Exodus 18

1וישמע יתרו כהן מדין חתן משה את כל אשר עשה אלהים למשה ולישראל עמו  כי הוציא יהוה את ישראל ממצרים
2ויקח יתרו חתן משה את צפרה אשת משה—אחר שלוחיה
3ואת שני בניה  אשר שם האחד גרשם—כי אמר גר הייתי בארץ נכריה
4ושם האחד אליעזר—כי אלהי אבי בעזרי ויצלני מחרב פרעה
5ויבא יתרו חתן משה ובניו ואשתו—אל משה  אל המדבר אשר הוא חנה שם—הר האלהים
6ויאמר אל משה אני חתנך יתרו בא אליך ואשתך—ושני בניה עמה
7ויצא משה לקראת חתנו וישתחו וישק לו וישאלו איש לרעהו לשלום ויבאו האהלה
8ויספר משה לחתנו את כל אשר עשה יהוה לפרעה ולמצרים על אודת ישראל  את כל התלאה אשר מצאתם בדרך ויצלם יהוה
9ויחד יתרו—על כל הטובה אשר עשה יהוה לישראל  אשר הצילו מיד מצרים
10ויאמר יתרו ברוך יהוה אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה  אשר הציל את העם מתחת יד מצרים
11עתה ידעתי כי גדול יהוה מכל האלהים  כי בדבר אשר זדו עליהם
12ויקח יתרו חתן משה עלה וזבחים—לאלהים ויבא אהרן וכל זקני ישראל לאכל לחם עם חתן משה—לפני האלהים
13ויהי ממחרת וישב משה לשפט את העם ויעמד העם על משה מן הבקר עד הערב
14וירא חתן משה את כל אשר הוא עשה לעם ויאמר מה הדבר הזה אשר אתה עשה לעם—מדוע אתה יושב לבדך וכל העם נצב עליך מן בקר עד ערב
15ויאמר משה לחתנו  כי יבא אלי העם לדרש אלהים
16כי יהיה להם דבר בא אלי ושפטתי בין איש ובין רעהו והודעתי את חקי האלהים ואת תורתיו
17ויאמר חתן משה אליו  לא טוב הדבר אשר אתה עשה
18נבל תבל—גם אתה גם העם הזה אשר עמך  כי כבד ממך הדבר לא תוכל עשהו לבדך
19עתה שמע בקלי איעצך ויהי אלהים עמך היה אתה לעם מול האלהים והבאת אתה את הדברים אל האלהים
20והזהרתה אתהם את החקים ואת התורת והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון
21ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל יראי אלהים אנשי אמת—שנאי בצע ושמת עלהם שרי אלפים שרי מאות שרי חמשים ושרי עשרת
22ושפטו את העם בכל עת והיה כל הדבר הגדל יביאו אליך וכל הדבר הקטן ישפטו הם והקל מעליך ונשאו אתך
23אם את הדבר הזה תעשה וצוך אלהים ויכלת עמד וגם כל העם הזה על מקמו יבא בשלום
24וישמע משה לקול חתנו ויעש כל אשר אמר
25ויבחר משה אנשי חיל מכל ישראל ויתן אתם ראשים על העם—שרי אלפים שרי מאות שרי חמשים ושרי עשרת
26ושפטו את העם בכל עת  את הדבר הקשה יביאון אל משה וכל הדבר הקטן ישפוטו הם
27וישלח משה את חתנו וילך לו אל ארצו  {פ}

Copyright information for Alep