Deuteronomy 7

1כי יביאך יהוה אלהיך אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה ונשל גוים רבים מפניך החתי והגרגשי והאמרי והכנעני והפרזי והחוי והיבוסי—שבעה גוים רבים ועצומים ממך
2ונתנם יהוה אלהיך לפניך—והכיתם  החרם תחרים אתם לא תכרת להם ברית ולא תחנם
3ולא תתחתן בם  בתך לא תתן לבנו ובתו לא תקח לבנך
4כי יסיר את בנך מאחרי ועבדו אלהים אחרים וחרה אף יהוה בכם והשמידך מהר
5כי אם כה תעשו להם—מזבחתיהם תתצו ומצבתם תשברו ואשירהם תגדעון ופסיליהם תשרפון באש
6כי עם קדוש אתה ליהוה אלהיך  בך בחר יהוה אלהיך להיות לו לעם סגלה מכל העמים אשר על פני האדמה
7לא מרבכם מכל העמים חשק יהוה בכם—ויבחר בכם  כי אתם המעט מכל העמים
8כי מאהבת יהוה אתכם ומשמרו את השבעה אשר נשבע לאבתיכם הוציא יהוה אתכם ביד חזקה ויפדך מבית עבדים מיד פרעה מלך מצרים
9וידעת כי יהוה אלהיך הוא האלהים  האל הנאמן—שמר הברית והחסד לאהביו ולשמרי מצותו לאלף דור
10ומשלם לשנאיו אל פניו להאבידו  לא יאחר לשנאו אל פניו ישלם לו
11ושמרת את המצוה ואת החקים ואת המשפטים אשר אנכי מצוך היום—לעשותם  {פ}

12והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אתם—ושמר יהוה אלהיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבתיך
13ואהבך וברכך והרבך וברך פרי בטנך ופרי אדמתך דגנך ותירשך ויצהרך שגר אלפיך ועשתרת צאנך על האדמה אשר נשבע לאבתיך לתת לך
14ברוך תהיה מכל העמים  לא יהיה בך עקר ועקרה ובבהמתך
15והסיר יהוה ממך כל חלי וכל מדוי מצרים הרעים אשר ידעת לא ישימם בך ונתנם בכל שנאיך
16ואכלת את כל העמים אשר יהוה אלהיך נתן לך—לא תחוס עינך עליהם ולא תעבד את אלהיהם כי מוקש הוא לך  {ס}

17כי תאמר בלבבך רבים הגוים האלה ממני איכה אוכל להורישם
18לא תירא מהם  זכר תזכר את אשר עשה יהוה אלהיך לפרעה ולכל מצרים
19המסת הגדלת אשר ראו עיניך והאתת והמפתים והיד החזקה והזרע הנטויה אשר הוצאך יהוה אלהיך כן יעשה יהוה אלהיך לכל העמים אשר אתה ירא מפניהם
20וגם את הצרעה ישלח יהוה אלהיך בם  עד אבד הנשארים והנסתרים—מפניך
21לא תערץ מפניהם  כי יהוה אלהיך בקרבך אל גדול ונורא
22ונשל יהוה אלהיך את הגוים האל מפניך—מעט מעט  לא תוכל כלתם מהר פן תרבה עליך חית השדה
23ונתנם יהוה אלהיך לפניך והמם מהומה גדלה עד השמדם
24ונתן מלכיהם בידך והאבדת את שמם מתחת השמים  לא יתיצב איש בפניך עד השמדך אתם
25פסילי אלהיהם תשרפון באש לא תחמד כסף וזהב עליהם ולקחת לך—פן תוקש בו כי תועבת יהוה אלהיך הוא
26ולא תביא תועבה אל ביתך והיית חרם כמהו שקץ תשקצנו ותעב תתעבנו כי חרם הוא  {פ}

Copyright information for Alep