1 Chronicles 11

1ויקבצו כל ישראל אל דויד חברונה לאמר  הנה עצמך ובשרך אנחנו
2גם תמול גם שלשום גם בהיות שאול מלך—אתה המוציא והמביא את ישראל ויאמר יהוה אלהיך לך אתה תרעה את עמי את ישראל ואתה תהיה נגיד על עמי ישראל
3ויבאו כל זקני ישראל אל המלך חברונה ויכרת להם דויד ברית בחברון לפני יהוה וימשחו את דויד למלך על ישראל כדבר יהוה ביד שמואל  {ס}
4וילך דויד וכל ישראל ירושלם היא יבוס ושם היבוסי ישבי הארץ
5ויאמרו ישבי יבוס לדויד לא תבוא הנה וילכד דויד את מצדת ציון היא עיר דויד
6ויאמר דויד—כל מכה יבוסי בראשונה יהיה לראש ולשר ויעל בראשונה יואב בן צרויה ויהי לראש
7וישב דויד במצד על כן קראו לו עיר דויד
8ויבן העיר מסביב מן המלוא ועד הסביב ויואב יחיה את שאר העיר
9וילך דויד הלוך וגדול ויהוה צבאות עמו  {פ}

10ואלה ראשי הגברים אשר לדויד המתחזקים עמו במלכותו עם כל ישראל להמליכו—כדבר יהוה על ישראל  {ס}
11ואלה מספר הגברים אשר לדויד  ישבעם בן חכמוני ראש השלושים (השלישים)—הוא עורר את חניתו על שלש מאות חלל בפעם אחת
12ואחריו אלעזר בן דודו האחוחי הוא בשלושה הגברים
13הוא היה עם דויד בפס דמים והפלשתים נאספו שם למלחמה ותהי חלקת השדה מלאה שעורים והעם נסו מפני פלשתים
14ויתיצבו בתוך החלקה ויצילוה ויכו את פלשתים ויושע יהוה תשועה גדולה
15וירדו שלושה מן השלושים ראש על הצר אל דויד—אל מערת עדלם ומחנה פלשתים חנה בעמק רפאים
16ודויד אז במצודה ונציב פלשתים אז בבית לחם
17ויתאו דויד ויאמר  מי ישקני מים מבור בית לחם אשר בשער
18ויבקעו השלשה במחנה פלשתים וישאבו מים מבור בית לחם אשר בשער וישאו ויבאו אל דויד ולא אבה דויד לשתותם וינסך אתם ליהוה
19ויאמר חלילה לי מאלהי מעשות זאת הדם האנשים האלה אשתה בנפשותם כי בנפשותם הביאום ולא אבה לשתותם אלה עשו שלשת הגבורים
20ואבשי אחי יואב הוא היה ראש השלושה והוא עורר את חניתו על שלש מאות חלל ולא (ולו) שם בשלושה
21מן השלושה בשנים נכבד ויהי להם לשר ועד השלושה לא בא  {ס}
22בניה בן יהוידע בן איש חיל רב פעלים מן קבצאל הוא הכה את שני אריאל מואב והוא ירד והכה את הארי בתוך הבור ביום השלג
23והוא הכה את האיש המצרי איש מדה חמש באמה וביד המצרי חנית כמנור ארגים וירד אליו בשבט ויגזל את החנית מיד המצרי ויהרגהו בחניתו
24אלה עשה בניהו בן יהוידע ולו שם בשלושה הגברים
25מן השלושים הנו נכבד הוא ואל השלשה לא בא וישימהו דויד על משמעתו  {ס}
26וגבורי החילים  עשהאל  {ר}

אחי יואב  {ס}  אלחנן בן דודו מבית לחם  {ס}
27שמות  {ר}

ההרורי  {ס}  חלץ הפלוני  {ס}
28עירא בן עקש  {ר}

התקועי  {ס}  אביעזר הענתותי  {ס}
29סבכי  {ר}

החשתי  {ס}  עילי האחוחי  {ס}
30מהרי  {ר}

הנטפתי  {ס}  חלד בן בענה הנטופתי  {ס}
31איתי  {ר}

בן ריבי מגבעת בני בנימן  {ס}  בניה הפרעתני  {ס}
32חורי  {ר}

מנחלי געש  {ס}  אביאל הערבתי  {ס}
33עזמות  {ר}

הבחרומי  {ס}  אליחבא השעלבני  {ס}
34בני השם  {ר}

הגזוני  {ס}  יונתן בן שגה ההררי  {ס}
35אחיאם  {ר}

בן שכר ההררי  {ס}  אליפל בן אור  {ס}
36חפר המכרתי  {ר}

אחיה הפלני  {ס}
37חצרו הכרמלי  {ס}  נערי  {ר}

בן אזבי  {ס}
38יואל אחי נתן  {ס}  מבחר בן  {ר}

הגרי  {ס}
39צלק העמוני נחרי הברתי נשא כלי יואב בן  {ר}

צרויה  {ס}
40עירא היתרי  {ס}  גרב היתרי  {ס}
41אוריה  {ר}

החתי  {ס}  זבד בן אחלי  {ס}
42עדינא בן שיזא הראובני  {ר}

ראש לראובני—ועליו שלשים  {ס}
43חנן בן מעכה ויושפט  {ר}

המתני  {ס}
44עזיא העשתרתי  {ס}  שמע ויעואל (ויעיאל)  {ר}

בני חותם הערערי  {ס}
45ידיעאל בן שמרי ויחא אחיו  {ר}

התיצי  {ס}
46אליאל המחוים ויריבי ויושויה בני אלנעם  {ס}  ויתמה  {ר}

המואבי
47אליאל ועובד  {ס}  ויעשיאל המצביה  {פ}

Copyright information for Alep