Deuteronomy 12

1אלה החקים והמשפטים אשר תשמרון לעשות בארץ אשר נתן יהוה אלהי אבתיך לך לרשתה  כל הימים—אשר אתם חיים על האדמה
2אבד תאבדון את כל המקמות אשר עבדו שם הגוים אשר אתם ירשים אתם—את אלהיהם  על ההרים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן
3ונתצתם את מזבחתם ושברתם את מצבתם ואשריהם תשרפון באש ופסילי אלהיהם תגדעון ואבדתם את שמם מן המקום ההוא
4לא תעשון כן ליהוה אלהיכם
5כי אם אל המקום אשר יבחר יהוה אלהיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם—לשכנו תדרשו ובאת שמה
6והבאתם שמה עלתיכם וזבחיכם ואת מעשרתיכם ואת תרומת ידכם ונדריכם ונדבתיכם ובכרת בקרכם וצאנכם
7ואכלתם שם לפני יהוה אלהיכם ושמחתם בכל משלח ידכם אתם ובתיכם—אשר ברכך יהוה אלהיך
8לא תעשון—ככל אשר אנחנו עשים פה היום  איש כל הישר בעיניו
9כי לא באתם עד עתה—אל המנוחה ואל הנחלה אשר יהוה אלהיך נתן לך
10ועברתם את הירדן וישבתם בארץ אשר יהוה אלהיכם מנחיל אתכם והניח לכם מכל איביכם מסביב וישבתם בטח
11והיה המקום אשר יבחר יהוה אלהיכם בו לשכן שמו שם—שמה תביאו את כל אשר אנכי מצוה אתכם  עולתיכם וזבחיכם מעשרתיכם ותרמת ידכם וכל מבחר נדריכם אשר תדרו ליהוה
12ושמחתם לפני יהוה אלהיכם—אתם ובניכם ובנתיכם ועבדיכם ואמהתיכם והלוי אשר בשעריכם כי אין לו חלק ונחלה אתכם
13השמר לך פן תעלה עלתיך בכל מקום אשר תראה
14כי אם במקום אשר יבחר יהוה באחד שבטיך—שם תעלה עלתיך ושם תעשה כל אשר אנכי מצוך
15רק בכל אות נפשך תזבח ואכלת בשר כברכת יהוה אלהיך אשר נתן לך—בכל שעריך הטמא והטהור יאכלנו כצבי וכאיל
16רק הדם לא תאכלו  על הארץ תשפכנו כמים
17לא תוכל לאכל בשעריך מעשר דגנך ותירשך ויצהרך ובכרת בקרך וצאנך וכל נדריך אשר תדר ונדבתיך ותרומת ידך
18כי אם לפני יהוה אלהיך תאכלנו במקום אשר יבחר יהוה אלהיך בו—אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי אשר בשעריך ושמחת לפני יהוה אלהיך בכל משלח ידך
19השמר לך פן תעזב את הלוי כל ימיך על אדמתך  {ס}

20כי ירחיב יהוה אלהיך את גבלך כאשר דבר לך ואמרת אכלה בשר כי תאוה נפשך לאכל בשר—בכל אות נפשך תאכל בשר
21כי ירחק ממך המקום אשר יבחר יהוה אלהיך לשום שמו שם וזבחת מבקרך ומצאנך אשר נתן יהוה לך כאשר צויתך—ואכלת בשעריך בכל אות נפשך
22אך כאשר יאכל את הצבי ואת האיל—כן תאכלנו  הטמא והטהור יחדו יאכלנו
23רק חזק לבלתי אכל הדם כי הדם הוא הנפש ולא תאכל הנפש עם הבשר
24לא תאכלנו  על הארץ תשפכנו כמים
25לא תאכלנו—למען ייטב לך ולבניך אחריך כי תעשה הישר בעיני יהוה
26רק קדשיך אשר יהיו לך ונדריך תשא ובאת אל המקום אשר יבחר יהוה
27ועשית עלתיך הבשר והדם על מזבח יהוה אלהיך ודם זבחיך ישפך על מזבח יהוה אלהיך והבשר תאכל
28שמר ושמעת את כל הדברים האלה אשר אנכי מצוך  למען ייטב לך ולבניך אחריך עד עולם—כי תעשה הטוב והישר בעיני יהוה אלהיך  {ס}

29כי יכרית יהוה אלהיך את הגוים אשר אתה בא שמה לרשת אותם—מפניך וירשת אתם וישבת בארצם
30השמר לך פן תנקש אחריהם אחרי השמדם מפניך ופן תדרש לאלהיהם לאמר איכה יעבדו הגוים האלה את אלהיהם ואעשה כן גם אני
31לא תעשה כן ליהוה אלהיך  כי כל תועבת יהוה אשר שנא עשו לאלהיהם—כי גם את בניהם ואת בנתיהם ישרפו באש לאלהיהם

Copyright information for Alep