a1:19Rev 1:11:20Rev 2:1, 3:12:1Rev 1:16,202:2Rev 2:19, 3:1,8,15; 1Jo 4:1 yises hɨm mai, yi hanhan yeriuwa wɨsenum, te in ek au kike.
b2:5Rev 2:16,22, 3:3,192:6Sam 139:212:7Jen 2:9; Rev 22:2,14,19
c2:8Rev 1:172:9Je 2:5; 2Ko 11:14-15; Rev 3:92:10Mt 10:28; 2Ti 4:8; Je 1:12; Rev 3:11 nanrekyiyem. Eiyɨmtewem! Seten kakri han ke mɨt te hɨr nantihis mɨt han ne yi mɨt nanwɨri yaino wɨnak enuk, te hɨr nanɨnɨn han ki yi yayisɨsa werek werek o au. Hɨr nanriwaank me wɨ hiswiyen (10). Yi eiyisɨsa werek werek te mɨt naniwep yi yayi, te maain hi ewisi yi yayu yaitikewa tipmain tipmain enum eik.
d2:11Rev 20:14, 21:82:12Ais 49:2; Rev 1:162:13Rev 3:82:14Nam 25:1-2, 31:16; 2Pi 2:15 nariyanhis newenɨnem.
e2:16Rev 1:16, 3:11, 22:7,12,202:17Jo 6:48-50; Ais 62:2; Rev 3:12, 19:122:18Rev 1:14-152:201Kin 16:31; 2Kin 9:22; Rev 2:14 hi han enuk heriuwi me menmen miutɨp im. Yi wen yewis mɨte enu eip hɨre wɨre mɨte hap enu niuk mɨre Jesebel, hɨre wewisesik watɨp hɨre wɨre profet, hɨre wen wau wetikeri. Hɨre watɨp hɨre profet te hɨre wari han ke mɨt weriuwe hɨm hɨre wetpim. Hɨre watɨp wenip mɨt miyapɨr han kerek nises hɨm mai, hɨr nɨrɨak enum nariyanhis newenɨnem, hɨr naam menmen mɨt hɨr epei newepwarem newet tɨpir em.
f2:23Sam 7:9; Jer 11:20, 17:10; 2Ti 4:14; Rev 20:12-132:25Rev 3:112:26Sam 2:8-92:27Rev 12:52:28Rev 22:16

Revelation of John 2

Jisas katɨp hɨm men mɨt miyapɨr ne God nau neit wit Efesas

“Ti ewis hɨm meiyam im mamno mɨtɨk iuwe kerek naanmɨpre mɨt miyapɨr ne sios o weiwɨk me God nau neit wit Efesas. Ti ewis hɨm im:

“Hɨm im hɨram hɨm me hi Mɨtɨk Iuwe kerek hi hetenen hɨr mar hispɨnak wik (7) mau mekre his yaaim mai. Hi heke tɨ hepno in hepno ein hitet nɨmɨn ke yi mɨt miyapɨr ne God yapɨrwe ne provins Esia yi yɨre lam gol mar hispɨnak wik (7). Hi etpi hɨm im.

“Hi hertei menmen yi yɨrɨakem. Hi hertei menmen enum epei man yi mɨt te yi yɨnakɨn tokim yisɨsa yewepyapɨr menmen mai yi yɨrɨakem yapɨrwe. Hi hertei yi yɨnapen mɨt enun kerek hɨr netpi nar ik: ‘Haiu mɨt haiu aposel mɨre mɨt han!’ Yi epei yemtau menmen hɨr netpim, menmen hɨr nɨrɨakem, te yi epei han kitet mɨt in te yi yertei hɨr ap mɨt aposel au. Hɨr mɨt enun nemipɨn. Menmen enum epei man menep yi mɨt mentar yi yises hɨm mai. Yi ap yɨnapen menmen im te yi yeweikɨn sip yeweto au. Yi yɨnakɨn tokim yi wen eiyises hɨm mai. Te hi han enuk heruwi hentar menmen im. Nɨpaa yi yinɨn a  Yi han ekitet nɨpaa yi hanhan yeriuwa wɨsenum te in ek yi pɨke hanhan yeriuwa yar ke nɨpaa yi yisesim. Yi yɨre mɨt hɨr nau niu hɨr nenke nen tɨ heik. Yi pɨke eiyises menmen yaaim nɨpaa yi yinɨn yisesim, o au en, hi pɨke anen eiwep eriwaank. Menmen in hɨram mar ke hi enen enke lam mi me wit hɨram mewi hi eiyɨm eno. Te menmen miutɨp yaaim hi han yaaik yi yisesim hɨram im. Yi yɨnapen menmen enum mɨt kerek nises hɨm me Nikolas hɨr nɨrɨakem.

