nason kine Salmon.
 • 33 
 • Aminadap kine Nason.
 • Admin kine Aminadap.
 • Anai kine Admin.
 • Hesron kine Anai.
 • Peres kine Hesron.
 • Juda kine Peres.
 • 34 
 • Jekop kine Juda.
 • Aisak kine Jekop. f 
 • Ebraham kine Aisak.
 • Tera kine Ebraham.
 • Neho kine Tera.
 • 35 
 • Serak kine Neho.
 • Riyu kine Serak.
 • Pelek kine Riyu.
 • Iba kine Pelek.
 • Sila kine Iba.
 • 36 
 • Kenan kine Sila.
 • Afaksat kine Kenan.
 • Sem kine Afaksat.
 • Noa kine Sem.
 • Lemek kine Noa.
 • Metusala kine Lemek.
 • 37 
 • Inok kine Metusala.
 • Jeret kine Inok.
 • Mahalalil kine Jerot.
 • Kenan kine Mahalalil.
 • 38  Inos kine Kenan. Set kine Inos. Adam kine Set. God kerekek kime Adam.
  Copyright information for `AVT