Exodus 19

1בחדש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים—ביום הזה באו מדבר סיני
2ויסעו מרפידים ויבאו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר
3ומשה עלה אל האלהים ויקרא אליו יהוה מן ההר לאמר כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל
4אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים ואבא אתכם אלי
5ועתה אם שמוע תשמעו בקלי ושמרתם את בריתי—והייתם לי סגלה מכל העמים כי לי כל הארץ
6ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש  אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל
7ויבא משה ויקרא לזקני העם וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר צוהו יהוה
8ויענו כל העם יחדו ויאמרו כל אשר דבר יהוה נעשה וישב משה את דברי העם אל יהוה
9ויאמר יהוה אל משה הנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם ויגד משה את דברי העם אל יהוה
10ויאמר יהוה אל משה לך אל העם וקדשתם היום ומחר וכבסו שמלתם
11והיו נכנים ליום השלישי  כי ביום השלשי ירד יהוה לעיני כל העם—על הר סיני
12והגבלת את העם סביב לאמר השמרו לכם עלות בהר ונגע בקצהו  כל הנגע בהר מות יומת
13לא תגע בו יד כי סקול יסקל או ירה יירה—אם בהמה אם איש לא יחיה במשך היבל המה יעלו בהר
14וירד משה מן ההר אל העם ויקדש את העם ויכבסו שמלתם
15ויאמר אל העם היו נכנים לשלשת ימים  אל תגשו אל אשה
16ויהי ביום השלישי בהית הבקר ויהי קלת וברקים וענן כבד על ההר וקל שפר חזק מאד ויחרד כל העם אשר במחנה
17ויוצא משה את העם לקראת האלהים מן המחנה ויתיצבו בתחתית ההר
18והר סיני עשן כלו מפני אשר ירד עליו יהוה באש ויעל עשנו כעשן הכבשן ויחרד כל ההר מאד
19ויהי קול השפר הולך וחזק מאד משה ידבר והאלהים יעננו בקול
20וירד יהוה על הר סיני אל ראש ההר ויקרא יהוה למשה אל ראש ההר ויעל משה
21ויאמר יהוה אל משה רד העד בעם  פן יהרסו אל יהוה לראות ונפל ממנו רב
22וגם הכהנים הנגשים אל יהוה יתקדשו  פן יפרץ בהם יהוה
23ויאמר משה אל יהוה לא יוכל העם לעלת אל הר סיני  כי אתה העדתה בנו לאמר הגבל את ההר וקדשתו
24ויאמר אליו יהוה לך רד ועלית אתה ואהרן עמך והכהנים והעם אל יהרסו לעלת אל יהוה—פן יפרץ בם
25וירד משה אל העם ויאמר אלהם  {ס}

Copyright information for Alep