2 Samuel 1

1ויהי אחרי מות שאול ודוד שב מהכות את העמלק וישב דוד בצקלג ימים שנים
2ויהי ביום השלישי והנה איש בא מן המחנה מעם שאול ובגדיו קרעים ואדמה על ראשו ויהי בבאו אל דוד ויפל ארצה וישתחו
3ויאמר לו דוד אי מזה תבוא ויאמר אליו ממחנה ישראל נמלטתי
4ויאמר אליו דוד מה היה הדבר הגד נא לי ויאמר אשר נס העם מן המלחמה וגם הרבה נפל מן העם וימתו וגם שאול ויהונתן בנו מתו
5ויאמר דוד אל הנער המגיד לו  איך ידעת כי מת שאול ויהונתן בנו
6ויאמר הנער המגיד לו נקרא נקריתי בהר הגלבע והנה שאול נשען על חניתו והנה הרכב ובעלי הפרשים הדבקהו
7ויפן אחריו ויראני ויקרא אלי ואמר הנני
8ויאמר לי מי אתה ויאמר (ואמר) אליו עמלקי אנכי
9ויאמר אלי עמד נא עלי ומתתני—כי אחזני השבץ  כי כל עוד נפשי בי
10ואעמד עליו ואמתתהו—כי ידעתי כי לא יחיה אחרי נפלו ואקח הנזר אשר על ראשו ואצעדה אשר על זרעו ואביאם אל אדני הנה
11ויחזק דוד בבגדו ויקרעם וגם כל האנשים אשר אתו
12ויספדו ויבכו ויצמו עד הערב  על שאול ועל יהונתן בנו ועל עם יהוה ועל בית ישראל—כי נפלו בחרב  {פ}

13ויאמר דוד אל הנער המגיד לו אי מזה אתה ויאמר בן איש גר עמלקי אנכי
14ויאמר אליו דוד  איך לא יראת לשלח ידך לשחת את משיח יהוה
15ויקרא דוד לאחד מהנערים ויאמר גש פגע בו ויכהו וימת
16ויאמר אליו דוד דמיך (דמך) על ראשך  כי פיך ענה בך לאמר אנכי מתתי את משיח יהוה  {פ}

17ויקנן דוד את הקינה הזאת על שאול ועל יהונתן בנו
18ויאמר ללמד בני יהודה קשת הנה כתובה על ספר הישר
19הצבי ישראל על במותיך חלל  איך נפלו גבורים
20אל תגידו בגת אל תבשרו בחוצת אשקלון  פן תשמחנה בנות פלשתים פן תעלזנה בנות הערלים
21הרי בגלבע אל טל ואל מטר עליכם—ושדי תרומת  כי שם נגעל מגן גבורים—מגן שאול בלי משיח בשמן
22מדם חללים מחלב גבורים—קשת יהונתן לא נשוג אחור וחרב שאול לא תשוב ריקם
23שאול ויהונתן הנאהבים והנעימם בחייהם ובמותם לא נפרדו מנשרים קלו מאריות גברו
24בנות ישראל—אל שאול בכינה המלבשכם שני עם עדנים המעלה עדי זהב על לבושכן
25איך נפלו גברים בתוך המלחמה—יהונתן על במותיך חלל
26צר לי עליך אחי יהונתן—נעמת לי מאד נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים
27איך נפלו גבורים ויאבדו כלי מלחמה  {פ}

Copyright information for Alep