Deuteronomy 13

1את כל הדבר אשר אנכי מצוה אתכם—אתו תשמרו לעשות  לא תסף עליו ולא תגרע ממנו  {פ}

2כי יקום בקרבך נביא או חלם חלום ונתן אליך אות או מופת
3ובא האות והמופת אשר דבר אליך לאמר  נלכה אחרי אלהים אחרים אשר לא ידעתם—ונעבדם
4לא תשמע אל דברי הנביא ההוא או אל חולם החלום ההוא  כי מנסה יהוה אלהיכם אתכם לדעת הישכם אהבים את יהוה אלהיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם
5אחרי יהוה אלהיכם תלכו ואתו תיראו ואת מצותיו תשמרו ובקלו תשמעו ואתו תעבדו ובו תדבקון
6והנביא ההוא או חלם החלום ההוא יומת כי דבר סרה על יהוה אלהיכם המוציא אתכם מארץ מצרים והפדך מבית עבדים—להדיחך מן הדרך אשר צוך יהוה אלהיך ללכת בה ובערת הרע מקרבך  {ס}

7כי יסיתך אחיך בן אמך או בנך או בתך או אשת חיקך או רעך אשר כנפשך—בסתר לאמר  נלכה ונעבדה אלהים אחרים אשר לא ידעת אתה ואבתיך
8מאלהי העמים אשר סביבתיכם הקרבים אליך או הרחקים ממך—מקצה הארץ ועד קצה הארץ
9לא תאבה לו ולא תשמע אליו ולא תחוס עינך עליו ולא תחמל ולא תכסה עליו
10כי הרג תהרגנו ידך תהיה בו בראשונה להמיתו ויד כל העם באחרנה
11וסקלתו באבנים ומת  כי בקש להדיחך מעל יהוה אלהיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים
12וכל ישראל—ישמעו ויראון ולא יוספו לעשות כדבר הרע הזה—בקרבך  {ס}

13כי תשמע באחת עריך אשר יהוה אלהיך נתן לך לשבת שם—לאמר
14יצאו אנשים בני בליעל מקרבך וידיחו את ישבי עירם לאמר  נלכה ונעבדה אלהים אחרים—אשר לא ידעתם
15ודרשת וחקרת ושאלת היטב והנה אמת נכון הדבר נעשתה התועבה הזאת בקרבך
16הכה תכה את ישבי העיר ההוא—לפי חרב  החרם אתה ואת כל אשר בה ואת בהמתה לפי חרב
17ואת כל שללה תקבץ אל תוך רחבה ושרפת באש את העיר ואת כל שללה כליל ליהוה אלהיך והיתה תל עולם לא תבנה עוד
18ולא ידבק בידך מאומה מן החרם—למען ישוב יהוה מחרון אפו ונתן לך רחמים ורחמך והרבך כאשר נשבע לאבתיך
19כי תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר את כל מצותיו אשר אנכי מצוך היום—לעשות הישר בעיני יהוה אלהיך  {ס}

Copyright information for Alep