a18:24Jer 51:49; Mt 23:35; Rev 17:619:2Rev 6:10, 16:719:3Rev 14:1119:4Rev 4:2,1019:5Sam 22:23, 134:1, 135:1; Rev 11:18 mɨt miyapɨr niuk iuwe o niuk weinɨm kerek yises hɨm me God yi hanhanek. Yi eiwenɨpi niuk mɨrak.”
b19:6Rev 11:15, 14:2, 15:319:7Rev 21:219:8Ais 61:1019:9Mt 22:2-319:10Ap 10:25-26; Rev 22:8-919:11Rev 1:5, 6:2; Sam 96:13; Ais 11:4
c19:12Rev 1:14, 2:1719:13Ais 63:1-3; Jo 1:1,1419:15Rev 1:16, 4:8, 12:5, 14:19-20, 21:2219:16Rev 17:1419:17Esi 39:17-20 kenɨnewem keriuwe hɨm iuwe hɨrak katɨp kar ik: “Yi hore yi yainen eikiyan eiyɨt niutɨp yi eiyɨm menmen God kakrimaniyem.

Revelation of John 19

Mɨt miyapɨr neit wit ke God han yaaik nentar God kewaank wit Babilon

Maain hi hemtau menmen mɨre mɨt miyapɨr yapɨrwe neit wit ke God hɨr natɨp hɨm iuwe nar ik: “Haiu emwenɨpi niuk me God kaiu. Hɨrak kerekek epei ketaihis. Hɨrak niuk mɨrak iuwe hɨrak manpenuk wɨsenuk. God skelim mɨt nises menmen yaaim. Hɨrak epei skelim mɨte enu kerek wari mɨt his wewenɨnem. Hɨre wewaank mɨt miyapɨr ne tɨ yapɨrwe weriuwe menmen enum hɨre wɨrɨakem. God kaaup kerer menmen enum nɨpaa hɨre wɨrɨak mɨt miyapɨr kerek nises hɨm mɨrak. Hɨre wanɨp naa.” Hɨr pɨke natɨp neteipim nar ik: “Haiu emwenɨpi niuk me God. Si tɨwekre me wit Babilon hɨram mamno niu tipmain tipmain enum eik.” Hɨr natɨp epei au, mɨt iuwe nar 24 kerek nau yeno me mɨt iuwe, hɨr netike menmen tekyaait (4) kerek mepu hɨr newen ninɨp nitehɨr nau tɨ menep ninaan me God kerek kau yeno kɨrak. Hɨr natɨp nar ik: “Hɨram hɨm yaaim haiu emwenɨpi niuk mɨrak.” Hɨr natɨp epei au, hi hemtau hɨm ke mɨtɨk hak kerp kɨrapɨt yeno me God hɨrak katɨp hɨm iuwe kar ik: “Yi a 

Mɨtɨk keweikɨn kɨre Sipsip keit mɨte, te hɨr yapɨrwe nererik naam menmen

Hɨrak katɨp epei au, hi hemtau mɨt miyapɨr yapɨrwe hɨr nererik natɨp hɨm iuwe nar ke mani sɨr menep o nepni mewenɨn. Hɨr natɨp hɨm iuwe nar ik: “Haiu emwenɨpi niuk me God. Hɨrak kerekek Manpenuk Wɨsenuk hɨrak kinɨn naanmɨpre menmen yapɨrwe. Haiu han yaaik emu emwenɨpi niuk mɨrak mamɨntar Mɨtɨk keweikɨn kɨre Sipsip kakɨt mɨte pɨrak hɨr nanɨtan. Hɨre epei wemani menmen mɨre. Hɨr mɨt ensel newetɨwe laplap yaaim mɨre hike hapɨk mewim au te hɨre waumɨr.” (Laplap yaaim mɨre hike hɨram menmen yaaim kerek mɨt miyapɨr nises hɨm me God hɨr nɨrɨakem.)

Hɨr natɨp epei au, mɨtɨk ensel kerek kerp ketikewa hɨrak ketpo kar ik: “Ti ewis menmen im. Mɨt miyapɨr kerek God kenɨnor nanɨnen nanɨm menmen me Mɨtɨk keweikɨn kɨre Sipsip kakɨt mɨte pɨrak, hɨr han yaaik nanu.” Hɨrak wen ketpo, “Hɨm im hɨram hɨm me God hɨrekes.” 10 Hi hemtau menmen hɨrak ketpo, te hi ewen ninɨp hitehɨr ewenɨpi niuk mɨrak. Hɨrak kewena ketpo kar ik: “Ti ap ewenɨpi niuk mai au emɨt! God kerekek. Hi hɨrɨak menmen me God har ke ti etike nit yinan kerek yises hɨm me Jisas yewepyapɨr hɨm mɨrak yatɨp mɨt em. Menmen Jisas kewepyapɨrem, hɨram menmen mɨkaap mɨt profet natɨp newepyapɨr hɨm me God.”

