1 Kings 18

1ויהי ימים רבים ודבר יהוה היה אל אליהו בשנה השלישית לאמר  לך הראה אל אחאב ואתנה מטר על פני האדמה
2וילך אליהו להראות אל אחאב והרעב חזק בשמרון
3ויקרא אחאב אל עבדיהו אשר על הבית ועבדיהו היה ירא את יהוה—מאד
4ויהי בהכרית איזבל את נביאי יהוה ויקח עבדיהו מאה נביאים ויחביאם חמשים איש במערה וכלכלם לחם ומים
5ויאמר אחאב אל עבדיהו לך בארץ אל כל מעיני המים ואל כל הנחלים אולי נמצא חציר ונחיה סוס ופרד ולוא נכרית מהבהמה
6ויחלקו להם את הארץ לעבר בה  אחאב הלך בדרך אחד לבדו ועבדיהו הלך בדרך אחד לבדו
7ויהי עבדיהו בדרך והנה אליהו לקראתו ויכרהו ויפל על פניו ויאמר האתה זה אדני אליהו
8ויאמר לו אני לך אמר לאדניך הנה אליהו
9ויאמר מה חטאתי  כי אתה נתן את עבדך ביד אחאב—להמיתני
10חי יהוה אלהיך אם יש גוי וממלכה אשר לא שלח אדני שם לבקשך ואמרו אין והשביע את הממלכה ואת הגוי כי לא ימצאכה
11ועתה אתה אמר  לך אמר לאדניך הנה אליהו
12והיה אני אלך מאתך ורוח יהוה ישאך על אשר לא אדע ובאתי להגיד לאחאב ולא ימצאך והרגני ועבדך ירא את יהוה מנערי
13הלא הגד לאדני את אשר עשיתי בהרג איזבל את נביאי יהוה ואחבא מנביאי יהוה מאה איש חמשים חמשים איש במערה ואכלכלם לחם ומים
14ועתה אתה אמר לך אמר לאדניך הנה אליהו והרגני  {ס}

15ויאמר אליהו חי יהוה צבאות אשר עמדתי לפניו  כי היום אראה אליו
16וילך עבדיהו לקראת אחאב ויגד לו וילך אחאב לקראת אליהו
17ויהי כראות אחאב את אליהו ויאמר אחאב אליו האתה זה עכר ישראל
18ויאמר לא עכרתי את ישראל כי אם אתה ובית אביך—בעזבכם את מצות יהוה ותלך אחרי הבעלים
19ועתה שלח קבץ אלי את כל ישראל—אל הר הכרמל ואת נביאי הבעל ארבע מאות וחמשים ונביאי האשרה ארבע מאות אכלי שלחן איזבל
20וישלח אחאב בכל בני ישראל ויקבץ את הנביאים אל הר הכרמל
21ויגש אליהו אל כל העם ויאמר עד מתי אתם פסחים על שתי הסעפים—אם יהוה האלהים לכו אחריו ואם הבעל לכו אחריו ולא ענו העם אתו דבר
22ויאמר אליהו אל העם אני נותרתי נביא ליהוה לבדי ונביאי הבעל ארבע מאות וחמשים איש
23ויתנו לנו שנים פרים ויבחרו להם הפר האחד וינתחהו וישימו על העצים ואש לא ישימו ואני אעשה את הפר האחד ונתתי על העצים ואש לא אשים
24וקראתם בשם אלהיכם ואני אקרא בשם יהוה והיה האלהים אשר יענה באש הוא האלהים ויען כל העם ויאמרו טוב הדבר
25ויאמר אליהו לנביאי הבעל בחרו לכם הפר האחד ועשו ראשנה כי אתם הרבים וקראו בשם אלהיכם ואש לא תשימו
26ויקחו את הפר אשר נתן להם ויעשו ויקראו בשם הבעל מהבקר ועד הצהרים לאמר הבעל עננו ואין קול ואין ענה ויפסחו על המזבח אשר עשה
27ויהי בצהרים ויהתל בהם אליהו ויאמר קראו בקול גדול כי אלהים הוא—כי שיח וכי שיג לו וכי דרך לו אולי ישן הוא ויקץ
28ויקראו בקול גדול ויתגדדו כמשפטם בחרבות וברמחים—עד שפך דם עליהם
29ויהי כעבר הצהרים ויתנבאו עד לעלות המנחה ואין קול ואין ענה ואין קשב
30ויאמר אליהו לכל העם גשו אלי ויגשו כל העם אליו וירפא את מזבח יהוה ההרוס
31ויקח אליהו שתים עשרה אבנים כמספר שבטי בני יעקב—אשר היה דבר יהוה אליו לאמר ישראל יהיה שמך
32ויבנה את האבנים מזבח בשם יהוה ויעש תעלה כבית סאתים זרע סביב למזבח
33ויערך את העצים וינתח את הפר וישם על העצים
34ויאמר מלאו ארבעה כדים מים ויצקו על העלה ועל העצים ויאמר שנו וישנו ויאמר שלשו וישלשו
35וילכו המים סביב למזבח וגם את התעלה מלא מים
36ויהי בעלות המנחה ויגש אליהו הנביא ויאמר יהוה אלהי אברהם יצחק וישראל היום יודע כי אתה אלהים בישראל ואני עבדך ובדבריך (ובדברך) עשיתי את כל הדברים האלה
37ענני יהוה ענני וידעו העם הזה כי אתה יהוה האלהים ואתה הסבת את לבם אחרנית
38ותפל אש יהוה ותאכל את העלה ואת העצים ואת האבנים ואת העפר ואת המים אשר בתעלה לחכה
39וירא כל העם ויפלו על פניהם ויאמרו—יהוה הוא האלהים יהוה הוא האלהים
40ויאמר אליהו להם תפשו את נביאי הבעל איש אל ימלט מהם—ויתפשום ויורדם אליהו אל נחל קישון וישחטם שם
41ויאמר אליהו לאחאב עלה אכל ושתה  כי קול המון הגשם
42ויעלה אחאב לאכל ולשתות ואליהו עלה אל ראש הכרמל ויגהר ארצה וישם פניו בין ברכו
43ויאמר אל נערו עלה נא הבט דרך ים ויעל ויבט ויאמר אין מאומה ויאמר שב שבע פעמים
44ויהי בשבעית ויאמר הנה עב קטנה ככף איש עלה מים ויאמר עלה אמר אל אחאב אסר ורד ולא יעצרכה הגשם
45ויהי עד כה ועד כה והשמים התקדרו עבים ורוח ויהי גשם גדול וירכב אחאב וילך יזרעאלה
46ויד יהוה היתה אל אליהו וישנס מתניו וירץ לפני אחאב עד באכה יזרעאלה

Copyright information for Alep