Exodus 20

1וידבר אלהים את כל הדברים האלה לאמר  {ס}

2אנכי יהוה אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים  לא יהיה לך אלהים אחרים על פני
3לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת—ואשר במים מתחת לארץ
4לא תשתחוה להם ולא תעבדם  כי אנכי יהוה אלהיך אל קנא—פקד עון אבת על בנים על שלשים ועל רבעים לשנאי
5ועשה חסד לאלפים—לאהבי ולשמרי מצותי  {ס}

6לא תשא את שם יהוה אלהיך לשוא  כי לא ינקה יהוה את אשר ישא את שמו לשוא  {פ}

7זכור את יום השבת לקדשו
8ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך
9ויום השביעי—שבת ליהוה אלהיך  לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך
10כי ששת ימים עשה יהוה את השמים ואת הארץ את הים ואת כל אשר בם וינח ביום השביעי על כן ברך יהוה את יום השבת—ויקדשהו  {ס}

11כבד את אביך ואת אמך—למען יארכון ימיך על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך  {ס}

12לא תרצח  {ס}  לא תנאף  {ס}  לא תגנב  {ס}  לא תענה ברעך עד שקר  {ס}

13לא תחמד בית רעך  {ס}  לא תחמד אשת רעך ועבדו ואמתו ושורו וחמרו וכל אשר לרעך  {פ}

14וכל העם ראים את הקולת ואת הלפידם ואת קול השפר ואת ההר עשן וירא העם וינעו ויעמדו מרחק
15ויאמרו אל משה דבר אתה עמנו ונשמעה ואל ידבר עמנו אלהים פן נמות
16ויאמר משה אל העם אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים ובעבור תהיה יראתו על פניכם—לבלתי תחטאו
17ויעמד העם מרחק ומשה נגש אל הערפל אשר שם האלהים  {ס}

18ויאמר יהוה אל משה כה תאמר אל בני ישראל  אתם ראיתם—כי מן השמים דברתי עמכם
19לא תעשון אתי  אלהי כסף ואלהי זהב לא תעשו לכם
20מזבח אדמה תעשה לי וזבחת עליו את עלתיך ואת שלמיך את צאנך ואת בקרך בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך
21ואם מזבח אבנים תעשה לי לא תבנה אתהן גזית  כי חרבך הנפת עליה ותחללה
22ולא תעלה במעלת על מזבחי  אשר לא תגלה ערותך עליו  {פ}

Copyright information for Alep