Ecclesiastes 6

1יש רעה אשר ראיתי תחת השמש ורבה היא על האדם
2איש אשר יתן לו האלהים עשר ונכסים וכבוד ואיננו חסר לנפשו מכל אשר יתאוה ולא ישליטנו האלהים לאכל ממנו—כי איש נכרי יאכלנו  זה הבל וחלי רע הוא
3אם יוליד איש מאה ושנים רבות יחיה ורב שיהיו ימי שניו ונפשו לא תשבע מן הטובה וגם קבורה לא היתה לו—אמרתי טוב ממנו הנפל
4כי בהבל בא ובחשך ילך ובחשך שמו יכסה
5גם שמש לא ראה ולא ידע נחת לזה מזה
6ואלו חיה אלף שנים פעמים וטובה לא ראה—הלא אל מקום אחד הכל הולך
7כל עמל האדם לפיהו וגם הנפש לא תמלא
8כי מה יותר לחכם מן הכסיל מה לעני יודע להלך נגד החיים
9טוב מראה עינים מהלך נפש גם זה הבל ורעות רוח
10מה שהיה כבר נקרא שמו ונודע אשר הוא אדם ולא יוכל לדין עם שהתקיף (שתקיף) ממנו
11כי יש דברים הרבה מרבים הבל מה יתר לאדם
12כי מי יודע מה טוב לאדם בחיים מספר ימי חיי הבלו—ויעשם כצל  אשר מי יגיד לאדם מה יהיה אחריו תחת השמש

Copyright information for Alep