“Yi eiyɨmtau han ekitet werek menmen God Hɨmɨn Yaaik ketpim men yi mɨt miyapɨr yapɨrwe ne weiwɨk me God. Yi mɨt miyapɨr kerek yisɨsa werek werek ere yi yayi yi hekrit hekrit eiyinɨn menmen enum mamnen mamri han ki te maain God kawisi yi eiyu ni mɨrak yi yayɨm nɨkim me nu kerek kakɨkaap hɨmɨn ki te yi mɨt yayu yayɨt tipmain tipmain enum eik. b 

Jisas katɨp hɨm men mɨt nises hɨm me God nau neit wit Smena

“Ti ewis hɨm im mamno mɨtɨk iuwe kerek naanmɨpre mɨt miyapɨr ne sios o weiwɨk me God nau neit wit Smena. Ti ewis hɨm im mar ik: “Hɨm im hɨram hɨm me hi mɨtɨk kerek nɨpaa menmen ap mepu wen au hi hepu, maain hi apau. Hi kerekek nɨpaa mɨt neiyep hi haa, hi pɨke hekrit hau.

“Hi hertei yi mɨt enun ap yetenen menmen yapɨrwe au, mɨt nerekyi enum yentar yi yises hɨm mai (te yi yetenen menmen yapɨrwe yaaim me God.) Hi hertei hɨm enum mɨt netpiyem. Hɨr natɨp hɨr ne weiwɨk me Isrel, te hɨr keriyen God kehimɨteni hɨr nɨrak te hɨr ap nisesik au. Hɨr nererik nau wɨnak kɨr nekine hɨm me Moses, te hɨr ap nises God au. Seten kari han kɨr hɨr mɨt nɨrak. 10 Yi ap yɨnapen menmen enum mɨt menep c 

11 “Yi eiyɨmtewem han ekitet werek werek menmen God Hɨmɨn Yaaik hɨrak ketpim me yi mɨt miyapɨr ne weiwɨk me God. Yi mɨt miyapɨr kerek hekrit hekrit eiyinɨn menmen enum mamri han ki, maain menmen enum me si tatɨknen mɨt ap te mamiwep yi mɨt yaain narik au. Yi eiyu werek werek.

Jisas katɨp hɨm men mɨt nises hɨm me God nau neit wit Pegamam

12 “Ti ewis hɨm im mamno mɨtɨk iuwe kerek naanmɨpre mɨt miyapɨr ne sios o weiwɨk me God nau neit wit Pegamam. Ti ewis hɨm im mar ik: “Hɨm im hɨram hɨm me hi mɨtɨk kerek hi hetenen hɨne ke his katɨn keke pɨnak keke pɨnak hɨrak tɨknuk enuk.

13 “Hi hertei wit kerek yi yewi hɨrak wit enuk kerek Seten kan kinɨn naanmɨpre mɨt. Yi yapɨrwe yi yises hɨm mai werek werek. Me wɨ mɨt enun nenep mɨtɨk kai yaaik Antipas kerek hɨrak kewepyapɨr hɨm mai katɨp mɨt em, hɨr nakɨp keit wit yi yewi, hɨrak wit kerek Seten kan kinɨn naanmɨpre mɨt. Yi ap yeweikɨn sip yeweto au, yi wen eiyisɨsa. 14 Yi yaain te hi han enuk heriuwi me menmen ham im e. Mɨt han ne yi mɨt yeit Pegamam hɨr nises menmen me Belam. Nɨpaa enum eik hɨrak keteikɨn mɨtɨk Belek karkeik te hɨrak kakri han ke mɨt ne Isrel te hɨr nɨrɨak menmen enum. Hɨr naam menmen mɨt newepwarem newet tɨpir em, hɨr netike miyapɨr hɨr d  15 Mar im yi yewis mɨt enun narik hɨr nau nɨmɨn ke yi mɨt. Hɨr nises hɨm enum mɨt ne Nikolas hɨr netpiyem. 16 Yi eiweikɨn sip eiwet mɨt enun nises hɨm me Nikolas hɨrak ketpim yi eipɨri enɨnopɨn, o au en, hi enen waswas anep mɨt in nises hɨm enum. Hi atɨp hɨm meke hɨm kai mamnen mamriwaank mamɨr ke hɨne ke his kaknep mɨt hɨr nani.

