Exodus 29

1וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אתם—לכהן לי  לקח פר אחד בן בקר ואילם שנים—תמימם
2ולחם מצות וחלת מצת בלולת בשמן ורקיקי מצות משחים בשמן סלת חטים תעשה אתם
3ונתת אותם על סל אחד והקרבת אתם בסל ואת הפר—ואת שני האילם
4ואת אהרן ואת בניו תקריב אל פתח אהל מועד ורחצת אתם במים
5ולקחת את הבגדים והלבשת את אהרן את הכתנת ואת מעיל האפד ואת האפד ואת החשן ואפדת לו בחשב האפד
6ושמת המצנפת על ראשו ונתת את נזר הקדש על המצנפת
7ולקחת את שמן המשחה ויצקת על ראשו ומשחת אתו
8ואת בניו תקריב והלבשתם כתנת
9וחגרת אתם אבנט אהרן ובניו וחבשת להם מגבעת והיתה להם כהנה לחקת עולם ומלאת יד אהרן ויד בניו
10והקרבת את הפר לפני אהל מועד וסמך אהרן ובניו את ידיהם על ראש הפר
11ושחטת את הפר לפני יהוה פתח אהל מועד
12ולקחת מדם הפר ונתתה על קרנת המזבח באצבעך ואת כל הדם תשפך אל יסוד המזבח
13ולקחת את כל החלב המכסה את הקרב ואת היתרת על הכבד ואת שתי הכלית ואת החלב אשר עליהן והקטרת המזבחה
14ואת בשר הפר ואת ערו ואת פרשו תשרף באש מחוץ למחנה  חטאת הוא
15ואת האיל האחד תקח וסמכו אהרן ובניו את ידיהם—על ראש האיל
16ושחטת את האיל ולקחת את דמו וזרקת על המזבח סביב
17ואת האיל—תנתח לנתחיו ורחצת קרבו וכרעיו ונתת על נתחיו ועל ראשו
18והקטרת את כל האיל המזבחה עלה הוא ליהוה ריח ניחוח אשה ליהוה הוא
19ולקחת את האיל השני וסמך אהרן ובניו את ידיהם על ראש האיל
20ושחטת את האיל ולקחת מדמו ונתתה על תנוך אזן אהרן ועל תנוך אזן בניו הימנית ועל בהן ידם הימנית ועל בהן רגלם הימנית וזרקת את הדם על המזבח סביב
21ולקחת מן הדם אשר על המזבח ומשמן המשחה והזית על אהרן ועל בגדיו ועל בניו ועל בגדי בניו אתו וקדש הוא ובגדיו ובניו ובגדי בניו אתו
22ולקחת מן האיל החלב והאליה ואת החלב המכסה את הקרב ואת יתרת הכבד ואת שתי הכלית ואת החלב אשר עליהן ואת שוק הימין  כי איל מלאים הוא
23וככר לחם אחת וחלת לחם שמן אחת—ורקיק אחד  מסל המצות אשר לפני יהוה
24ושמת הכל—על כפי אהרן ועל כפי בניו והנפת אתם תנופה לפני יהוה
25ולקחת אתם מידם והקטרת המזבחה על העלה לריח ניחוח לפני יהוה אשה הוא ליהוה
26ולקחת את החזה מאיל המלאים אשר לאהרן והנפת אתו תנופה לפני יהוה והיה לך למנה
27וקדשת את חזה התנופה ואת שוק התרומה אשר הונף ואשר הורם  מאיל המלאים—מאשר לאהרן ומאשר לבניו
28והיה לאהרן ולבניו לחק עולם מאת בני ישראל כי תרומה הוא ותרומה יהיה מאת בני ישראל מזבחי שלמיהם—תרומתם ליהוה
29ובגדי הקדש אשר לאהרן יהיו לבניו אחריו למשחה בהם ולמלא בם את ידם
30שבעת ימים ילבשם הכהן תחתיו—מבניו  אשר יבא אל אהל מועד לשרת בקדש
31ואת איל המלאים תקח ובשלת את בשרו במקם קדש
32ואכל אהרן ובניו את בשר האיל ואת הלחם אשר בסל פתח אהל מועד
33ואכלו אתם אשר כפר בהם למלא את ידם לקדש אתם וזר לא יאכל כי קדש הם
34ואם יותר מבשר המלאים ומן הלחם—עד הבקר  ושרפת את הנותר באש לא יאכל כי קדש הוא
35ועשית לאהרן ולבניו ככה ככל אשר צויתי אתכה שבעת ימים תמלא ידם
36ופר חטאת תעשה ליום על הכפרים וחטאת על המזבח בכפרך עליו ומשחת אתו לקדשו
37שבעת ימים תכפר על המזבח וקדשת אתו והיה המזבח קדש קדשים כל הנגע במזבח יקדש  {ס}

38וזה אשר תעשה על המזבח  כבשים בני שנה שנים ליום תמיד
39את הכבש האחד תעשה בבקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים
40ועשרן סלת בלול בשמן כתית רבע ההין ונסך רביעת ההין יין—לכבש האחד
41ואת הכבש השני תעשה בין הערבים  כמנחת הבקר וכנסכה תעשה לה לריח ניחח אשה ליהוה
42עלת תמיד לדרתיכם פתח אהל מועד לפני יהוה אשר אועד לכם שמה לדבר אליך שם
43ונעדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבדי
44וקדשתי את אהל מועד ואת המזבח ואת אהרן ואת בניו אקדש לכהן לי
45ושכנתי בתוך בני ישראל והייתי להם לאלהים
46וידעו כי אני יהוה אלהיהם אשר הוצאתי אתם מארץ מצרים לשכני בתוכם  אני יהוה אלהיהם  {פ}

Copyright information for Alep