Hɨm me mɨtɨk kau hos kɨre hike

11 Hɨrak ensel ketpo menmen epei au, hi hɨr weipɨr ke wit ke God kenke, hos hike kerp en. Mɨtɨk kau sip kɨrak hɨr nenewek niuk mɨrak “Mɨtɨk kerek naanmɨmpre menmen mɨrak werek werek.” Hɨrak ketike mɨt hɨr nanɨnepan, hɨrak b  12 skelim mɨt, hɨrak kises menmen yaaim kɨrɨakem keremem. Nanamɨr kɨrak hɨrak kɨr kɨre si keteikɨn mɨt hɨrak kertei menmen mekre han kɨr. Hat yapɨrwe me mɨt iuwe hɨram mau paan kɨrak. Niuk mɨrak ham mau maat kɨrak te mɨt neiyan ap nerteiyem au. Hɨrak kɨrak kerekek. 13 Hɨrak kamɨr laplap nokim kerek nɨpaa hɨr newermaam mekre hemkre. Hɨr ne wit ke God nenewek niuk mɨrak “Hɨm me God.” 14 Mɨt yapɨrwe ne ami ne wit ke God hɨr nisesik nau hos mɨre hike yapɨrwe namɨr laplap yaaim mɨre hike hapɨk mewim au. 15 Hi hɨr hɨne ke his nokik tɨknuk enuk koke hɨm mɨrak kan. Hɨrak kaknep mɨt miyapɨr nerer wit wit kakriuwerem. Epei au, hɨrak kakinɨn naanmamror wɨsenum te mɨt han ap nanɨkrehɨr kɨrak taau. Hɨrak taau. Hɨrak naanmamror kakɨr ke mɨtɨk ketenen paap keiyɨk naanmɨmpre bulmakau. Hɨrak kakinɨn mɨt yapɨrwe kakɨwaank mɨt kerek ap nises God kakɨr ke mɨtɨk keit henpɨk (o henkip) keiyɨm kekpep yɨwir kekre sar kehimɨtan God hɨrak han enuk keriuweri. 16 Hɨm ham mau laplap mɨrak, mau hɨt naap kɨrak matɨp hɨm miutɨp marik: “Mɨtɨk ik hɨrak kinɨn naanmɨpre mɨt iuwe kerek naanmɨpre mɨt miyapɨr yapɨrwe nau tɨ.”

Hɨrak Mɨtɨk Iuwe kinɨn mɨt iuwe yapɨrwe.

17 Hi hɨrek epei au, hi hɨr mɨtɨk ensel hak kerp nɨmɨn ke wepni kenɨne hore yapɨrwe kerek meniuwe mau niu, c  18 Yi einen eiyɨm naan me mɨt yapɨrwe. Mɨt iuwe ninɨn naanmɨpre ami, mɨt iuwe ne ami kerek nises han kɨr, hɨr netike mɨt weinɨn nekepi nenepan, mɨt iuwe, mɨt weinɨn, mɨt nepu werek, mɨt han nɨrɨak menmen me mɨt iuwe naanmɨpri. Hɨr naan kɨr ketike naan me hos metike mɨt newim, menmen yapɨrwe.”

19 Hɨrak katɨp epei au, hi hɨr mɨtɨk keweikɨn kɨre miyak enuk ketike profet enuk kewenɨn hɨm menmen kerek kɨrɨak menmen yapɨrwe nɨpaa mɨt nɨrem au kɨkaap miyak wɨsenuk keriuwerem. Hɨrak kɨkaap miyak enuk keriuwerem kari mɨt miyapɨr han kɨr te hɨr neit mak mɨrak mau yɨnk kɨr, hɨr newenɨpi nu hɨr nimaak nar ke miyak enuk. 20 Hɨrakɨt wen tepu te hɨr netɨwekɨthis newɨret ten tekre hei iuwe mɨre wan si metnen meriuwe nan sulfa mekrerek. 21 Te mɨt han kerek netikeri nenepan, Mɨtɨk Iuwe kerek kau hos, hɨne keke hɨm kɨrak kan kanɨp kenepi. Hɨrak kan kanɨp kenepi, hore man maak yɨnk kɨr ere tu iuwe.

Copyright information for `AVT