Philemon 1

Hi Pol hi hepu hekre wɨnak enuk ke gavman hentar hɨm me Jisas Krais hi atɨp mɨt em. Hi hetike kaiu yinak Timoti, hawɨr wik wewis tɨwei ik wesiuwerek ken ti Failimon. Ti kawɨr yaaik, haiu mɨrɨak menmen miutɨp.
Copyright information for `AVT