Exodus 5

1ואחר באו משה ואהרן ויאמרו אל פרעה  כה אמר יהוה אלהי ישראל שלח את עמי ויחגו לי במדבר
2ויאמר פרעה—מי יהוה אשר אשמע בקלו לשלח את ישראל  לא ידעתי את יהוה וגם את ישראל לא אשלח
3ויאמרו אלהי העברים נקרא עלינו נלכה נא דרך שלשת ימים במדבר ונזבחה ליהוה אלהינו—פן יפגענו בדבר או בחרב
4ויאמר אלהם מלך מצרים למה משה ואהרן תפריעו את העם ממעשיו לכו לסבלתיכם
5ויאמר פרעה הן רבים עתה עם הארץ והשבתם אתם מסבלתם
6ויצו פרעה ביום ההוא את הנגשים בעם ואת שטריו לאמר
7לא תאספון לתת תבן לעם ללבן הלבנים—כתמול שלשם  הם ילכו וקששו להם תבן
8ואת מתכנת הלבנים אשר הם עשים תמול שלשם תשימו עליהם—לא תגרעו ממנו  כי נרפים הם—על כן הם צעקים לאמר נלכה נזבחה לאלהינו
9תכבד העבדה על האנשים ויעשו בה ואל ישעו בדברי שקר
10ויצאו נגשי העם ושטריו ויאמרו אל העם לאמר  כה אמר פרעה אינני נתן לכם תבן
11אתם לכו קחו לכם תבן מאשר תמצאו  כי אין נגרע מעבדתכם דבר
12ויפץ העם בכל ארץ מצרים לקשש קש לתבן
13והנגשים אצים לאמר  כלו מעשיכם דבר יום ביומו כאשר בהיות התבן
14ויכו שטרי בני ישראל אשר שמו עלהם נגשי פרעה לאמר  מדוע לא כליתם חקכם ללבן כתמול שלשם—גם תמול גם היום
15ויבאו שטרי בני ישראל ויצעקו אל פרעה לאמר  למה תעשה כה לעבדיך
16תבן אין נתן לעבדיך ולבנים אמרים לנו עשו והנה עבדיך מכים וחטאת עמך
17ויאמר נרפים אתם נרפים על כן אתם אמרים נלכה נזבחה ליהוה
18ועתה לכו עבדו ותבן לא ינתן לכם ותכן לבנים תתנו
19ויראו שטרי בני ישראל אתם—ברע לאמר  לא תגרעו מלבניכם דבר יום ביומו
20ויפגעו את משה ואת אהרן נצבים לקראתם בצאתם מאת פרעה
21ויאמרו אלהם ירא יהוה עליכם וישפט  אשר הבאשתם את ריחנו בעיני פרעה ובעיני עבדיו לתת חרב בידם להרגנו
22וישב משה אל יהוה ויאמר  אדני למה הרעתה לעם הזה—למה זה שלחתני
23ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה והצל לא הצלת את עמך

Copyright information for Alep