Deuteronomy 19

1כי יכרית יהוה אלהיך את הגוים אשר יהוה אלהיך נתן לך את ארצם וירשתם וישבת בעריהם ובבתיהם
2שלוש ערים תבדיל לך  בתוך ארצך—אשר יהוה אלהיך נתן לך לרשתה
3תכין לך הדרך ושלשת את גבול ארצך אשר ינחילך יהוה אלהיך והיה לנוס שמה כל רצח
4וזה דבר הרצח אשר ינוס שמה וחי  אשר יכה את רעהו בבלי דעת והוא לא שנא לו מתמל שלשם
5ואשר יבא את רעהו ביער לחטב עצים ונדחה ידו בגרזן לכרת העץ ונשל הברזל מן העץ ומצא את רעהו ומת  הוא ינוס אל אחת הערים האלה—וחי
6פן ירדף גאל הדם אחרי הרצח כי יחם לבבו והשיגו כי ירבה הדרך והכהו נפש ולו אין משפט מות כי לא שנא הוא לו מתמול שלשום
7על כן אנכי מצוך לאמר  שלש ערים תבדיל לך
8ואם ירחיב יהוה אלהיך את גבלך כאשר נשבע לאבתיך ונתן לך את כל הארץ אשר דבר לתת לאבתיך
9כי תשמר את כל המצוה הזאת לעשתה אשר אנכי מצוך היום לאהבה את יהוה אלהיך וללכת בדרכיו כל הימים—ויספת לך עוד שלש ערים על השלש האלה
10ולא ישפך דם נקי בקרב ארצך אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה והיה עליך דמים  {פ}

11וכי יהיה איש שנא לרעהו וארב לו וקם עליו והכהו נפש ומת ונס אל אחת הערים האל
12ושלחו זקני עירו ולקחו אתו משם ונתנו אתו ביד גאל הדם—ומת
13לא תחוס עינך עליו ובערת דם הנקי מישראל וטוב לך  {ס}

14לא תסיג גבול רעך אשר גבלו ראשנים—בנחלתך אשר תנחל בארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך לרשתה  {ס}

15לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת בכל חטא אשר יחטא  על פי שני עדים או על פי שלשה עדים—יקום דבר
16כי יקום עד חמס באיש לענות בו סרה
17ועמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני יהוה לפני הכהנים והשפטים אשר יהיו בימים ההם
18ודרשו השפטים היטב והנה עד שקר העד שקר ענה באחיו
19ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו ובערת הרע מקרבך
20והנשארים ישמעו ויראו ולא יספו לעשות עוד כדבר הרע הזה—בקרבך
21ולא תחוס עינך  נפש בנפש עין בעין שן בשן יד ביד רגל ברגל  {ס}

Copyright information for Alep