Deuteronomy 18

1לא יהיה לכהנים הלוים כל שבט לוי חלק ונחלה—עם ישראל אשי יהוה ונחלתו יאכלון
2ונחלה לא יהיה לו בקרב אחיו  יהוה הוא נחלתו כאשר דבר לו  {ס}

3וזה יהיה משפט הכהנים מאת העם מאת זבחי הזבח—אם שור אם שה  ונתן לכהן הזרע והלחיים והקבה
4ראשית דגנך תירשך ויצהרך וראשית גז צאנך—תתן לו
5כי בו בחר יהוה אלהיך—מכל שבטיך  לעמד לשרת בשם יהוה הוא ובניו כל הימים  {ס}

6וכי יבא הלוי מאחד שעריך מכל ישראל אשר הוא גר שם ובא בכל אות נפשו אל המקום אשר יבחר יהוה
7ושרת בשם יהוה אלהיו—ככל אחיו הלוים העמדים שם לפני יהוה
8חלק כחלק יאכלו לבד ממכריו על האבות  {ס}

9כי אתה בא אל הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך—לא תלמד לעשות כתועבת הגוים ההם
10לא ימצא בך מעביר בנו ובתו באש קסם קסמים מעונן ומנחש ומכשף
11וחבר חבר ושאל אוב וידעני ודרש אל המתים
12כי תועבת יהוה כל עשה אלה ובגלל התועבת האלה יהוה אלהיך מוריש אותם מפניך
13תמים תהיה עם יהוה אלהיך
14כי הגוים האלה אשר אתה יורש אותם—אל מעננים ואל קסמים ישמעו ואתה—לא כן נתן לך יהוה אלהיך
15נביא מקרבך מאחיך כמני יקים לך יהוה אלהיך  אליו תשמעון
16ככל אשר שאלת מעם יהוה אלהיך בחרב ביום הקהל לאמר  לא אסף לשמע את קול יהוה אלהי ואת האש הגדלה הזאת לא אראה עוד ולא אמות
17ויאמר יהוה אלי  היטיבו אשר דברו
18נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך ונתתי דברי בפיו ודבר אליהם את כל אשר אצונו
19והיה האיש אשר לא ישמע אל דברי אשר ידבר בשמי—אנכי אדרש מעמו
20אך הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי את אשר לא צויתיו לדבר ואשר ידבר בשם אלהים אחרים—ומת הנביא ההוא
21וכי תאמר בלבבך  איכה נדע את הדבר אשר לא דברו יהוה
22אשר ידבר הנביא בשם יהוה ולא יהיה הדבר ולא יבא—הוא הדבר אשר לא דברו יהוה  בזדון דברו הנביא לא תגור ממנו  {ס}

Copyright information for Alep