a9:30Ro 10:209:31Ro 10:2-39:32Ais 8:149:33Ais 28:16; 1Pi 2:6; Ro 10:11 weiwɨk mai Isrel hɨr nanweikɨn sip nanwet menmen enum te God kakɨkepi kaktorhis. Hi hitehi God me menmen im.
b10:2Ap 22:310:3Ro 9:31-3210:4Mt 5:17; Jo 3:1810:5Ro 7:10; Ga 3:1210:6Diu 30:12-14 kaiu, haiu matɨp meriuwe hɨm maiu haiu misesik, te God katɨp haiu mɨt yaain, hɨrak kaktaihis.

Romans 10

Mɨt miyapɨr ne Isrel ap nises God werek werek au

Yi nai yinan, hi hanhan wɨsenum mɨt miyapɨr yapɨrwe ne a  Hi hertei te hi hewepyapɨri hetpi hɨr hanhan wɨsenum nises God te hɨr ap nertei werek werek menmen hɨrak hanhan hɨr nanisesim. Hɨr nertei menmen God kɨrɨakem, te hɨrak katɨp haiu mɨt haiu yaain. Hɨr nertei menmen im me God hɨr nises han kɨr nekrehɨr ke menmen God kɨrɨakem. Te hɨr ap hanhan nanises menmen God kɨrɨakem te hɨrak kaktɨp hɨr yaain au. Krais hɨrak kekrehɨr ke hɨm nɨpaa God kewet Moses em, hɨram nepei au mesi. Te mɨt miyapɨr kerek hɨr nanises hɨm me Krais, God kaktɨp hɨr mɨt miyapɨr yaain.

God hɨrak hanhan pɨke kakɨthis mɨt miyapɨr yapɨrwe

Moses katɨp menmen im me hɨm kerek God kewetɨwekem hɨrak kewisɨm mau tɨwei. Hɨrak katɨp kar ik: “Mɨt miyapɨr kerek hɨr nanises hɨm im werek werek, maain hɨr nanu natike God.” Te hɨm me God matɨp menmen im me mɨt miyapɨr hɨr nises hɨm me Krais te God kaktɨp hɨr yaain. Hɨram matɨp mar im: “Yi ap han ekitetim emɨr im: ‘Neimɨn hɨr nanɨno wit ke God hɨr nanɨthis Krais neiyɨk nanɨnen tɨ?’” O yi ap eitɨp eiyɨr ik: “Neimɨn hɨr nanɨno wit kerek mɨt naa hɨmɨn kɨr kɨwaairi hɨr nanɨt Krais neiyɨk nanɨnen tɨ ik?” Hɨm me God matɨp mar im: “Hɨm me God hɨram mau menep mamkepi. Hɨram mau mekre hɨm mi, mau mekre han ki mentar yi yerteiyem.” Hɨm im hɨram hɨm yaaim haiu metpiyem yi eiyisesim. Haiu matɨp mɨt miyapɨr menmen mar im: “Yi eitɨp eiriuwe hɨm ki yi eitɨp, ‘Jisas hɨrak Mɨtɨk Kaiu Iuwe naanemprai,’ yi han kitet eikre han ki God nepei kɨkɨak Jisas kerek kɨwaai kekre nɨmɨn ke mɨt nepei naa, hɨrak pɨke kekrit kau, te God kaktihis.” 10 Haiu han kitet menmen me Krais mekre han b  11 Hɨm im yaaim mentar Profet Aisaia kewis hɨm me God mau tɨwei hɨram matɨp mar im:

