a2:14Ga 1:4; Sam 130:8; Eks 19:5; Diu 7:6; Esi 37:23; 1Pi 2:9; Ef 2:102:151Ti 4:123:1Ro 13:1-7; 1Pi 2:13-143:2Fl 4:53:31Ko 6:11; Ef 2:2, 5:83:4Ta 1:3 hɨmɨn kaiu te haiu mises menmen yaaim.
b3:52Ti 1:9; Ef 5:26; Jo 3:53:6Ap 2:17-183:7Ro 3:243:92Ti 2:14,16,233:10Mt 18:15-17; 2Jo 103:111Ti 6:3-53:12Ef 6:21-223:13Ap 18:24; 1Ko 3:5-6, 16:123:14Ef 4:28; Ta 2:14; Mt 7:19 emrɨak menmen im emkepi te hɨr enu enɨr ke nu hɨr mɨt ap nɨman au, hɨram mamri yapɨrwe. Mar im hɨr ap nanu weinɨm au, hɨr enises menmen me God werek werek.

Titus 3

Haiu mɨt emises menmen yaaim

Hekrit hekrit ti erɨak han ke mɨt miyapɨr ne weiwɨk miutɨp me God te hɨr nanɨmtau hɨm me mɨt ne gavman netike mɨt kerek naanmɨpre mɨt nerer wit wit, hɨr enises hɨm mɨr, enrɨak menmen yaaim enkepi. Hɨr ap nantɨp enum nansiuwe hɨm mɨt han au. Hɨr netikeri nenehan au. Hɨr enkiyan enu enkaap mɨt nanɨrak mɨt yapɨrwe menmen yaaim. Nɨpaa ein haiu hɨras metari menmen me God haiu ap misesim au. Seten kemitaipɨn kari han kaiu, te haiu hemkre menepam me menmen haiu mɨrɨak enum, haiu mewenɨn han kaiu me menmen au, haiu mɨrɨak menmen mises han kaiu keremem. Haiu mises menmen enum mepu weinɨm mɨrɨak han kaiu yaaik. Haiu yɨnk enuk meriuwe mɨt netenen menmen yaaim, o menmen me mɨt han, haiu mɨneini, hɨr nɨneinai haiu enun nepan keriyen.

Te God kerek maain kaktaihis, hɨrak keteiknai haiu mɨt hɨrak yaaik hɨrak han tewenɨnai. Te hɨrak keriuwet Jisas kan kekepai. Hɨrak kekepai kentar menmen yaaim haiu mɨrɨakem au. Hɨrak kekepai kentar hɨrak hanhanai. Wɨ nɨpaa mɨt hɨr nɨkrai neriuwe tɨpar, God Hɨmɨn Yaaik kenipai haiu han yaaik prar prar mepu, hɨrak kenipai keweikɨnhis a  God Haai kesiuwe Hɨmɨn kɨrak Yaaik kan kekepai iuwe kentar menmen Jisas Krais kerek kekepai kaktaihis hɨrak kɨrɨakem. Hɨrak keriuwetek te hɨrak han yaaik kakɨkepai kakɨsak menmen enum haiu mɨrɨakem hɨrak katɨp haiu yaain, kehimɨtenai haiu emɨnkerek maain haiu emtikerek emu tipmain tipmain enum eik.

Menmen hi etputem hɨram hɨm yaaim. Hi hanhan te ti etpor hɨm im hɨm manp, te hɨr mɨt kerek nises hɨm me God naanmampre hɨras nanrɨak menmen yaaim. Menmen mar im hɨram yaaim mamkaap mɨt.

Ti etike mɨt han yi ap eitɨpan einehan me hɨm enum weinɨm au emɨt! Ti ap eises hɨm me wit tɨpir o menmen nɨpaa mɨt maamrer nɨrɨakem emɨt! Ti etikeri yi einehan me hɨm lo Moses kewet mɨt ne Isrel em au emɨt! Menmen mar im mamkaap mɨt au. Hɨram mamɨwaanki.

10 Mɨtɨk hak kari han ke mɨt han ne weiwɨk me God hɨr nisesik, te ti enerek miutɨp o wik. Epei au, hɨrak wen ap kakɨmtau hɨm mit, yi mɨt yapɨrwe eiweikɨn sip eiwetɨwek. 11 Mɨtɨk kar ik han kitet menmen enum, kɨrɨak menmen enum. Menmen enum hɨrak kɨrɨakem mewepyapɨr hɨrak enuk.

Pol kewis hɨm ham yinam

12 Maain te hi esiuwe mɨtɨk Atemas o Tikikas hɨrak kiutɨp kaknen kakiun ein, ti enen waswas, te hawɨr ewɨwen yipɨrakɨt ewɨt wit Nikapolis. Hi amɨ ahu in ere hawɨ hɨtan epei au. 13 Ti ekaap mɨtɨk Sinas kerek kertei menmen me lo me mɨt ne wit Rom. Ti ekepik ketike mɨtɨk Apolos. Ti ekepikɨt, te hɨrakɨt tetenen menmen me hɨr neiyɨm nanɨno.

14 Mɨt miyapɨr naiu enɨrtei enrɨak yaaim enkaap mɨt miyapɨr hɨr han enuk me menmen enum man mewaanki. Haiu b  Mɨt miyapɨr kerek netikewa haiu mau in, hɨr nesiuwe hɨm natɨp ti yaaik. Ti atɨp mɨt miyapɨr ein haiu matɨp hɨr yaain. Hi hanhan God han yaaik kɨrak kaku kaktikewi.

15 

Mepɨr keremem

Copyright information for `AVT