a2:24Ais 52:5; Esi 36:202:25Jer 4:4, 9:252:26Ga 5:62:28Jo 7:24, 8:392:29Diu 30:6; Kl 2:11; 1Ko 4:5; 2Ko 10:18 mɨt han ne weiwɨk ham o au? Menmen hɨr nisesim nerekir yɨnk kɨr hɨram yaaim mamkepi o au?
b3:2Sam 147:19-20; Ro 9:43:3Ro 9:6, 11:29; 2Ti 2:133:4Sam 51:43:8Ro 6:1,15 miyapɨr yapɨrwe ne weiwɨk ne Isrel o mɨt miyapɨr han ne weiwɨk ham, menmen mekre han kaiu merekyei haiu yapɨrwe mamrɨak menmen enum.
c3:9Ro 1:18-2:24, 3:233:10Sam 14:1-3, 53:1-3; Ekl 7:203:13Sam 5:9, 140:33:14Sam 10:73:15Pro 1:16; Ais 59:7-83:18Sam 36:13:20Sam 143:2; Ga 2:16; Ro 7:7 kises hɨm nɨpaa Moses kewisɨm mau tɨwei au. Hɨm im hɨram meteiknai haiu mɨt enun haiu mɨrɨak menmen enum keremem.
d3:21Ap 10:433:22Ro 1:17; Ga 2:163:23Ro 3:9, 5:123:24Ef 2:8; Ro 5:13:25Ef 1:73:271Ko 1:31 mamwenɨpi niuk mai mamɨntar haiu mɨrɨak menmen yaaim hɨm me Moses mau tɨwei matɨp haiu emisesim au. Haiu yaain mentar haiu mises hɨm me Jisas Krais. Hɨrak kesak menmen enum maiu te haiu ap mamwenɨpi niuk mai au emɨt.

Romans 3

Menmen enum ap te maminɨn menmen yaaim

Yi han kitet mekam? Mɨt ne weiwɨk me Isrel hɨr ninɨn a  Hɨram yaaim mamkepi yapɨrwe mar im. God kinɨn kewet mɨt ne Isrel hɨm mɨrak te hɨr nanɨrtei menmen hɨrak hanhan hɨr nanisesim. Mɨt han ne weiwɨk me Isrel hɨr ap nises hɨm mɨrak, te yi ap han ekitet God ap kakises hɨm mɨrak kakɨntar mɨt han neweikɨn sip newetɨwek, au emɨt. Mɨt miyapɨr yapɨrwe nanweikɨn sip nanwet hɨm yaaim, God kerekek au. Hekrit hekrit hɨrak kakises hɨm yaaim hɨrak ketpim. Hɨm me God mau tɨwei Sam matɨp mar im:

 • “Hekrit hekrit ti ehinɨn mɨt kerek hɨr neswut hɨm.
 • Hɨr nanɨrtei ti atɨp hɨm yaaim keremem.”
Mɨt han nantɨp, “Menmen enum haiu mɨt mɨrɨakem hɨram yaaim. Hɨram yaaim mamkaap God kakteikɨn menmen hɨrak kɨrɨakem hɨram yaaim keremem.” Hɨram yaaim te haiu matɨp God enuk kakɨntar hɨrak kakwep haiu mɨt mamɨntar menmen enum haiu mɨrɨakem a? (Hi hises menmen me mɨt ne tɨ hɨr han kitetim) Au, hɨram hɨm enum. God ap yaaik te hɨrak ap te kakrɨak menmen yaaim o enum me haiu mɨt miyapɨr mau tɨ ik au emɨt! Menmen enum hi hɨrɨakem mamteikɨn mɨt God katɨp hɨm yaaim keremem, hɨrak kakɨt niuk iuwe menterim, te kenmak hɨrak kaktɨp hi mɨtɨk enuk kerekek, hɨrak kakrekyo enum a? Haiu ap te mamtɨp haiu mamrɨak menmen enum te hɨram mamwepyapɨr menmen yaaim au emɨt! Mɨt han hɨr nesiuwai hɨm natɨp, “Yi mɨt Kristen kerek yises hɨm me God yi yatɨp enum yar ek.” Hɨram yaaim te maain mɨt hɨr natɨp enum mar im me haiu mɨt, God kaknɨp.

God hɨrak katɨp haiu mɨt yapɨrwe enun

Te haiu han ekitet mekam? Haiu mɨt ne Isrel haiu minɨn mɨt han ne weiwɨk ham a? Au, hi nepei hetpi haiu mɨt b  10 Hɨm im hɨram yaaim mentar mɨt newis hɨm me God mau tɨwei Sam matɨp mar im:

