Exodus 15

1אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת ליהוה ויאמרו  {ר}

לאמר  {ס}  אשירה ליהוה כי גאה גאה  {ס}  סוס  {ר}

ורכבו רמה בים  {ס}
2עזי וזמרת יה ויהי לי  {ר}

לישועה  {ס}  זה אלי ואנוהו  {ס}  אלהי  {ר}

אבי וארממנהו  {ס}
3יהוה איש מלחמה יהוה  {ר}

שמו  {ס}
4מרכבת פרעה וחילו ירה בים  {ס}  ומבחר  {ר}

שלשיו טבעו בים סוף  {ס}
5תהמת יכסימו ירדו במצולת כמו  {ר}

אבן  {ס}
6ימינך יהוה נאדרי בכח  {ס}  ימינך  {ר}

יהוה תרעץ אויב  {ס}
7וברב גאונך תהרס  {ר}

קמיך  {ס}  תשלח חרנך—יאכלמו כקש  {ס}
8וברוח  {ר}

אפיך נערמו מים  {ס}  נצבו כמו נד  {ר}

נזלים  {ס}  קפאו תהמת בלב ים  {ס}
9אמר  {ר}

אויב ארדף אשיג  {ס}  אחלק שלל תמלאמו  {ר}

נפשי—  {ס}  אריק חרבי תורישמו ידי  {ס}
10נשפת  {ר}

ברוחך כסמו ים  {ס}  צללו כעופרת במים  {ר}

אדירים  {ס}
11מי כמכה באלם יהוה  {ס}  מי  {ר}

כמכה נאדר בקדש  {ס}  נורא תהלת עשה  {ר}

פלא  {ס}
12נטית ימינך—תבלעמו ארץ  {ס}
13נחית  {ר}

בחסדך עם זו גאלת  {ס}  נהלת בעזך אל נוה  {ר}

קדשך  {ס}
14שמעו עמים ירגזון  {ס}  חיל  {ר}

אחז ישבי פלשת  {ס}
15אז נבהלו אלופי  {ר}

אדום—  {ס}  אילי מואב יאחזמו רעד  {ס}  נמגו  {ר}

כל ישבי כנען  {ס}
16תפל עליהם אימתה  {ר}

ופחד  {ס}  בגדל זרועך ידמו כאבן  {ס}  עד  {ר}

יעבר עמך יהוה  {ס}  עד יעבר עם זו  {ר}

קנית  {ס}
17תבאמו ותטעמו בהר נחלתך—  {ס}  מכון  {ר}

לשבתך פעלת יהוה  {ס}  מקדש אדני כוננו  {ר}

ידיך  {ס}
18יהוה ימלך לעלם ועד  {ס}
19כי  {ר}

בא סוס פרעה ברכבו ובפרשיו בים  {ס}  וישב יהוה עלהם  {ר}

את מי הים  {ס}  ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים  {ר}

{ש}

20ותקח מרים הנביאה אחות אהרן את התף—בידה ותצאן כל הנשים אחריה בתפים ובמחלת
21ותען להם מרים  שירו ליהוה כי גאה גאה סוס ורכבו רמה בים  {ס}

22ויסע משה את ישראל מים סוף ויצאו אל מדבר שור וילכו שלשת ימים במדבר ולא מצאו מים
23ויבאו מרתה—ולא יכלו לשתת מים ממרה כי מרים הם על כן קרא שמה מרה
24וילנו העם על משה לאמר מה נשתה
25ויצעק אל יהוה ויורהו יהוה עץ וישלך אל המים וימתקו המים שם שם לו חק ומשפט ושם נסהו
26ויאמר אם שמוע תשמע לקול יהוה אלהיך והישר בעיניו תעשה והאזנת למצותיו ושמרת כל חקיו—כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני יהוה רפאך  {ס}

27ויבאו אילמה—ושם שתים עשרה עינת מים ושבעים תמרים ויחנו שם על המים

Copyright information for Alep