2 Kings 15

1בשנת עשרים ושבע שנה לירבעם מלך ישראל מלך עזריה בן אמציה מלך יהודה
2בן שש עשרה שנה היה במלכו וחמשים ושתים שנה מלך בירושלם ושם אמו יכליהו מירושלם
3ויעש הישר בעיני יהוה ככל אשר עשה אמציהו אביו
4רק הבמות לא סרו  עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות
5וינגע יהוה את המלך ויהי מצרע עד יום מתו וישב בבית החפשית ויותם בן המלך על הבית שפט את עם הארץ
6ויתר דברי עזריהו וכל אשר עשה  הלא הם כתובים על ספר דברי הימים—למלכי יהודה
7וישכב עזריה עם אבתיו ויקברו אתו עם אבתיו בעיר דוד וימלך יותם בנו תחתיו  {פ}

8בשנת שלשים ושמנה שנה לעזריהו מלך יהודה  מלך זכריהו בן ירבעם על ישראל בשמרון—ששה חדשים
9ויעש הרע בעיני יהוה כאשר עשו אבתיו  לא סר מחטאות ירבעם בן נבט אשר החטיא את ישראל
10ויקשר עליו שלם בן יבש ויכהו קבל עם וימיתהו וימלך תחתיו
11ויתר דברי זכריה  הנם כתובים על ספר דברי הימים—למלכי ישראל
12הוא דבר יהוה אשר דבר אל יהוא לאמר בני רביעים ישבו לך על כסא ישראל ויהי כן  {פ}

13שלום בן יביש מלך בשנת שלשים ותשע שנה לעזיה מלך יהודה וימלך ירח ימים בשמרון
14ויעל מנחם בן גדי מתרצה ויבא שמרון ויך את שלום בן יביש בשמרון וימיתהו וימלך תחתיו
15ויתר דברי שלום וקשרו אשר קשר  הנם כתובים על ספר דברי הימים—למלכי ישראל  {ס}

16אז יכה מנחם את תפסח ואת כל אשר בה ואת גבוליה מתרצה—כי לא פתח ויך את כל ההרותיה בקע  {פ}

17בשנת שלשים ותשע שנה לעזריה מלך יהודה  מלך מנחם בן גדי על ישראל עשר שנים—בשמרון
18ויעש הרע בעיני יהוה  לא סר מעל חטאות ירבעם בן נבט אשר החטיא את ישראל—כל ימיו
19בא פול מלך אשור על הארץ ויתן מנחם לפול אלף ככר כסף—להיות ידיו אתו להחזיק הממלכה בידו
20ויצא מנחם את הכסף על ישראל על כל גבורי החיל לתת למלך אשור חמשים שקלים כסף לאיש אחד וישב מלך אשור ולא עמד שם בארץ
21ויתר דברי מנחם וכל אשר עשה  הלוא הם כתובים על ספר דברי הימים—למלכי ישראל
22וישכב מנחם עם אבתיו וימלך פקחיה בנו תחתיו  {פ}

23בשנת חמשים שנה לעזריה מלך יהודה  מלך פקחיה בן מנחם על ישראל בשמרון—שנתים
24ויעש הרע בעיני יהוה  לא סר מחטאות ירבעם בן נבט אשר החטיא את ישראל
25ויקשר עליו פקח בן רמליהו שלישו ויכהו בשמרון בארמון בית מלך (המלך) את ארגב ואת האריה ועמו חמשים איש מבני גלעדים וימתהו וימלך תחתיו
26ויתר דברי פקחיה וכל אשר עשה  הנם כתובים על ספר דברי הימים—למלכי ישראל  {פ}

27בשנת חמשים ושתים שנה לעזריה מלך יהודה  מלך פקח בן רמליהו על ישראל בשמרון—עשרים שנה
28ויעש הרע בעיני יהוה  לא סר מן חטאות ירבעם בן נבט אשר החטיא את ישראל
29בימי פקח מלך ישראל בא תגלת פלאסר מלך אשור ויקח את עיון ואת אבל בית מעכה ואת ינוח ואת קדש ואת חצור ואת הגלעד ואת הגלילה כל ארץ נפתלי ויגלם אשורה
30ויקשר קשר הושע בן אלה על פקח בן רמליהו ויכהו וימיתהו וימלך תחתיו—בשנת עשרים ליותם בן עזיה
31ויתר דברי פקח וכל אשר עשה  הנם כתובים על ספר דברי הימים—למלכי ישראל  {פ}

32בשנת שתים לפקח בן רמליהו מלך ישראל מלך יותם בן עזיהו מלך יהודה
33בן עשרים וחמש שנה היה במלכו ושש עשרה שנה מלך בירושלם ושם אמו ירושא בת צדוק
34ויעש הישר בעיני יהוה  ככל אשר עשה עזיהו אביו עשה
35רק הבמות לא סרו—עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות הוא בנה את שער בית יהוה—העליון
36ויתר דברי יותם אשר עשה  הלא הם כתובים על ספר דברי הימים—למלכי יהודה
37בימים ההם—החל יהוה להשליח ביהודה רצין מלך ארם ואת פקח בן רמליהו
38וישכב יותם עם אבתיו ויקבר עם אבתיו בעיר דוד אביו וימלך אחז בנו תחתיו  {פ}

Copyright information for Alep