17 “Yi eiyɨmtau han ekitet werek menmen God Hɨmɨn Yaaik hɨrak ketpim men yi mɨt miyapɨr ne weiwɨk me God.

“Yi mɨt kerek yayinɨn menmen enum mamri han ki maain hi eweti menmen yaaim ham mɨre menmen mana mɨsawɨn meit wit kai. Hi eweti niutɨp niutɨp menmen im metike nan mɨre hike hɨram meteikni hi hanhani. Niuk ham yaaim mamwik mɨt han ap te nanɨrtei niuk mɨram au. Mɨtɨk kerek hɨrak kakɨt nan, hɨrak kerekek kakɨrteiyem.

Jisas katɨp hɨm men mɨt nises hɨm me God nau neit wit Taiataira

18 “Ti ewis hɨm im mamno mɨtɨk iuwe kerek naanmɨpre mɨt miyapɨr ne sios o weiwɨk me God nau neit wit Taiataira. Ti ewis hɨm matɨp mar ik:

  • “Hɨm im hɨram hɨm me hi Nɨkan ke God. Hi nanamɨr kai kɨr kar ke si merhɨhe te hi hɨr menmen yapɨrwe mekre han ke mɨt, hɨt mai tokim hɨram yaaim mar ke kapa yaaik hike enuk.
19 “Hi hertei menmen yi yɨrɨakem. Hi hertei yi hanhan yeriuwe mɨt han. Hi hertei yi yises hɨm mai werek werek, yɨrɨak menmen yaaim, yi yɨnakɨn tokim me menmen enum epei man o menmen enum mɨt nerekyiyem. Hi hertei menmen in ek yi yɨrɨakem hɨram yaaim iuwe minɨn menmen yaaim nɨpaa yi yinɨn yisɨsa yi yɨrɨakem. 20 Menmen yi yɨrɨakem hɨram yaaim te e  21 Hi hɨmat wɨ ham te hɨre weweikɨn sip wewet menmen enum im, te hɨre au wɨnapen. 22 Hɨre au wɨnapen weweikɨn sip wetikeri nɨrɨak menmen enum hɨr nisesim te maain hi anip mɨte ip wetike mɨt miyapɨr han hɨr nises hɨm mɨre, hi anipi hɨr nanɨnap nanɨwaank hɨr han enuk wɨsenum. 23 Hi anep nɨkerek nɨre hɨr nani nanɨnektɨn (o wɨtenun) te yi mɨt miyapɨr ne weiwɨk miutɨp me God yerer wit wit yi yayɨrtei hi kerekek hi hertei menmen mekre han ke yi mɨt te hi arekyi menmen yaaim o enum mamrer menmen enum yi yɨrɨakem.

24 “Te yi mɨt han yeit Taiataira, yi ap yises hɨm mɨre enum au. Yi ap yises menmen im mɨt nekinaam hɨram menmen iuwe te hɨram menmen enum me Seten hɨram mɨsawɨn meit mɨre henye enum. Hi ap hetpi hi hanhan yi eirɨak menmen ham mamtike menmen in ek yi yɨrɨakem. Hi hɨnapen yi han enuk eiriuwerem. Au, hi hetpi hɨm im: 25 “Yi wen eiyises hɨm yaaim im kerek in ek yi yisesim ere hi pɨke anen awepyapɨr hɨrekes. 26 Yi mɨt miyapɨr kerek hekrit hekrit yi eiyinɨn menmen enum mamnen mamri han ki yi mɨt in hi eweti menmen mai iuwe te yi yayinɨn naanmamre mɨt nanrer wit wit. 27 Menmen hi ehimɨteni yi eirɨakem hɨram mamɨr ke menmen Haai kai kehimɨtenewem hi wen hɨprɨakem. Yi mɨt yayinɨn naanmamre mɨt hɨr nanɨkrehɨr ki naninɨni au. Yi eiyinɨni eiwaanki eiyɨr ke mɨtɨk hɨrak ketenen paap yoki keiyɨk kaknep mɨn hɨrak kereprɨr kike kike. 28 Hi ewisi yi eirɨak menmen im metike hi eweti saaur me nepni. f  29 Yi eiyɨmtau han ekitet werek werek menmen God Hɨmɨn Yaaik hɨrak ketpim men yi mɨt miyapɨr ne weiwɨk me God.

Copyright information for `AVT