2 Chronicles 19

1וישב יהושפט מלך יהודה אל ביתו בשלום—לירושלם  {ס}
2ויצא אל פניו יהוא בן חנני החזה ויאמר אל המלך יהושפט הלרשע לעזר ולשנאי יהוה תאהב  ובזאת עליך קצף מלפני יהוה
3אבל דברים טובים נמצאו עמך  כי בערת האשרות מן הארץ והכינות לבבך לדרש האלהים
4וישב יהושפט בירושלם וישב ויצא בעם מבאר שבע עד הר אפרים וישיבם אל יהוה אלהי אבותיהם
5ויעמד שפטים בארץ בכל ערי יהודה הבצרות—לעיר ועיר
6ויאמר אל השפטים ראו מה אתם עשים—כי לא לאדם תשפטו כי ליהוה ועמכם בדבר משפט
7ועתה יהי פחד יהוה עליכם  שמרו ועשו—כי אין עם יהוה אלהינו עולה ומשא פנים ומקח שחד
8וגם בירושלם העמיד יהושפט מן הלוים והכהנים ומראשי האבות לישראל למשפט יהוה ולריב וישבו ירושלם
9ויצו עליהם לאמר  כה תעשון ביראת יהוה באמונה ובלבב שלם
10וכל ריב אשר יבוא עליכם מאחיכם הישבים בעריהם בין דם לדם בין תורה למצוה לחקים ולמשפטים והזהרתם אתם ולא יאשמו ליהוה והיה קצף עליכם ועל אחיכם  כה תעשון ולא תאשמו
11והנה אמריהו כהן הראש עליכם לכל דבר יהוה וזבדיהו בן ישמעאל הנגיד לבית יהודה לכל דבר המלך ושטרים הלוים לפניכם  חזקו ועשו ויהי יהוה עם הטוב  {פ}

Copyright information for Alep