  • “Mɨt miyapɨr niutɨp niutɨp hɨr nises hɨm me Krais, hɨr ap han enuk nanriuwerek au, hɨrak kakɨkepi.”
12 Hɨm im matɨp me mɨt miyapɨr yapɨrwe ne weiwɨk me Isrel, mɨt miyapɨr ne weiwɨk ham nerer wit wit. God ap han kitet me weiwɨk me mɨt au. God hɨrak ke haiu mɨt miyapɨr yapɨrwe, te hɨrak kakɨkaap mɨt miyapɨr kerek hɨr nises hɨm mɨrak, hɨrak kakɨkepi iuwe. 13 Hɨrak kakɨkepi iuwe kakɨntar hɨm me God profet Joel kewisɨm mau tɨwei matɨp mar im: “Mɨt miyapɨr kerek hɨr nitehi Mɨtɨk Iuwe, hɨrak kakɨkepi kaktorhis.” 14 Hɨr ap nises hɨm me Krais nanɨrkeik te hɨr nanitɨwekhi hɨrak kakɨkepi kaktorhis a? Hɨr ap nemtau hɨm me Krais nanɨrkeik te hɨr nanɨrtei hɨrak kakɨkepi a? Mɨt ap netpor hɨm me Krais nanɨrkeik te hɨr nanɨmtau hɨm mɨrak a? God ap te kaksiuwe mɨt nanɨno nanɨtpor hɨm me Krais nanɨrkeik te hɨr nanɨmtewem a? Taauye! Hɨm me God Aisaia kewisɨm mau tɨwei matɨp mar im: “Mɨt kerek hɨr nanɨnen nanɨtpai hɨm yaaim me Krais, hɨr nɨrɨak menmen yaaim.”

Mɨt miyapɨr ne Isrel ap nises hɨm yaaim me Krais

16 Mɨt miyapɨr yapɨrwe ne Isrel ap nises hɨm yaaim im me Krais au. Mɨtɨk profet Aisaia kewis hɨm mau tɨwei matɨp mar im:

  • “Mɨtɨk Iuwe, mɨt miyapɨr niutɨp niutɨp hɨr nemtau hɨm maiu hɨr nisesim. Mɨt miyapɨr yapɨrwe han en au.”
17 Te mɨt miyapɨr hɨr nises hɨm me Krais nentar hɨr nemtewem. Hɨr nemtewem nentar mɨt epei nen netporem. 18 Hi hitihi menmen im. Mɨt miyapɨr ne Isrel hɨr nepei nemtau 10:11 Ro 9:33 10:12 Ap 15:9 10:13 Joe 2:32 10:15 Ais 52:7 10:16 Ais 53:1; Jo 12:38 10:17 Jo 17:20 10:18 Sam 19:4 hɨm yaaim me Krais im o au a? Hɨr epei nemtewem ye! Hɨm me God mau tɨwei Sam hɨram matɨp mar im: “Hɨm kerek mɨt hɨr netpim men merer wit wit kerek mɨt newi.” 19 Hi pɨke ehitihi menmen. Yi han kitet mɨt miyapɨr ne Isrel hɨr netari hɨm im a? Auye! Moses kinɨn kewis hɨm me God mau tɨwei me menmen im hɨram matɨp mar im: “Maain hi God hi ehɨt mɨt miyapɨr hɨr ne weiwɨk ham weinɨm hɨr netari menmen mai au, hi anipi yi yɨnk enuk han enuk eiriuweri yi hemkre menepam eiriuwe menmen hi erekyorem.” 20 Profet Aisaia hɨrak kɨnapen kewepyapɨr hɨm me God au. Hɨrak katɨp kar ik: “Hi God hewis mɨt kerek nɨpaa hɨr ap hanhan nisɨsa, in ek hɨr nerteiya te hɨr nises hɨm mai. Hi hewepyapɨr hɨrekes herp yaain te mɨt kerek nɨpaa ap nitehi mɨt han me hi, in ek hɨr nises hɨm mai.” 21 Aisaia katɨp hɨm im me mɨt miyapɨr ne Isrel. Hɨrak katɨp kar ik: “Hekrit hekrit me wɨ yapɨrwe hi God hewis his mai enɨnor hɨr nanisɨsa, te hɨr au, neweikɨn sip neweto, hɨr nena netpo enum.”
Copyright information for `AVT