1 Samuel 12

1ויאמר שמואל אל כל ישראל הנה שמעתי בקלכם לכל אשר אמרתם לי ואמליך עליכם מלך
2ועתה הנה המלך מתהלך לפניכם ואני זקנתי ושבתי ובני הנם אתכם ואני התהלכתי לפניכם מנערי עד היום הזה
3הנני ענו בי נגד יהוה ונגד משיחו את שור מי לקחתי וחמור מי לקחתי ואת מי עשקתי את מי רצותי ומיד מי לקחתי כפר ואעלים עיני בו ואשיב לכם
4ויאמרו לא עשקתנו ולא רצותנו ולא לקחת מיד איש מאומה
5ויאמר אליהם עד יהוה בכם ועד משיחו היום הזה—כי לא מצאתם בידי מאומה ויאמר עד  {פ}

6ויאמר שמואל אל העם  יהוה אשר עשה את משה ואת אהרן ואשר העלה את אבתיכם מארץ מצרים
7ועתה התיצבו ואשפטה אתכם—לפני יהוה  את כל צדקות יהוה אשר עשה אתכם ואת אבותיכם
8כאשר בא יעקב מצרים—ויזעקו אבותיכם אל יהוה וישלח יהוה את משה ואת אהרן ויוציאו את אבתיכם ממצרים וישבום במקום הזה
9וישכחו את יהוה אלהיהם וימכר אתם ביד סיסרא שר צבא חצור וביד פלשתים וביד מלך מואב וילחמו בם
10ויזעקו אל יהוה ויאמר (ויאמרו) חטאנו כי עזבנו את יהוה ונעבד את הבעלים ואת העשתרות ועתה הצילנו מיד איבינו—ונעבדך
11וישלח יהוה את ירבעל ואת בדן ואת יפתח ואת שמואל ויצל אתכם מיד איביכם מסביב ותשבו בטח
12ותראו כי נחש מלך בני עמון בא עליכם ותאמרו לי לא כי מלך ימלך עלינו  ויהוה אלהיכם מלככם
13ועתה הנה המלך אשר בחרתם—אשר שאלתם והנה נתן יהוה עליכם מלך
14אם תיראו את יהוה ועבדתם אתו ושמעתם בקולו ולא תמרו את פי יהוה—והיתם גם אתם וגם המלך אשר מלך עליכם אחר יהוה אלהיכם
15ואם לא תשמעו בקול יהוה ומריתם את פי יהוה—והיתה יד יהוה בכם ובאבתיכם
16גם עתה התיצבו וראו את הדבר הגדול הזה אשר יהוה עשה לעיניכם
17הלוא קציר חטים היום—אקרא אל יהוה ויתן קלות ומטר ודעו וראו כי רעתכם רבה אשר עשיתם בעיני יהוה לשאול לכם מלך  {ס}

18ויקרא שמואל אל יהוה ויתן יהוה קלת ומטר ביום ההוא ויירא כל העם מאד את יהוה ואת שמואל
19ויאמרו כל העם אל שמואל התפלל בעד עבדיך אל יהוה אלהיך—ואל נמות  כי יספנו על כל חטאתינו רעה לשאל לנו מלך
20ויאמר שמואל אל העם אל תיראו—אתם עשיתם את כל הרעה הזאת אך אל תסורו מאחרי יהוה ועבדתם את יהוה בכל לבבכם
21ולא תסורו  כי אחרי התהו אשר לא יועילו ולא יצילו—כי תהו המה
22כי לא יטש יהוה את עמו—בעבור שמו הגדול  כי הואיל יהוה לעשות אתכם לו לעם
23גם אנכי חלילה לי מחטא ליהוה—מחדל להתפלל בעדכם והוריתי אתכם בדרך הטובה והישרה
24אך יראו את יהוה ועבדתם אתו באמת—בכל לבבכם  כי ראו את אשר הגדל עמכם
25ואם הרע תרעו—גם אתם גם מלככם תספו  {פ}

Copyright information for Alep