 • “Mɨtɨk kei kiutɨp kekre nɨmɨn ne haiu mɨt yapɨrwe ap te God kaktɨp hɨrak yaaik au. Haiu yapɨrwe mɨt enun.
11 
 • Mɨtɨk kei kiutɨp kekre nɨmɨn ne mɨt yapɨrwe hɨrak kertei menmen hɨram yaaim au. Mɨtɨk kei kiutɨp kekre nɨmɨn ke mɨt yapɨrwe ap te hanhan God kau kekre han kɨrak au.
 • 12 
 • Hɨr mɨt yapɨrwe nepei neweikɨn sip newet God, hɨr mɨt enun. Ap kei kiutɨp kɨrɨak menmen yaaim au.
 • 13 
 • Menmen hɨr netpim meke hɨm kɨr hɨram enum mar ke herwe hei mɨt nekeisiuwek. Hɨr nemitetpɨn neriuwerek. Menmen enum hɨr netpim hɨram mewaank mɨt mar ke nap mekre yehes me manpen siurp kenep mɨt hɨr nani.
 • 14 
 • Menmen hɨr netpim meke hɨm kɨr man hɨram enum mar ke saukei wapɨk mau hɨm ke mɨtɨk.
 • 15 
 • Hɨr waswas nenep mɨt hɨr nani.
 • 16 
 • Wit kerek hɨr nen newi, hɨr newaank menmen metike mɨt te hɨr han enuk.
 • 17 
 • Hɨr ap nɨkaap mɨt miyapɨr nekiyan nau neit au.
 • 18 
 • Hɨr ap han kitet newenɨpi niuk me God hɨrak iuwe au.”
 • 19 Haiu mertei hɨm me God yapɨrwe mɨt newisɨm mau tɨwei, hɨram me mɨt ne weiwɨk me Isrel, te mɨt ne Isrel netike mɨt nerer wit wit ap te nantɨp God hɨr yaain au. God han ekitet menmen hɨr nɨrɨakem hɨrak skelim hɨr mɨt miyapɨr keriuwerem keremem. 20 God ap kaktɨp mɨtɨk kiutɨp kekre nɨmɨn ke haiu mɨt yapɨrwe hɨrak yaaik kentar hɨrak c 

  Mɨt kerek nises hɨm me Krais, God kaktɨp hɨr mɨt yaain

  21 In ek God nepei kewepyapɨr menmen hɨrak kɨrɨakem te hɨrak katɨp mɨt kerek nisesik, hɨr nɨre yaain. Menmen im hɨram ap menmen me hɨm me Moses au, te nɨpaa enum eik hɨm Moses ketike mɨt profet hɨr newisɨm mau tɨwei hɨram matɨp menmen im me God mamnen. 22 Menmen me God mamnen hɨram im: God kaktɨp mɨt miyapɨr hɨr yaain nanɨntar hɨr nises hɨm me Jisas Krais. God kaktɨp mɨt miyapɨr yapɨrwe kerek hɨr nises hɨm me Jisas Krais hɨr yaain. Hɨrak ap han kitet hɨr mɨt miyapɨr ne weiwɨk me Isrel o ne weiwɨk ham au. Hɨram menmen weinɨm. 23 Hɨram menmen weinɨm mentar mɨt miyapɨr yapɨrwe nerer wit wit hɨr epei nɨrɨak enum, te God ap kakwenɨpiri kakɨtpi hɨr yaain au. 24 Te God kewetai haiu mɨt menmen mɨrak yaaim weinɨm mar im: God kerekyei haiu mɨt menmen yaaim hɨrak katɨp haiu yaain mentar menmen Krais Jisas kerekyeiyem me wɨ hɨrak kaa te kakɨkepei kaktaihis. 25 God kehimɨtan Krais keriuwetek hɨrak kan kaa kɨre sipsip mɨt nakɨp nesiyek newet God ek. Hɨrak kaa hemkre mɨrak mewen, te hɨram mamɨsak menmen enum maiu me wɨ haiu mamises hɨm mɨrak. God kɨrɨak menmen im kakteiknai haiu mɨt hɨrak yaaik. Nɨpaa mɨt hɨr nɨrɨak enum, te God hanhan keriuweri, hɨrak ap kanɨp au, kentar hɨrak kaksiuwe Jisas kaki kakɨsak menmen enum mɨr. 26 In ek hɨrak keriuwet Jisas hɨrak kan kaa keteiknai hɨrak yaaik, hɨrak kesak menmen enum em haiu mɨt kerek mises hɨm me Jisas, hɨrak katɨp haiu yaain.

  27 Te haiu mamwenɨpi niuk maiu hɨras a? Taauye! Haiu ap d  28 Te haiu mertei menmen im. God katɨp mɨt hɨr yaain nentar hɨr nɨrɨak menmen hɨm kerek Moses kewisɨm mau tɨwei matɨp hɨr enisesim au. God katɨp hɨr yaain nentar hɨr nemtau hɨm mɨrak hɨr nisesim.

  29 Yi han kitet God hɨrak ke haiu mɨt ne Isrel keriyen te mɨt ne weiwɨk ham au a? Taauye! Hɨrak God ke haiu mɨt yapɨrwe kentar hɨrak kaktɨp mɨt kerek nerekir yɨnk o mɨt ap nerekir yɨnk kɨr, hɨr nɨre yaain nentar hɨr nemtau hɨm mɨrak hɨr nisesim. 31 Haiu mɨrɨak menmen me hɨm kerek Moses kewisɨm mau tɨwei hɨram weinɨm meriuwe menmen in ek haiu misesim me Krais a? Taauye! Haiu meteikɨn mɨt hɨm me Moses hɨram yaaim mekepai haiu emises hɨm me God.

  Copyright information for `AVT