1 Chronicles 28

1ויקהל דויד את כל שרי ישראל שרי השבטים ושרי המחלקות המשרתים את המלך ושרי האלפים ושרי המאות ושרי כל רכוש ומקנה למלך ולבניו עם הסריסים והגבורים ולכל גבור חיל—אל ירושלם
2ויקם דויד המלך על רגליו ויאמר שמעוני אחי ועמי  אני עם לבבי לבנות בית מנוחה לארון ברית יהוה ולהדם רגלי אלהינו והכינותי לבנות
3והאלהים אמר לי לא תבנה בית לשמי  כי איש מלחמות אתה ודמים שפכת
4ויבחר יהוה אלהי ישראל בי מכל בית אבי להיות למלך על ישראל לעולם—כי ביהודה בחר לנגיד ובבית יהודה בית אבי ובבני אבי—בי רצה להמליך על כל ישראל
5ומכל בני—כי רבים בנים נתן לי יהוה ויבחר בשלמה בני—לשבת על כסא מלכות יהוה על ישראל
6ויאמר לי—שלמה בנך הוא יבנה ביתי וחצרותי  כי בחרתי בו לי לבן ואני אהיה לו לאב
7והכינותי את מלכותו עד לעולם  אם יחזק לעשות מצותי ומשפטי—כיום הזה
8ועתה לעיני כל ישראל קהל יהוה ובאזני אלהינו שמרו ודרשו כל מצות יהוה אלהיכם—למען תירשו את הארץ הטובה והנחלתם לבניכם אחריכם עד עולם
9ואתה שלמה בני דע את אלהי אביך ועבדהו בלב שלם ובנפש חפצה—כי כל לבבות דורש יהוה וכל יצר מחשבות מבין  אם תדרשנו ימצא לך ואם תעזבנו יזניחך לעד
10ראה עתה כי יהוה בחר בך לבנות בית למקדש—חזק ועשה  {פ}

11ויתן דויד לשלמה בנו את תבנית האולם ואת בתיו וגנזכיו ועליתיו וחדריו הפנימים—ובית הכפרת
12ותבנית כל אשר היה ברוח עמו לחצרות בית יהוה ולכל הלשכות סביב—לאצרות בית האלהים ולאצרות הקדשים
13ולמחלקות הכהנים והלוים ולכל מלאכת עבודת בית יהוה ולכל כלי עבודת בית יהוה
14לזהב במשקל לזהב לכל כלי עבודה ועבודה לכל כלי הכסף במשקל לכל כלי עבודה ועבודה
15ומשקל למנרות הזהב ונרתיהם זהב במשקל מנורה ומנורה ונרתיה ולמנרות הכסף במשקל למנורה ונרתיה כעבודת מנורה ומנורה
16ואת הזהב משקל לשלחנות המערכת לשלחן ושלחן וכסף לשלחנות הכסף
17והמזלגות והמזרקות והקשות זהב טהור ולכפורי הזהב במשקל לכפור וכפור ולכפורי הכסף במשקל לכפור וכפור
18ולמזבח הקטרת זהב מזקק במשקל ולתבנית המרכבה הכרובים זהב לפרשים וסככים על ארון ברית יהוה
19הכל בכתב מיד יהוה עלי השכיל—כל מלאכות התבנית  {פ}

20ויאמר דויד לשלמה בנו חזק ואמץ ועשה—אל תירא ואל תחת  כי יהוה אלהים אלהי עמך—לא ירפך ולא יעזבך עד לכלות כל מלאכת עבודת בית יהוה
21והנה מחלקות הכהנים והלוים לכל עבודת בית האלהים ועמך בכל מלאכה לכל נדיב בחכמה לכל עבודה והשרים וכל העם לכל דבריך  {ס}

Copyright information for Alep