1 Kings 4

1ויהי המלך שלמה מלך על כל ישראל  {ס}
2ואלה השרים אשר לו  עזריהו בן צדוק הכהן  {ס}
3אליחרף ואחיה בני שישא ספרים  {ס}  יהושפט בן אחילוד המזכיר  {ס}
4ובניהו בן יהוידע על הצבא  {ס}  וצדוק ואביתר כהנים  {ס}
5ועזריהו בן נתן על הנצבים  {ס}  וזבוד בן נתן כהן רעה המלך  {ס}
6ואחישר על הבית  {ס}  ואדנירם בן עבדא על המס  {ס}
7ולשלמה שנים עשר נצבים על כל ישראל וכלכלו את המלך ואת ביתו  חדש בשנה יהיה על אחד (האחד) לכלכל  {ס}
8ואלה שמותם בן חור בהר אפרים  {ס}
9בן דקר במקץ ובשעלבים ובית שמש ואילון בית חנן  {ס}
10בן חסד בארבות לו שכה וכל ארץ חפר  {ס}
11בן אבינדב כל נפת דאר טפת בת שלמה היתה לו לאשה  {ס}
12בענא בן אחילוד תענך ומגדו וכל בית שאן אשר אצל צרתנה מתחת ליזרעאל מבית שאן עד אבל מחולה עד מעבר ליקמעם  {ס}
13בן גבר ברמת גלעד לו חות יאיר בן מנשה אשר בגלעד לו חבל ארגב אשר בבשן—ששים ערים גדלות חומה ובריח נחשת  {ס}
14אחינדב בן עדא מחנימה  {ס}
15אחימעץ בנפתלי גם הוא לקח את בשמת בת שלמה—לאשה  {ס}
16בענא בן חושי באשר ובעלות  {ס}
17יהושפט בן פרוח ביששכר  {ס}
18שמעי בן אלא בבנימן  {ס}
19גבר בן ארי בארץ גלעד—ארץ סיחון מלך האמרי ועג מלך הבשן ונציב אחד אשר בארץ
20יהודה וישראל רבים כחול אשר על הים לרב אכלים ושתים ושמחים

Copyright information for Alep