Exodus 14

1וידבר יהוה אל משה לאמר
2דבר אל בני ישראל וישבו ויחנו לפני פי החירת בין מגדל ובין הים  לפני בעל צפן נכחו תחנו על הים
3ואמר פרעה לבני ישראל נבכים הם בארץ סגר עליהם המדבר
4וחזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם ואכבדה בפרעה ובכל חילו וידעו מצרים כי אני יהוה ויעשו כן
5ויגד למלך מצרים כי ברח העם ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל העם ויאמרו מה זאת עשינו כי שלחנו את ישראל מעבדנו
6ויאסר את רכבו ואת עמו לקח עמו
7ויקח שש מאות רכב בחור וכל רכב מצרים ושלשם על כלו
8ויחזק יהוה את לב פרעה מלך מצרים וירדף אחרי בני ישראל ובני ישראל יצאים ביד רמה
9וירדפו מצרים אחריהם וישיגו אותם חנים על הים כל סוס רכב פרעה ופרשיו וחילו—על פי החירת לפני בעל צפן
10ופרעה הקריב וישאו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים נסע אחריהם וייראו מאד ויצעקו בני ישראל אל יהוה
11ויאמרו אל משה המבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר  מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים
12הלא זה הדבר אשר דברנו אליך במצרים לאמר חדל ממנו ונעבדה את מצרים  כי טוב לנו עבד את מצרים ממתנו במדבר
13ויאמר משה אל העם אל תיראו—התיצבו וראו את ישועת יהוה אשר יעשה לכם היום  כי אשר ראיתם את מצרים היום—לא תספו לראתם עוד עד עולם
14יהוה ילחם לכם ואתם תחרשון  {פ}

15ויאמר יהוה אל משה מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו
16ואתה הרם את מטך ונטה את ידך על הים—ובקעהו ויבאו בני ישראל בתוך הים ביבשה
17ואני הנני מחזק את לב מצרים ויבאו אחריהם ואכבדה בפרעה ובכל חילו ברכבו ובפרשיו
18וידעו מצרים כי אני יהוה בהכבדי בפרעה ברכבו ובפרשיו
19ויסע מלאך האלהים ההלך לפני מחנה ישראל וילך מאחריהם ויסע עמוד הענן מפניהם ויעמד מאחריהם
20ויבא בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל ויהי הענן והחשך ויאר את הלילה ולא קרב זה אל זה כל הלילה
21ויט משה את ידו על הים ויולך יהוה את הים ברוח קדים עזה כל הלילה וישם את הים לחרבה ויבקעו המים
22ויבאו בני ישראל בתוך הים ביבשה והמים להם חומה מימינם ומשמאלם
23וירדפו מצרים ויבאו אחריהם—כל סוס פרעה רכבו ופרשיו  אל תוך הים
24ויהי באשמרת הבקר וישקף יהוה אל מחנה מצרים בעמוד אש וענן ויהם את מחנה מצרים
25ויסר את אפן מרכבתיו וינהגהו בכבדת ויאמר מצרים אנוסה מפני ישראל—כי יהוה נלחם להם במצרים  {פ}

26ויאמר יהוה אל משה נטה את ידך על הים וישבו המים על מצרים על רכבו ועל פרשיו
27ויט משה את ידו על הים וישב הים לפנות בקר לאיתנו ומצרים נסים לקראתו וינער יהוה את מצרים בתוך הים
28וישבו המים ויכסו את הרכב ואת הפרשים לכל חיל פרעה הבאים אחריהם בים  לא נשאר בהם עד אחד
29ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים והמים להם חמה מימינם ומשמאלם
30ויושע יהוה ביום ההוא את ישראל—מיד מצרים וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים
31וירא ישראל את היד הגדלה אשר עשה יהוה במצרים וייראו העם את יהוה ויאמינו ביהוה ובמשה עבדו  {ר}

{ש}

Copyright information for Alep