1 Samuel 31

1ופלשתים נלחמים בישראל וינסו אנשי ישראל מפני פלשתים ויפלו חללים בהר הגלבע
2וידבקו פלשתים את שאול ואת בניו ויכו פלשתים את יהונתן ואת אבינדב ואת מלכישוע—בני שאול
3ותכבד המלחמה אל שאול וימצאהו המורים אנשים בקשת ויחל מאד מהמורים
4ויאמר שאול לנשא כליו שלף חרבך ודקרני בה פן יבואו הערלים האלה ודקרני והתעללו בי ולא אבה נשא כליו כי ירא מאד ויקח שאול את החרב ויפל עליה
5וירא נשא כליו כי מת שאול ויפל גם הוא על חרבו וימת עמו
6וימת שאול ושלשת בניו ונשא כליו גם כל אנשיו ביום ההוא—יחדו
7ויראו אנשי ישראל אשר בעבר העמק ואשר בעבר הירדן כי נסו אנשי ישראל וכי מתו שאול ובניו ויעזבו את הערים וינסו ויבאו פלשתים וישבו בהן  {פ}

8ויהי ממחרת ויבאו פלשתים לפשט את החללים וימצאו את שאול ואת שלשת בניו נפלים בהר הגלבע
9ויכרתו את ראשו ויפשטו את כליו וישלחו בארץ פלשתים סביב לבשר בית עצביהם—ואת העם
10וישימו את כליו בית עשתרות ואת גויתו תקעו בחומת בית שן
11וישמעו אליו ישבי יביש גלעד את אשר עשו פלשתים לשאול
12ויקומו כל איש חיל וילכו כל הלילה ויקחו את גוית שאול ואת גוית בניו מחומת בית שן ויבאו יבשה וישרפו אתם שם
13ויקחו את עצמתיהם ויקברו תחת האשל ביבשה ויצמו שבעת ימים  {פ}

Copyright information for Alep