a4:22Jen 15:64:24Ro 15:4; 1Pi 1:214:25Ais 53:4-55:1Ro 3:24,28, 4:245:2Ef 2:18, 3:12 mertei hɨram mamkepai haiu han tokik emu emises hɨm me God werek werek.
b5:3Je 1:2-3; 1Pi 1:5-75:5Sam 22:5, 25:20; Hi 6:18-195:8Jo 3:16; 1Jo 4:105:9Ro 1:18, 2:5,85:10Ro 8:7-8 Krais kaiu Iuwe hɨrak kɨrɨakem. Nɨpaa hɨrak kerekek kenipai haiu metike God mekiyan mau.
c5:12Jen 2:17, 3:6,16; Ro 6:235:13Ro 4:155:141Ko 15:21-22, 45 mɨrak, hɨr yapɨrwe nɨre ne mɨt hɨr naa. Adam ketike mɨt miyapɨr han kerek ap neremir hɨm me God nar ke Adam hɨrak kɨrɨakem, hɨr yapɨrwe naa. Adam kerekek hɨrak kɨre mɨtɨk maain kaknen.
d5:181Ko 15:225:19Ais 53:11
e5:20Ro 4:15, 7:8; Ga 3:19

Romans 5

God katɨp haiu mɨt miyapɨr haiu yaain

Te in ek God katɨp haiu mɨt miyapɨr yaain mentar haiu misesik. Haiu metikerek mekiyan mau mentar menmen Mɨtɨk Iuwe Jisas Krais hɨrak kɨrɨakem. Haiu mises hɨm me Krais te hɨrak kerekek kekepai haiu metike God haiu mekiyan mau, God kerekyei menmen yaaim. In ek haiu han yaaik memerɨr menmen yaaim me God haiu mertei maain hɨrak kakwetaiyem. Haiu han yaaik meriuwe menmen im keremem au. Haiu han yaaik me menmen enum mamnen mamraiwaank. Haiu han yaaik meriuwerem mentar haiu a  Haiu han tokik emu me menmen enum mamraiwank, te God kaktɨp haiu minɨn menmen enum. God kaktɨp haiu minɨn menmen enum te haiu emisesik emɨmerɨr te maain haiu mamɨt menmen mɨrak yaaim hɨrak kakwetaiyem. Haiu emisesik emerɨr ke maain hɨrak kakwetai menmen mɨrak, haiu ap yɨnk enuk mamɨntar haiu han kitet hɨrak ap kises menmen nɨpaa hɨrak ketpaiyem au. Haiu ap yɨnk enuk mamriuwerek mamɨntar God keteiknai hɨrak han tewenɨnai hɨrak keriuwet God Hɨmɨn Yaaik kan kakre han kaiu, te haiu mertei maain hɨrak kakwetai menmen.

Krais hɨrak kan tɨ hɨrak kaa me haiu mɨt miyapɨr kerek enun neweikɨn sip newet God. Me wɨ im haiu enun ap mɨkaap hɨras haiu mɨre yaain, te God kises han kɨrak kɨmat wɨ kerek hɨrak keriuwet Jisas hɨrak kan tɨ kaa kakɨkepai. Mɨtɨk kiutɨp kekre nɨmɨn ke mɨt yapɨrwe ap te hanhan kakɨkaap mɨtɨk kerek kises menmen yaaim kakɨkrehɨr kɨrak kaki. Te mɨtɨk kiutɨp hanhan keriuwe mɨtɨk hak yaaik kɨkaap mɨt han hɨrak kakɨkepik kaki kakɨkrehɨr kɨrak. Te God au. Hɨrak keteiknai haiu mɨt enun hɨrak hanhan keriuwai. Me wɨ haiu mɨt miyapɨr haiu wen enun, haiu mɨrɨak enum, God keriuwet Krais hɨrak kan kaa kekrehɨr kaiu kekepai. Krais nepei kaa hemkre mɨrak mewen hɨrak kekrehɨr kaiu te God katɨp haiu mɨt miyapɨr haiu yaain. Te in ek haiu mertei hɨrak manpenuk te hɨrak kakɨkepai naanmamprai me menmen enum me God maain mamnen mamnep mɨt miyapɨr enun en. 10 Nɨpaa haiu mar ke mɨt miyapɨr enun ap nises God au, Nɨkan kɨrak Krais kaa, hɨrak kenipai haiu metike God mekiyan mau. In ek, haiu metike God mekiyan mau, haiu mertei maain God kaktaihis haiu mamu mamtikerek mamɨntar Krais hɨrak pɨke kekrit kau kekepai. 11 God ap kaktaihis weinɨm keremem au. Haiu han yaaik mau meriuwerek hɨrak God kaiu yaaik mentar menmen Jisas b 

