Exodus 32

1וירא העם כי בשש משה לרדת מן ההר ויקהל העם על אהרן ויאמרו אליו קום עשה לנו אלהים אשר ילכו לפנינו—כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו
2ויאמר אלהם אהרן פרקו נזמי הזהב אשר באזני נשיכם בניכם ובנתיכם והביאו אלי
3ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באזניהם ויביאו אל אהרן
4ויקח מידם ויצר אתו בחרט ויעשהו עגל מסכה ויאמרו—אלה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים
5וירא אהרן ויבן מזבח לפניו ויקרא אהרן ויאמר חג ליהוה מחר
6וישכימו ממחרת ויעלו עלת ויגשו שלמים וישב העם לאכל ושתו ויקמו לצחק  {פ}

7וידבר יהוה אל משה  לך רד—כי שחת עמך אשר העלית מארץ מצרים
8סרו מהר מן הדרך אשר צויתם—עשו להם עגל מסכה וישתחוו לו ויזבחו לו ויאמרו אלה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים
9ויאמר יהוה אל משה  ראיתי את העם הזה והנה עם קשה ערף הוא
10ועתה הניחה לי ויחר אפי בהם ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול
11ויחל משה את פני יהוה אלהיו ויאמר למה יהוה יחרה אפך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים בכח גדול וביד חזקה
12למה יאמרו מצרים לאמר ברעה הוציאם להרג אתם בהרים ולכלתם מעל פני האדמה שוב מחרון אפך והנחם על הרעה לעמך
13זכר לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך אשר נשבעת להם בך ותדבר אלהם ארבה את זרעכם ככוכבי השמים וכל הארץ הזאת אשר אמרתי אתן לזרעכם ונחלו לעלם
14וינחם יהוה על הרעה אשר דבר לעשות לעמו  {פ}

15ויפן וירד משה מן ההר ושני לחת העדת בידו  לחת כתבים משני עבריהם—מזה ומזה הם כתבים
16והלחת—מעשה אלהים המה והמכתב מכתב אלהים הוא—חרות על הלחת
17וישמע יהושע את קול העם ברעה ויאמר אל משה קול מלחמה במחנה
18ויאמר אין קול ענות גבורה ואין קול ענות חלושה קול ענות אנכי שמע
19ויהי כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל ומחלת ויחר אף משה וישלך מידו את הלחת וישבר אתם תחת ההר
20ויקח את העגל אשר עשו וישרף באש ויטחן עד אשר דק ויזר על פני המים וישק את בני ישראל
21ויאמר משה אל אהרן מה עשה לך העם הזה  כי הבאת עליו חטאה גדלה
22ויאמר אהרן אל יחר אף אדני אתה ידעת את העם כי ברע הוא
23ויאמרו לי—עשה לנו אלהים אשר ילכו לפנינו  כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים—לא ידענו מה היה לו
24ואמר להם למי זהב התפרקו ויתנו לי ואשלכהו באש ויצא העגל הזה
25וירא משה את העם כי פרע הוא  כי פרעה אהרן לשמצה בקמיהם
26ויעמד משה בשער המחנה ויאמר מי ליהוה אלי ויאספו אליו כל בני לוי
27ויאמר להם כה אמר יהוה אלהי ישראל שימו איש חרבו על ירכו עברו ושובו משער לשער במחנה והרגו איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרבו
28ויעשו בני לוי כדבר משה ויפל מן העם ביום ההוא כשלשת אלפי איש
29ויאמר משה מלאו ידכם היום ליהוה כי איש בבנו ובאחיו—ולתת עליכם היום ברכה
30ויהי ממחרת ויאמר משה אל העם אתם חטאתם חטאה גדלה ועתה אעלה אל יהוה אולי אכפרה בעד חטאתכם
31וישב משה אל יהוה ויאמר  אנא חטא העם הזה חטאה גדלה ויעשו להם אלהי זהב
32ועתה אם תשא חטאתם ואם אין—מחני נא מספרך אשר כתבת
33ויאמר יהוה אל משה  מי אשר חטא לי אמחנו מספרי
34ועתה לך נחה את העם אל אשר דברתי לך—הנה מלאכי ילך לפניך וביום פקדי ופקדתי עלהם חטאתם
35ויגף יהוה את העם על אשר עשו את העגל אשר עשה אהרן  {ס}

Copyright information for Alep