Ezekiel 1

1ויהי בשלשים שנה ברביעי בחמשה לחדש ואני בתוך הגולה על נהר כבר נפתחו השמים ואראה מראות אלהים
2בחמשה לחדש—היא השנה החמישית לגלות המלך יויכין
3היה היה דבר יהוה אל יחזקאל בן בוזי הכהן בארץ כשדים—על נהר כבר ותהי עליו שם יד יהוה
4וארא והנה רוח סערה באה מן הצפון ענן גדול ואש מתלקחת ונגה לו סביב ומתוכה—כעין החשמל מתוך האש
5ומתוכה—דמות ארבע חיות וזה מראיהן—דמות אדם להנה
6וארבעה פנים לאחת וארבע כנפים לאחת להם
7ורגליהם רגל ישרה וכף רגליהם ככף רגל עגל ונצצים כעין נחשת קלל
8וידו (וידי) אדם מתחת כנפיהם על ארבעת רבעיהם ופניהם וכנפיהם לארבעתם
9חברת אשה אל אחותה כנפיהם  לא יסבו בלכתן איש אל עבר פניו ילכו
10ודמות פניהם פני אדם ופני אריה אל הימין לארבעתם ופני שור מהשמאול לארבעתן ופני נשר לארבעתן
11ופניהם וכנפיהם פרדות מלמעלה  לאיש שתים חברות איש ושתים מכסות את גויתיהנה
12ואיש אל עבר פניו ילכו  אל אשר יהיה שמה הרוח ללכת ילכו לא יסבו בלכתן
13ודמות החיות מראיהם כגחלי אש בערות כמראה הלפדים—היא מתהלכת בין החיות ונגה לאש ומן האש יוצא ברק
14והחיות רצוא ושוב כמראה הבזק
15וארא החיות והנה אופן אחד בארץ אצל החיות לארבעת פניו
16מראה האופנים ומעשיהם כעין תרשיש ודמות אחד לארבעתן ומראיהם ומעשיהם כאשר יהיה האופן בתוך האופן
17על ארבעת רבעיהן בלכתם ילכו  לא יסבו בלכתן
18וגביהן—וגבה להם ויראה להם וגבתם מלאת עינים סביב—לארבעתן
19ובלכת החיות ילכו האופנים אצלם ובהנשא החיות מעל הארץ ינשאו האופנים
20על אשר יהיה שם הרוח ללכת ילכו שמה הרוח ללכת והאופנים ינשאו לעמתם כי רוח החיה באופנים
21בלכתם ילכו ובעמדם יעמדו ובהנשאם מעל הארץ ינשאו האופנים לעמתם—כי רוח החיה באופנים
22ודמות על ראשי החיה רקיע כעין הקרח הנורא—נטוי על ראשיהם מלמעלה
23ותחת הרקיע כנפיהם ישרות אשה אל אחותה  לאיש שתים מכסות להנה ולאיש שתים מכסות להנה את גויתיהם
24ואשמע את קול כנפיהם כקול מים רבים כקול שדי בלכתם—קול המלה כקול מחנה בעמדם תרפינה כנפיהן
25ויהי קול—מעל לרקיע אשר על ראשם בעמדם תרפינה כנפיהן
26וממעל לרקיע אשר על ראשם כמראה אבן ספיר דמות כסא ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה
27וארא כעין חשמל כמראה אש בית לה סביב ממראה מתניו ולמעלה וממראה מתניו ולמטה ראיתי כמראה אש ונגה לו סביב
28כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם כן מראה הנגה סביב—הוא מראה דמות כבוד יהוה ואראה ואפל על פני ואשמע קול מדבר  {פ}

Copyright information for Alep