a15:4Jer 10:6-7; Sam 86:915:5Eks 38:2115:6Rev 15:115:7Rev 14:1015:81Kin 8:10-11; Ais 6:4; Esi 44:416:1Ais 66:6; Rev 16:17; Sam 69:24; Jer 10:25; Esi 22:31; Sef 3:8
b16:2Eks 9:10; Diu 28:35; Rev 13:12-1716:3Eks 7:17-2116:4Sam 78:4416:5Rev 1:4; Sam 119:13716:6Sam 79:3; Ais 49:2616:7Rev 15:3, 19:2; Sam 19:9
c16:9Rev 9:20-21, 16:2116:10Eks 10:22; Ais 8:2216:11Rev 9:20-21, 16:12 Ais 11:15; Jer 50:38
d16:141Te 5:2; Rev 19:6,15,1916:15Rev 3:3,1816:16Het 5:19; Sek 12:1116:17Rev 16:116:18Rev 8:516:19Rev 14:8,1016:20Rev 6:14 mɨre 50 kilogram hɨram meke nepni man menep mɨt miyapɨr nerer wit wit nau tɨ, hɨram mewaanki. Mɨt miyapɨr nene God nentar ais enum im kerek manɨp hɨram menmen enum enum.

Revelation of John 16

Mɨt ensel neit menmen enum mekre mɨn neiyɨm nen newɨrem mamno tɨ

Si tɨwekre mɨwapɨn wɨnak ke God, hi hemtau hɨm me mɨtɨk hak kekrerek katɨp hɨm iuwe kar ik: “Yi eiyɨt mɨn kerek menmen enum me han enuk me God meweikɨn his mɨre tɨpar mekrerem, yi eiyɨm eino eiwenem emno tɨ.” a  Hɨrak katɨp epei au, hɨrak mɨtɨk ensel kiutɨp kinɨn keit mɨn mɨrak keiyɨm ken kewɨr menmen enum mekrerem men tɨ. Hɨram men tɨ menep mɨt miyapɨr kerek newenɨpi niuk me miyak enuk ketike teinɨk mɨt nesipaak mɨre yɨnk kɨrak, hɨr newis mak mau yɨnk kɨr. Hɨram menep yɨnk kɨr ketnen hɨrak kenen (o meiyewor).

Menmen im epei menep mɨt, hi hɨr ensel hak (namba 2) kisesik ken kewen menmen enum mekre mɨn hɨram men wan iuwe. Men wan iuwe meweikɨn mɨre herwe hemkrik te menmen yapɨrwe mau mekre wan maa.

Menmen yapɨrwe mau mekre wan maa, hi hɨr mɨtɨk ensel hak (namba 3) hɨrak kan kewen menmen enum mekre mɨn mɨrak men mani metike hɨtɨk, hɨram meweikɨn mɨre hemkre. Hɨram meweikɨn mɨre hemkre, hi hemtau mɨtɨk ensel kerek naanmɨpre mani metike hɨtɨk hɨrak katɨp kar ik: “God ti kerekek ti yaaik. Nɨpaa ere in ti hepu hepeit. Menmen enum ti hɨrɨakem hewaank tɨpar hɨram meteikɨn ti yaaik. Ti yaaik hentar nɨpaa hɨr mɨt nau tɨ nenep mɨt miyapɨr kerek nises hɨm mit netike mɨt profet nit hemkre mɨr mewen. Te in ek ti heweikɨn tɨpar mɨre hemkre hɨr nanɨm ti enɨp enrerim me menmen nɨpaa hɨr nɨrɨakem.” Hɨrak katɨp epei au, hi hemtau hɨm ke mɨtɨk hak kerp kɨnaan kerek ensel newepwar menmen newet God em, hɨrak katɨp kar ik: “Mɨtɨk Iuwe God ti enuk manpenuk. Menmen enum ti erekyorem enɨp enrerim me menmen enum nɨpaa hɨr nɨrɨakem, hɨram yaaim.” b 

Hɨrak katɨp epei au, hi hɨr mɨtɨk ensel hak (namba 4) hɨrak kewen menmen enum mekre mɨn kɨrak men wepni. Men wepni te hɨram si taak mɨt miyapɨr yɨnk kɨr. Hɨrak si taak yɨnk kɨr hɨr nene God netpɨwek enum me menmen im manɨp nentar God hɨrak kari menmen im man menep mɨt. Hɨr nɨnapen neweikɨn sip newet menmen enum hɨr nisesim, hɨr ap newenepi niuk me God hɨrak Iuwe. Au, hɨr nenerek wen nises han kɨr enuk.

