2 Samuel 15

1ויהי מאחרי כן ויעש לו אבשלום מרכבה וססים וחמשים איש רצים לפניו
2והשכים אבשלום ועמד על יד דרך השער ויהי כל האיש אשר יהיה לו ריב לבוא אל המלך למשפט ויקרא אבשלום אליו ויאמר אי מזה עיר אתה ויאמר מאחד שבטי ישראל עבדך
3ויאמר אליו אבשלום ראה דבריך טובים ונכחים ושמע אין לך מאת המלך
4ויאמר אבשלום מי ישמני שפט בארץ ועלי יבוא כל איש אשר יהיה לו ריב ומשפט—והצדקתיו
5והיה בקרב איש להשתחות לו ושלח את ידו והחזיק לו ונשק לו
6ויעש אבשלום כדבר הזה לכל ישראל אשר יבאו למשפט אל המלך ויגנב אבשלום את לב אנשי ישראל  {פ}

7ויהי מקץ ארבעים שנה ויאמר אבשלום אל המלך אלכה נא ואשלם את נדרי אשר נדרתי ליהוה בחברון
8כי נדר נדר עבדך בשבתי בגשור בארם לאמר  אם ישיב (ישוב) ישיבני יהוה ירושלם ועבדתי את יהוה
9ויאמר לו המלך לך בשלום ויקם וילך חברונה  {פ}

10וישלח אבשלום מרגלים בכל שבטי ישראל לאמר  כשמעכם את קול השפר ואמרתם מלך אבשלום בחברון
11ואת אבשלום הלכו מאתים איש מירושלם קראים והלכים לתמם ולא ידעו כל דבר
12וישלח אבשלום את אחיתפל הגילני יועץ דוד מעירו מגלה בזבחו את הזבחים ויהי הקשר אמץ והעם הולך ורב את אבשלום
13ויבא המגיד אל דוד לאמר  היה לב איש ישראל אחרי אבשלום
14ויאמר דוד לכל עבדיו אשר אתו בירושלם קומו ונברחה—כי לא תהיה לנו פליטה מפני אבשלם מהרו ללכת פן ימהר והשגנו והדיח עלינו את הרעה והכה העיר לפי חרב
15ויאמרו עבדי המלך אל המלך  ככל אשר יבחר אדני המלך הנה עבדיך
16ויצא המלך וכל ביתו ברגליו ויעזב המלך את עשר נשים פלגשים—לשמר הבית
17ויצא המלך וכל העם ברגליו ויעמדו בית המרחק
18וכל עבדיו עברים על ידו וכל הכרתי וכל הפלתי וכל הגתים שש מאות איש אשר באו ברגלו מגת עברים על פני המלך  {ס}

19ויאמר המלך אל אתי הגתי למה תלך גם אתה אתנו שוב ושב עם המלך כי נכרי אתה וגם גלה אתה למקומך
20תמול בואך והיום אנועך (אניעך) עמנו ללכת ואני הולך על אשר אני הולך שוב והשב את אחיך עמך חסד ואמת
21ויען אתי את המלך ויאמר  חי יהוה וחי אדני המלך כי אם (  ) במקום אשר יהיה שם אדני המלך אם למות אם לחיים כי שם יהיה עבדך
22ויאמר דוד אל אתי לך ועבר ויעבר אתי הגתי וכל אנשיו וכל הטף אשר אתו
23וכל הארץ בוכים קול גדול וכל העם עברים והמלך עבר בנחל קדרון וכל העם עברים על פני דרך את המדבר
24והנה גם צדוק וכל הלוים אתו נשאים את ארון ברית האלהים ויצקו את ארון האלהים ויעל אביתר—עד תם כל העם לעבור מן העיר  {ס}

25ויאמר המלך לצדוק השב את ארון האלהים העיר  אם אמצא חן בעיני יהוה—והשבני והראני אתו ואת נוהו
26ואם כה יאמר לא חפצתי בך  הנני—יעשה לי כאשר טוב בעיניו  {ס}

27ויאמר המלך אל צדוק הכהן הרואה אתה שבה העיר בשלום ואחימעץ בנך ויהונתן בן אביתר שני בניכם—אתכם
28ראו אנכי מתמהמה בעברות (בערבות) המדבר—עד בוא דבר מעמכם להגיד לי
29וישב צדוק ואביתר את ארון האלהים ירושלם וישבו שם
30ודוד עלה במעלה הזיתים עלה ובוכה וראש לו חפוי והוא הלך יחף וכל העם אשר אתו חפו איש ראשו ועלו עלה ובכה
31ודוד הגיד לאמר אחיתפל בקשרים עם אבשלום ויאמר דוד סכל נא את עצת אחיתפל יהוה
32ויהי דוד בא עד הראש אשר ישתחוה שם לאלהים והנה לקראתו חושי הארכי קרוע כתנתו ואדמה על ראשו
33ויאמר לו דוד  אם עברת אתי והית עלי למשא
34ואם העיר תשוב ואמרת לאבשלום עבדך אני המלך אהיה—עבד אביך ואני מאז ועתה ואני עבדך והפרתה לי את עצת אחיתפל
35והלוא עמך שם צדוק ואביתר הכהנים והיה כל הדבר אשר תשמע מבית המלך—תגיד לצדוק ולאביתר הכהנים
36הנה שם עמם שני בניהם—אחימעץ לצדוק ויהונתן לאביתר ושלחתם בידם אלי כל דבר אשר תשמעו
37ויבא חושי רעה דוד העיר ואבשלום יבוא ירושלם  {ס}

Copyright information for Alep