1 Chronicles 2

1אלה בני ישראל  ראובן שמעון לוי ויהודה יששכר וזבלון
2דן יוסף ובנימן נפתלי גד ואשר  {פ}

3בני יהודה ער ואונן ושלה—שלושה נולד לו מבת שוע הכנענית ויהי ער בכור יהודה רע בעיני יהוה—וימיתהו  {ס}
4ותמר כלתו ילדה לו את פרץ ואת זרח כל בני יהודה חמשה  {ס}
5בני פרץ חצרון וחמול  {ס}
6ובני זרח זמרי ואיתן והימן וכלכל ודרע—כלם חמשה  {ס}
7ובני כרמי—עכר עוכר ישראל אשר מעל בחרם  {ס}
8ובני איתן עזריה  {ס}
9ובני חצרון אשר נולד לו—את ירחמאל ואת רם ואת כלובי
10ורם הוליד את עמינדב ועמינדב הוליד את נחשון נשיא בני יהודה
11ונחשון הוליד את שלמא ושלמא הוליד את בעז
12ובעז הוליד את עובד ועובד הוליד את ישי
13ואישי הוליד את בכרו את אליאב—ואבינדב השני ושמעא השלשי
14נתנאל הרביעי רדי החמישי
15אצם הששי דויד השבעי
16ואחיתיהם צרויה ואביגיל ובני צרויה אבשי ויואב ועשהאל—שלשה
17ואביגיל ילדה את עמשא ואבי עמשא יתר הישמעאלי
18וכלב בן חצרון הוליד את עזובה אשה—ואת יריעות ואלה בניה ישר ושובב וארדון
19ותמת עזובה ויקח לו כלב את אפרת ותלד לו את חור
20וחור הוליד את אורי ואורי הוליד את בצלאל  {ס}
21ואחר בא חצרון אל בת מכיר אבי גלעד והוא לקחה והוא בן ששים שנה ותלד לו את שגוב
22ושגוב הוליד את יאיר ויהי לו עשרים ושלוש ערים בארץ הגלעד  {ס}
23ויקח גשור וארם את חות יאיר מאתם את קנת ואת בנתיה—ששים עיר כל אלה בני מכיר אבי גלעד
24ואחר מות חצרון בכלב אפרתה ואשת חצרון אביה ותלד לו את אשחור אבי תקוע  {ס}
25ויהיו בני ירחמאל בכור חצרון הבכור רם ובונה וארן ואצם אחיה
26ותהי אשה אחרת לירחמאל ושמה עטרה היא אם אונם  {ס}
27ויהיו בני רם בכור ירחמאל—מעץ וימין ועקר
28ויהיו בני אונם שמי וידע ובני שמי נדב ואבישור
29ושם אשת אבישור אביהיל ותלד לו את אחבן ואת מוליד
30ובני נדב סלד ואפים וימת סלד לא בנים
31ובני אפים ישעי ובני ישעי ששן ובני ששן אחלי
32ובני ידע אחי שמי יתר ויונתן וימת יתר לא בנים  {ס}
33ובני יונתן פלת וזזא אלה היו בני ירחמאל
34ולא היה לששן בנים כי אם בנות ולששן עבד מצרי ושמו ירחע
35ויתן ששן את בתו לירחע עבדו לאשה ותלד לו את עתי
36ועתי הליד את נתן ונתן הוליד את זבד
37וזבד הוליד את אפלל ואפלל הוליד את עובד
38ועובד הוליד את יהוא ויהוא הליד את עזריה
39ועזריה הליד את חלץ וחלץ הליד את אלעשה
40ואלעשה הליד את ססמי וססמי הליד את שלום
41ושלום הוליד את יקמיה ויקמיה הליד את אלישמע  {ס}
42ובני כלב אחי ירחמאל מישע בכרו הוא אבי זיף ובני מרשה אבי חברון
43ובני חברון—קרח ותפח ורקם ושמע
44ושמע הוליד את רחם אבי ירקעם ורקם הוליד את שמי
45ובן שמי מעון ומעון אבי בית צור
46ועיפה פילגש כלב ילדה את חרן ואת מוצא ואת גזז וחרן הליד את גזז  {ס}
47ובני יהדי—רגם ויותם וגישן ופלט ועיפה ושעף
48פילגש כלב מעכה ילד שבר ואת תרחנה
49ותלד שעף אבי מדמנה את שוא אבי מכבנה ואבי גבעא ובת כלב עכסה  {ס}
50אלה היו בני כלב בן חור בכור אפרתה—שובל אבי קרית יערים
51שלמא אבי בית לחם חרף אבי בית גדר
52ויהיו בנים לשובל אבי קרית יערים הראה חצי המנחות
53ומשפחות קרית יערים—היתרי והפותי והשמתי והמשרעי מאלה יצאו הצרעתי—והאשתאלי  {ס}
54בני שלמא בית לחם ונטופתי עטרות בית יואב וחצי המנחתי הצרעי
55ומשפחות ספרים ישבו (ישבי) יעבץ תרעתים שמעתים שוכתים המה הקינים הבאים מחמת אבי בית רכב  {ס}

Copyright information for Alep