10 Menmen im epei man hi hɨr mɨtɨk ensel hak (namba 5) kewen menmen enum meke mɨn kɨrak men yeno kerek miyak enuk kewim, te menmen mɨre wɨtaan toto mɨwapɨn ti merer wit wit kerek miyak enuk hɨrak naanmɨpre mɨt miyapɨr. Wɨtaan toto mɨwapɨn tɨ merer wit wit te mɨt miyapɨr nɨnakɨn nin kɨr nentar yɨnk kɨr kenen (o meiyewor). 11 Hɨr nɨnakɨn nin kɨr te hɨr han kitet menmen enum mau yɨnk kɨr te hɨr nene God neriuwerem. Hɨr ap neweikɨn sip newet menmen enum au. Hɨr nises han kɨr.

12 Menmen im epei au, hi hɨr mɨtɨk ensel hak (namba 6) kan kewen menmen enum mekre mɨn kɨrak men mani iuwe Yufretis. Hɨram men mani Yufretis, hɨrak kenke keweikɨn kɨre yayiwe te mɨt iuwe naanmɨpre mɨt miyapɨr nau tɨ kerek wepni kewep kn hɨr neke mani wi kɨrak nanɨnen. 13 Mani Yufretis kenke epei au, hi hɨr hɨmɨn enum wikak hɨram meweikɨn mɨre pato o minaap. Hɨram metpaan meke hɨm ke kɨrin, miyak enuk tetike miyak enuk keiyak niuk mɨrak profet enuk kewisesik. c  14 Hɨmɨn im hɨram me herwe kerek hɨram mɨrɨak menmen yaaim mirakel nɨpaa mɨt nɨrem au. Hɨmɨn wikak im men mɨt iuwe ninɨn naanmɨpre mɨt nerer wit wit nau tɨ, hɨram mari han kɨr te hɨr nererik nantike God nanɨnepan me wɨ hɨrak God kerek hɨrak Iuwe Manpenuk kehimɨtan mɨt hɨr nantikerek nanɨnepan.

15 “Hi Jisas hi etpi! Hi anen waswas me wɨ yi yepɨtariyem yar ke mɨtɨk enuk kekintɨp menmen. Mɨt kerek hɨr naanmamre werek werek menmen maain mamnen, hɨr han yaaik nanu. Hɨr ap yɨnk enuk me menmen im mamnen mamre mɨt kerek klos au hɨr ne puk weinɨk nen witeik.”

16 Hɨmɨn enum wikak meithis mɨt iuwe ninɨn naanmɨpre mɨt miyapɨr nau tɨ, hɨr nan nererik neit wit niuk mɨrak me hɨm Hibru hɨram Amagedon.

17 Hɨr nererik epei au, hi hɨr mɨtɨk ensel hak (namba 7) kewen menmen enum mekre mɨn kɨrak men mɨre nɨme. Epei au, mɨtɨk keke wɨnɨak iuwe ke God menep yeno me mɨtɨk iuwe, hɨrak ketɨp hɨm iuwe kar ik: “Menmen God kɨrɨakem kenep mɨt keriuwerem hɨram epei au meit.” 18 Hɨrak katɨp epei au, hi hɨr nepni mewenɨn mari winen men ein men ein, hɨram mewɨnɨn wɨsenum tɨ kɨtanɨk wɨsenum. Nɨpaa God kɨrɨak tɨ ere in ap tɨ kɨtanɨk karik au. Ti kɨtanɨk hɨram minɨn tɨ me nɨpaa ein. 19 Tɨ kɨtanɨk wɨsenum te wit iuwe Babilon kewep pɨnak pɨnak ere wikak, wit iuwe me wit yapɨrwe mewaank. God ap han kaa menmen enum mɨt ne Babilon nɨrɨakem te hɨrak han enuk kanɨp keriuwe menmen im, hɨrak kewaanki kɨre mɨt hɨr naam tɨpar si enum wɨsenum mɨnɨn hɨr nɨnap. 20 Tɨ kɨtanɨk wɨsenum te mɨniu (o neiyɨp) iuwe metike tɨ wit wan kimaak keketik, hɨram yapɨrwe mewep menke. Mɨniu (o neiyɨp) mewep menke mɨwaai, wit wan kimaak keketik mewep mɨnatɨn men mɨsawɨn mekre wan meit nɨmɨn. 21 Menmen im wen mepnen, hi hɨr ais iuwe mɨre nan hɨram nɨmenum d 

Copyright information for `AVT