Hɨm me Adam ketike Krais

12 Haiu mertei menmen im man. Mɨtɨk kiutɨp hɨrak kɨrɨak menmen enum te hɨrak kaa. Hɨrak kaa te haiu mɨt miyapɨr yapɨrwe haiu mami mamɨntar haiu misesik haiu mɨrɨak enum. 13 Nɨpaa God katɨp Moses hɨm lo mɨrak hɨrak kewisɨm mau tɨwei wen au, menmen enum epei man mau tɨ mari han ke mɨt hɨr nɨrɨak enum. God ap han kitet menmen enum kene mɨt kenterim au. Hɨrak ap katɨp Moses menmen me hɨm mɨrak mɨt miyapɨr enisesim wen au. 14 God ap kene mɨt kanɨp kentar menmen enum mɨr, te hɨr mɨt yapɨrwe, nɨpaa me wɨ Adam kau tɨ ere wɨ God katɨp Moses hɨm lo c 

15 Menmen enum Adam kɨrɨakem metike menmen yaaim God kerekyeiyem weinɨm, hɨram mɨpɨram au. Haiu mertei mɨt miyapɨr yapɨrwe nani nanɨntar menmen enum Adam kɨrɨakem. Te haiu mertei God hanhan keriuwai haiu mɨt miyapɨr, hɨrak kerekyei menmen yaaim weinɨm kentar menmen mɨtɨk kiutɨp Jisas Krais hɨrak kɨrɨakem. Menmen yaaim im hɨram minɨn menmen enum Adam kɨrɨakem, hɨram men mɨkaap mɨt miyapɨr yapɨrwe kerek nisesim. 16 Menmen God kɨrɨakem hɨram ap mar ke menmen enum Adam kɨrɨakem au. Mɨtɨk kiutɨp hɨrak keremir hɨm me God, te God kenerek katɨp hɨrak mɨtɨk enuk kaki. Maain, mɨt miyapɨr han hɨr nɨrɨak menmen enum yapɨrwe, te God kerekyei menmen yaaim hɨrak kesak menmen enum maiu katɨp haiu yaain. 17 Haiu mertei mɨtɨk kiutɨp keremir hɨm me God hɨrak kɨrɨak enum te haiu mɨt yapɨrwe mami. Te menmen Mɨtɨk Jisas Krais kiutɨp kerekek hɨrak kerekyeiyem, hɨram minɨn menmen ham enum me mɨtɨk hak eik. Haiu mɨt miyapɨr yapɨrwe kerek meit menmen im weinɨm me God, kerek hanhan keriuwai kaktɨp haiu yaain mentar menmen Mɨtɨk Krais kerekyeiyem, hɨrak kaknipai haiu mamɨt hɨmɨn yaaik te Krais kekepai haiu emises God werek werek.

18 Te menmen miutɨp mɨtɨk hak kɨrɨakem enum hɨrak kenip God katɨp haiu mɨt miyapɨr yapɨrwe enun haiu mami. Mar im, menmen miutɨp yaaim mɨtɨk hak kɨrɨakem, hɨram menip God katɨp haiu yapɨrwe haiu yaain, haiu mami au. Haiu mamtikerek mamu mamɨt. 19 Mɨt miyapɨr yapɨrwe God ketpor hɨr enun nentar mɨtɨk kiutɨp keweikɨn sip kewet hɨm me God. Mar im mɨt miyapɨr yapɨrwe God kakɨtpor hɨr yaain nanɨntar mɨtɨk kiutɨp kises hɨm me God hɨrak kaa kesak menmen enum maiu. d 

20 God katɨp Moses hɨm lo mɨrak hɨrak kewisɨm mau tɨwei te hɨram menip mɨt miyapɨr hɨr nertei werek werek menmen God hanhan hɨr nanisesim, te hɨr nɨneinɨm hɨr nɨrɨak menmen enum yapɨrwe. Maain mɨt miyapɨr hɨr nɨrɨak menmen enum yapɨrwe, menmen yaaim God kɨrɨakem kentar hɨrak hanhan keriuwai, hɨram minɨn menmen enum me haiu mɨt miyapɨr. e  21 Haiu mɨt miyapɨr mami mamɨntar menmen enum (sin) kerek mau tɨ ik hɨram minɨnai. Te menmen yaaim God kɨrɨakem kaktɨp haiu yaain mamɨnterim, hɨram maminɨn menmen enum mau tɨ naanmamrai haiu mɨt miyapɨr mamnipai haiu mamɨt hɨmɨn yaaik mamɨntar menmen Mɨtɨk Iuwe Jisas Krais hɨrak kɨrɨakem.

Copyright information for `AVT