Deuteronomy 15

1מקץ שבע שנים תעשה שמטה
2וזה דבר השמטה—שמוט כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו  לא יגש את רעהו ואת אחיו כי קרא שמטה ליהוה
3את הנכרי תגש ואשר יהיה לך את אחיך תשמט ידך
4אפס כי לא יהיה בך אביון  כי ברך יברכך יהוה בארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה לרשתה
5רק אם שמוע תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר לעשות את כל המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום
6כי יהוה אלהיך ברכך כאשר דבר לך והעבטת גוים רבים ואתה לא תעבט ומשלת בגוים רבים ובך לא ימשלו  {ס}

7כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר יהוה אלהיך נתן לך—לא תאמץ את לבבך ולא תקפץ את ידך מאחיך האביון
8כי פתח תפתח את ידך לו והעבט תעביטנו די מחסרו אשר יחסר לו
9השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל לאמר קרבה שנת השבע שנת השמטה ורעה עינך באחיך האביון ולא תתן לו וקרא עליך אל יהוה והיה בך חטא
10נתון תתן לו ולא ירע לבבך בתתך לו  כי בגלל הדבר הזה יברכך יהוה אלהיך בכל מעשך ובכל משלח ידך
11כי לא יחדל אביון מקרב הארץ על כן אנכי מצוך לאמר פתח תפתח את ידך לאחיך לעניך ולאבינך בארצך  {ס}

12כי ימכר לך אחיך העברי או העבריה—ועבדך שש שנים ובשנה השביעת תשלחנו חפשי מעמך
13וכי תשלחנו חפשי מעמך—לא תשלחנו ריקם
14העניק תעניק לו מצאנך ומגרנך ומיקבך  אשר ברכך יהוה אלהיך תתן לו
15וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויפדך יהוה אלהיך על כן אנכי מצוך את הדבר הזה—היום
16והיה כי יאמר אליך לא אצא מעמך  כי אהבך ואת ביתך כי טוב לו עמך
17ולקחת את המרצע ונתתה באזנו ובדלת והיה לך עבד עולם ואף לאמתך תעשה כן
18לא יקשה בעינך בשלחך אתו חפשי מעמך—כי משנה שכר שכיר עבדך שש שנים וברכך יהוה אלהיך בכל אשר תעשה  {פ}

19כל הבכור אשר יולד בבקרך ובצאנך הזכר—תקדיש ליהוה אלהיך  לא תעבד בבכר שורך ולא תגז בכור צאנך
20לפני יהוה אלהיך תאכלנו שנה בשנה במקום אשר יבחר יהוה—אתה וביתך
21וכי יהיה בו מום פסח או עור כל מום רע—לא תזבחנו ליהוה אלהיך
22בשעריך תאכלנו—הטמא והטהור יחדו כצבי וכאיל
23רק את דמו לא תאכל  על הארץ תשפכנו כמים  {פ}

Copyright information for Alep