Deuteronomy 8

1כל המצוה אשר אנכי מצוך היום—תשמרון לעשות  למען תחיון ורביתם ובאתם וירשתם את הארץ אשר נשבע יהוה לאבתיכם
2וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך יהוה אלהיך זה ארבעים שנה—במדבר  למען ענתך לנסתך לדעת את אשר בלבבך התשמר מצותו—אם לא
3ויענך וירעבך ויאכלך את המן אשר לא ידעת ולא ידעון אבתיך  למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם—כי על כל מוצא פי יהוה יחיה האדם
4שמלתך לא בלתה מעליך ורגלך לא בצקה—זה ארבעים שנה
5וידעת עם לבבך  כי כאשר ייסר איש את בנו יהוה אלהיך מיסרך
6ושמרת את מצות יהוה אלהיך ללכת בדרכיו וליראה אתו
7כי יהוה אלהיך מביאך אל ארץ טובה  ארץ נחלי מים—עינת ותהמת יצאים בבקעה ובהר
8ארץ חטה ושערה וגפן ותאנה ורמון ארץ זית שמן ודבש
9ארץ אשר לא במסכנת תאכל בה לחם—לא תחסר כל בה ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצב נחשת
10ואכלת ושבעת—וברכת את יהוה אלהיך על הארץ הטבה אשר נתן לך
11השמר לך פן תשכח את יהוה אלהיך לבלתי שמר מצותיו ומשפטיו וחקתיו אשר אנכי מצוך היום
12פן תאכל ושבעת ובתים טבים תבנה וישבת
13ובקרך וצאנך ירבין וכסף וזהב ירבה לך וכל אשר לך ירבה
14ורם לבבך ושכחת את יהוה אלהיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים
15המוליכך במדבר הגדל והנורא נחש שרף ועקרב וצמאון אשר אין מים המוציא לך מים מצור החלמיש
16המאכלך מן במדבר אשר לא ידעון אבתיך  למען ענתך ולמען נסתך—להיטבך באחריתך
17ואמרת בלבבך  כחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה
18וזכרת את יהוה אלהיך—כי הוא הנתן לך כח לעשות חיל  למען הקים את בריתו אשר נשבע לאבתיך כיום הזה  {פ}

19והיה אם שכח תשכח את יהוה אלהיך והלכת אחרי אלהים אחרים ועבדתם והשתחוית להם—העדתי בכם היום כי אבד תאבדון
20כגוים אשר יהוה מאביד מפניכם—כן תאבדון  עקב לא תשמעון בקול יהוה אלהיכם  {פ}

Copyright information for Alep