1 Samuel 24

1ויהי כאשר שב שאול מאחרי פלשתים ויגדו לו לאמר הנה דוד במדבר עין גדי  {ס}

2ויקח שאול שלשת אלפים איש בחור—מכל ישראל וילך לבקש את דוד ואנשיו על פני צורי היעלים
3ויבא אל גדרות הצאן על הדרך ושם מערה ויבא שאול להסך את רגליו ודוד ואנשיו בירכתי המערה ישבים
4ויאמרו אנשי דוד אליו הנה היום אשר אמר יהוה אליך הנה אנכי נתן את איביך (איבך) בידך ועשית לו כאשר יטב בעיניך ויקם דוד ויכרת את כנף המעיל אשר לשאול—בלט
5ויהי אחרי כן ויך לב דוד אתו—על אשר כרת את כנף אשר לשאול
6ויאמר לאנשיו חלילה לי מיהוה אם אעשה את הדבר הזה לאדני למשיח יהוה—לשלח ידי בו  כי משיח יהוה הוא
7וישסע דוד את אנשיו בדברים ולא נתנם לקום אל שאול ושאול קם מהמערה וילך בדרך  {ס}

8ויקם דוד אחרי כן ויצא מן המערה (מהמערה) ויקרא אחרי שאול לאמר אדני המלך ויבט שאול אחריו ויקד דוד אפים ארצה וישתחו  {ס}

9ויאמר דוד לשאול למה תשמע את דברי אדם לאמר  הנה דוד מבקש רעתך
10הנה היום הזה ראו עיניך את אשר נתנך יהוה היום בידי במערה ואמר להרגך ותחס עליך ואמר לא אשלח ידי באדני—כי משיח יהוה הוא
11ואבי ראה—גם ראה את כנף מעילך בידי  כי בכרתי את כנף מעילך ולא הרגתיך דע וראה כי אין בידי רעה ופשע ולא חטאתי לך—ואתה צדה את נפשי לקחתה
12ישפט יהוה ביני ובינך ונקמני יהוה ממך וידי לא תהיה בך
13כאשר יאמר משל הקדמני מרשעים יצא רשע וידי לא תהיה בך
14אחרי מי יצא מלך ישראל אחרי מי אתה רדף  אחרי כלב מת אחרי פרעש אחד
15והיה יהוה לדין ושפט ביני ובינך וירא וירב את ריבי וישפטני מידך  {פ}

16ויהי ככלות דוד לדבר את הדברים האלה אל שאול ויאמר שאול הקלך זה בני דוד וישא שאול קלו ויבך
17ויאמר אל דוד צדיק אתה ממני  כי אתה גמלתני הטובה ואני גמלתיך הרעה
18ואת (ואתה) הגדת היום את אשר עשיתה אתי טובה—את אשר סגרני יהוה בידך ולא הרגתני
19וכי ימצא איש את איבו ושלחו בדרך טובה ויהוה ישלמך טובה תחת היום הזה אשר עשיתה לי
20ועתה הנה ידעתי כי מלך תמלוך וקמה בידך ממלכת ישראל
21ועתה השבעה לי ביהוה אם תכרית את זרעי אחרי ואם תשמיד את שמי מבית אבי
22וישבע דוד לשאול וילך שאול אל ביתו ודוד ואנשיו עלו על המצודה  {ס}

Copyright information for Alep