1 Samuel 1

1ויהי איש אחד מן הרמתים צופים—מהר אפרים ושמו אלקנה בן ירחם בן אליהוא בן תחו בן צוף—אפרתי
2ולו שתי נשים—שם אחת חנה ושם השנית פננה ויהי לפננה ילדים ולחנה אין ילדים
3ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה להשתחות ולזבח ליהוה צבאות בשלה ושם שני בני עלי חפני ופנחס כהנים ליהוה
4ויהי היום ויזבח אלקנה ונתן לפננה אשתו ולכל בניה ובנותיה—מנות
5ולחנה יתן מנה אחת אפים  כי את חנה אהב ויהוה סגר רחמה
6וכעסתה צרתה גם כעס בעבור הרעמה  כי סגר יהוה בעד רחמה
7וכן יעשה שנה בשנה מדי עלתה בבית יהוה—כן תכעסנה ותבכה ולא תאכל
8ויאמר לה אלקנה אישה חנה למה תבכי ולמה לא תאכלי ולמה ירע לבבך  הלוא אנכי טוב לך מעשרה בנים
9ותקם חנה אחרי אכלה בשלה ואחרי שתה ועלי הכהן ישב על הכסא על מזוזת היכל יהוה
10והיא מרת נפש ותתפלל על יהוה ובכה תבכה
11ותדר נדר ותאמר יהוה צבאות אם ראה תראה בעני אמתך וזכרתני ולא תשכח את אמתך ונתתה לאמתך זרע אנשים—ונתתיו ליהוה כל ימי חייו ומורה לא יעלה על ראשו
12והיה כי הרבתה להתפלל לפני יהוה ועלי שמר את פיה
13וחנה היא מדברת על לבה—רק שפתיה נעות וקולה לא ישמע ויחשבה עלי לשכרה
14ויאמר אליה עלי עד מתי תשתכרין הסירי את יינך מעליך
15ותען חנה ותאמר לא אדני אשה קשת רוח אנכי ויין ושכר לא שתיתי ואשפך את נפשי לפני יהוה
16אל תתן את אמתך לפני בת בליעל  כי מרב שיחי וכעסי דברתי עד הנה
17ויען עלי ויאמר לכי לשלום ואלהי ישראל יתן את שלתך אשר שאלת מעמו
18ותאמר תמצא שפחתך חן בעיניך ותלך האשה לדרכה ותאכל ופניה לא היו לה עוד
19וישכמו בבקר וישתחוו לפני יהוה וישבו ויבאו אל ביתם הרמתה וידע אלקנה את חנה אשתו ויזכרה יהוה
20ויהי לתקפות הימים ותהר חנה ותלד בן ותקרא את שמו שמואל כי מיהוה שאלתיו
21ויעל האיש אלקנה וכל ביתו לזבח ליהוה את זבח הימים ואת נדרו
22וחנה לא עלתה  כי אמרה לאישה עד יגמל הנער והבאתיו ונראה את פני יהוה וישב שם עד עולם
23ויאמר לה אלקנה אישה עשי הטוב בעיניך שבי עד גמלך אתו—אך יקם יהוה את דברו ותשב האשה ותינק את בנה עד גמלה אתו
24ותעלהו עמה כאשר גמלתו בפרים שלשה ואיפה אחת קמח ונבל יין ותבאהו בית יהוה שלו והנער נער
25וישחטו את הפר ויבאו את הנער אל עלי
26ותאמר בי אדני חי נפשך אדני אני האשה הנצבת עמכה בזה להתפלל אל יהוה
27אל הנער הזה התפללתי ויתן יהוה לי את שאלתי אשר שאלתי מעמו
28וגם אנכי השאלתהו ליהוה כל הימים אשר היה הוא שאול ליהוה וישתחו שם ליהוה  {ס}

Copyright information for Alep