a12:15Sam 35:1312:16Ro 11:20, 15:5; Pro 3:7; Ais 5:2112:171Te 5:1512:18Mk 9:50; Hi 12:1412:19Diu 32:35; Mt 5:39; Ro 13:4; 2Te 1:6-7; Hi 10:3012:20Pro 25:21-22; Mt 5:4413:1Ta 3:1; Pro 8:15; Jo 19:11 gavman hɨr netpor, hɨr neweikɨn sip newet menmen God kewisɨm. Hɨr neweikɨn sip newet gavman, te maain gavman hɨr nanɨnɨp nanɨnterim.
b13:31Pi 2:13-14, 3:1,313:4Ro 19:19
c13:7Mt 22:2113:8Mt 22:39-40; Je 2:813:9Eks 20:13-17; Lev 19:1813:101Ko 13:4-713:11Ef 5:14; 1Te 5:6-713:121Jo 2-8; Ef 5:11, 6:11 me wɨtaan. Haiu emises menmen me God hɨram mɨre nopen o yipo henmik haiu metɨwem me wepni hɨram mekepai haiu maminɨn menmen enum mamri han kaiu.

Romans 13

Haiu emises hɨm me gavman

Mɨt miyapɨr niutɨp niutɨp nanɨmtau hɨm me mɨt iuwe ne gavman hɨr enisesim. God kehimɨtan gavman hɨr naanmɨpre mɨt miyapɨr nerer wit wit. God kewis mɨt ne gavman in ek hɨr nau tɨ naanmɨprai. Mɨt kerek hɨr ap nises hɨm me a  Mɨt ne gavman hɨr ap nepu nenip mɨt yaain hɨr nɨneini au. Mɨt kerek hɨr nɨrɨak enum keremem. Yi yɨnapen gavman hɨr han yaaik nanriuwi te yi ap eirɨak menmen enum au. Yi eirɨak menmen yaaim keremem te hɨr nantɨp yi yaain. Hɨr nɨre mɨt ne God nekrehɨr kɨrak naanmamri te yi eiyu werek werek. Yi eirɨak enum yi eineini eiyɨntar hɨr ap neit niuk iuwe weinɨm au. Hɨr netɨwem neiyɨm nanriwaank nanriuwe menmen mɨr. Hɨr nekrehɨr ke God hɨr nanɨnep mɨt miyapɨr kerek nɨrɨak menmen enum. Te yi eiyɨmtau hɨm me gavman eiyisesim. Yi ap eiyisesim eiyɨntar yi yɨneini hɨr naniwep keremem au. Yi eiyisesim eiyɨntar yi yekre han ki yertei hɨram yaaim.

Yi eiwɨr pewek me takis eiyɨntar hɨr mɨt ne gavman hɨr nekrehɨr ke God, hekrit hekrit hɨr naanmɨpri te yi eiyu werek werek. b  Te yi eiwet mɨt ne gavman menmen yapɨrwe hɨr nitihiyem. Yi eiwet mɨt ne gavman pewek me takis hɨr nitihiyem. Yi eiwet mɨt ne gavman pewek me takis me tɨ hɨr nitihiyem. Yi eiwenɨpi niuk me mɨt ne gavman hɨr iuwe. Yi han ekitet mɨt ne gavman hɨr iuwe yi eirekyor menmen yaaim.

Mɨt miyapɨr kerek hanhan neriuwe mɨt miyapɨr han hɨr nises hɨm me God Moses kewisɨm mau tɨwei

Yi eiwet mɨt menmen emrer mɨr me menmen kerek nɨpaa yi yetɨwem. Menmen miutɨp mamu te yi eiwet mɨt em. Hɨram menmen im. Yi hanhan yeriuwehan. Mɨt miyapɨr kerek hɨr hanhan neriuwehan, hɨr nises hɨm me God nɨpaa Moses kewisɨm mau tɨwei. Hɨm me God Moses kewisɨm mau tɨwei hɨram matɨp mar im: “Yi mɨt eitike miyapɨr yi ap eirihis mɨt miyapɨr epei neit mɨkan eiwenɨnem au emɨt! Yi ap einep mɨt han hɨr nani. Yi ap eikintɨp menmen me mɨt han. Yi ap hemkre menepam menmen me mɨt han.” Hɨm meiyam mepu hɨram mises hɨm im miutɨp Moses kewisɨm. Hɨram matɨp, “Yi hanhan eiriuwe mɨt miyapɨr han eiyɨr ke yi hanhan eiriuwe hɨras.” 10 Mɨt miyapɨr kerek hanhan neriuwe mɨt miyapɨr han ap te nanrekyor enum taau. Te hɨr hanhan neriuwe mɨt miyapɨr hɨr nises hɨm me God werek werek Moses kewisɨm mau tɨwei.

Haiu emises menmen yaaim

11 Yi hanhan eiriuwe mɨt miyapɨr han eiyɨntar yi yertei in ek yi ap eire mɨt ne wɨtaan nɨwaai au. Yi eiyɨkrit eiyises God yi eirɨakan werek werek eiyɨr ke mɨt kerek ne wɨtaan nɨwaai. Hɨr nekrit nentar nɨpaa haiu minɨn mises hɨm me God, wɨ hɨrak pɨke kaknen kakɨkepai kaktaihis hɨram wen yanɨmɨn. Te in ek wɨ epei man menep. 12 Hɨram mɨre wɨtaan nepei au, wanewik mamnen te haiu emweikɨn sip emwet menmen enum me tɨ im hɨram mɨre menmen c  13 Haiu emises menmen yaaim mamrɨak menmen yaaim mɨre mɨt ne wepni nɨrɨakem. Haiu ap emises menmen enum me wɨtaan mɨt nɨrɨakem mar im. Hɨr naam tɨpar si enum naam menmen yapɨrwe ere hɨr netaritari, hɨr netike miyapɨr nariyanhis newenɨnem, hɨr hemkre menepam me menmen yapɨrwe, hɨr nenehan nentar menmen im. 14 Te yi au. Yi eiyitehi Mɨtɨk kaiu Iuwe Jisas Krais hɨrak kakɨkepi naanmampri yar ke yi yeriuwet klos mau yɨnk ki. Yi ap han ekitet eiyises menmen enum, menmen han ki hanhanem au emɨt!

Copyright information for `AVT