2 Kings 3

1ויהורם בן אחאב מלך על ישראל בשמרון בשנת שמנה עשרה ליהושפט מלך יהודה וימלך שתים עשרה שנה
2ויעשה הרע בעיני יהוה—רק לא כאביו וכאמו ויסר את מצבת הבעל אשר עשה אביו
3רק בחטאות ירבעם בן נבט אשר החטיא את ישראל—דבק  לא סר ממנה  {פ}

4ומישע מלך מואב היה נקד והשיב למלך ישראל מאה אלף כרים ומאה אלף אילים צמר
5ויהי כמות אחאב ויפשע מלך מואב במלך ישראל
6ויצא המלך יהורם ביום ההוא—משמרון ויפקד את כל ישראל
7וילך וישלח אל יהושפט מלך יהודה לאמר מלך מואב פשע בי—התלך אתי אל מואב למלחמה ויאמר אעלה כמוני כמוך כעמי כעמך כסוסי כסוסיך
8ויאמר אי זה הדרך נעלה ויאמר דרך מדבר אדום
9וילך מלך ישראל ומלך יהודה ומלך אדום ויסבו דרך שבעת ימים ולא היה מים למחנה ולבהמה אשר ברגליהם
10ויאמר מלך ישראל  אהה—כי קרא יהוה לשלשת המלכים האלה לתת אותם ביד מואב  {ס}

11ויאמר יהושפט האין פה נביא ליהוה ונדרשה את יהוה מאותו ויען אחד מעבדי מלך ישראל ויאמר פה אלישע בן שפט אשר יצק מים על ידי אליהו
12ויאמר יהושפט יש אותו דבר יהוה וירדו אליו מלך ישראל ויהושפט—ומלך אדום
13ויאמר אלישע אל מלך ישראל מה לי ולך—לך אל נביאי אביך ואל נביאי אמך ויאמר לו מלך ישראל אל כי קרא יהוה לשלשת המלכים האלה לתת אותם ביד מואב
14ויאמר אלישע חי יהוה צבאות אשר עמדתי לפניו כי לולי פני יהושפט מלך יהודה אני נשא—אם אביט אליך ואם אראך
15ועתה קחו לי מנגן והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד יהוה
16ויאמר כה אמר יהוה  עשה הנחל הזה גבים גבים
17כי כה אמר יהוה לא תראו רוח ולא תראו גשם והנחל ההוא ימלא מים ושתיתם אתם ומקניכם ובהמתכם
18ונקל זאת בעיני יהוה ונתן את מואב בידכם
19והכיתם כל עיר מבצר וכל עיר מבחור וכל עץ טוב תפילו וכל מעיני מים תסתמו וכל החלקה הטובה תכאבו באבנים
20ויהי בבקר כעלות המנחה והנה מים באים מדרך אדום ותמלא הארץ את המים
21וכל מואב שמעו כי עלו המלכים להלחם בם ויצעקו מכל חגר חגרה ומעלה ויעמדו על הגבול
22וישכימו בבקר והשמש זרחה על המים ויראו מואב מנגד את המים אדמים כדם
23ויאמרו דם זה החרב נחרבו המלכים ויכו איש את רעהו ועתה לשלל מואב
24ויבאו אל מחנה ישראל ויקמו ישראל ויכו את מואב וינסו מפניהם ויבו (ויכו) בה והכות את מואב
25והערים יהרסו וכל חלקה טובה ישליכו איש אבנו ומלאוה וכל מעין מים יסתמו וכל עץ טוב יפילו עד השאיר אבניה בקיר חרשת ויסבו הקלעים ויכוה
26וירא מלך מואב כי חזק ממנו המלחמה ויקח אותו שבע מאות איש שלף חרב להבקיע אל מלך אדום—ולא יכלו
27ויקח את בנו הבכור אשר ימלך תחתיו ויעלהו עלה על החמה ויהי קצף גדול על ישראל ויסעו מעליו וישבו לארץ  {פ}

Copyright information for Alep