1 Samuel 6

1ויהי ארון יהוה בשדה פלשתים שבעה חדשים
2ויקראו פלשתים לכהנים ולקסמים לאמר מה נעשה לארון יהוה  הודענו במה נשלחנו למקומו  {ס}

3ויאמרו אם משלחים את ארון אלהי ישראל אל תשלחו אתו ריקם—כי השב תשיבו לו אשם אז תרפאו ונודע לכם למה לא תסור ידו מכם
4ויאמרו מה האשם אשר נשיב לו ויאמרו מספר סרני פלשתים חמשה עפלי (טחרי) זהב וחמשה עכברי זהב  כי מגפה אחת לכלם ולסרניכם
5ועשיתם צלמי עפליכם (טחריכם) וצלמי עכבריכם המשחיתם את הארץ ונתתם לאלהי ישראל כבוד אולי יקל את ידו מעליכם ומעל אלהיכם ומעל ארצכם
6ולמה תכבדו את לבבכם כאשר כבדו מצרים ופרעה את לבם  הלוא כאשר התעלל בהם וישלחום וילכו
7ועתה קחו ועשו עגלה חדשה אחת ושתי פרות עלות אשר לא עלה עליהם על ואסרתם את הפרות בעגלה והשיבתם בניהם מאחריהם הביתה
8ולקחתם את ארון יהוה ונתתם אתו אל העגלה ואת כלי הזהב אשר השבתם לו אשם תשימו בארגז מצדו ושלחתם אתו והלך
9וראיתם אם דרך גבולו יעלה בית שמש—הוא עשה לנו את הרעה הגדולה הזאת ואם לא וידענו כי לא ידו נגעה בנו—מקרה הוא היה לנו
10ויעשו האנשים כן ויקחו שתי פרות עלות ויאסרום בעגלה ואת בניהם כלו בבית
11וישמו את ארון יהוה אל העגלה ואת הארגז ואת עכברי הזהב ואת צלמי טחריהם
12וישרנה הפרות בדרך על דרך בית שמש במסלה אחת הלכו הלך וגעו ולא סרו ימין ושמאול וסרני פלשתים הלכים אחריהם עד גבול בית שמש
13ובית שמש קצרים קציר חטים בעמק וישאו את עיניהם ויראו את הארון וישמחו לראות
14והעגלה באה אל שדה יהושע בית השמשי ותעמד שם ושם אבן גדולה ויבקעו את עצי העגלה ואת הפרות העלו עלה ליהוה  {ס}

15והלוים הורידו את ארון יהוה ואת הארגז אשר אתו אשר בו כלי זהב וישמו אל האבן הגדולה ואנשי בית שמש העלו עלות ויזבחו זבחים ביום ההוא—ליהוה
16וחמשה סרני פלשתים ראו וישבו עקרון ביום ההוא  {ס}
17ואלה טחרי הזהב אשר השיבו פלשתים  {ר}

אשם ליהוה  {ס}  לאשדוד אחד  {ס}  לעזה  {ר}

אחד  {ס}  לאשקלון אחד  {ס}  לגת  {ר}

אחד  {ס}  לעקרון אחד  {ס}
18ועכברי  {ר}

הזהב מספר כל ערי פלשתים לחמשת הסרנים—מעיר מבצר ועד כפר הפרזי ועד אבל הגדולה אשר הניחו עליה את ארון יהוה עד היום הזה בשדה יהושע בית השמשי
19ויך באנשי בית שמש כי ראו בארון יהוה ויך בעם שבעים איש חמשים אלף איש ויתאבלו העם כי הכה יהוה בעם מכה גדולה
20ויאמרו אנשי בית שמש מי יוכל לעמד לפני יהוה האלהים הקדוש הזה ואל מי יעלה מעלינו
21וישלחו מלאכים אל יושבי קרית יערים לאמר  השבו פלשתים את ארון יהוה—רדו העלו אתו אליכם

Copyright information for Alep