Ezekiel 32

1ויהי בשתי עשרה שנה בשני עשר חדש באחד לחדש היה דבר יהוה אלי לאמר
2בן אדם שא קינה על פרעה מלך מצרים ואמרת אליו כפיר גוים נדמית ואתה כתנים בימים ותגח בנהרותיך ותדלח מים ברגליך ותרפס נהרותם  {ס}

3כה אמר אדני יהוה ופרשתי עליך את רשתי בקהל עמים רבים והעלוך בחרמי
4ונטשתיך בארץ על פני השדה אטילך והשכנתי עליך כל עוף השמים והשבעתי ממך חית כל הארץ
5ונתתי את בשרך על ההרים ומלאתי הגאיות רמותך
6והשקיתי ארץ צפתך מדמך אל ההרים ואפקים ימלאון ממך
7וכסיתי בכבותך שמים והקדרתי את ככביהם שמש בענן אכסנו וירח לא יאיר אורו
8כל מאורי אור בשמים אקדירם עליך ונתתי חשך על ארצך נאם אדני יהוה
9והכעסתי—לב עמים רבים  בהביאי שברך בגוים על ארצות אשר לא ידעתם
10והשמותי עליך עמים רבים ומלכיהם ישערו עליך שער בעופפי חרבי על פניהם וחרדו לרגעים איש לנפשו ביום מפלתך  {פ}

11כי כה אמר אדני יהוה  חרב מלך בבל תבואך
12בחרבות גבורים אפיל המונך עריצי גוים כלם ושדדו את גאון מצרים ונשמד כל המונה
13והאבדתי את כל בהמתה מעל מים רבים ולא תדלחם רגל אדם עוד ופרסות בהמה לא תדלחם
14אז אשקיע מימיהם ונהרותם כשמן אוליך—נאם אדני יהוה
15בתתי את ארץ מצרים שממה ונשמה ארץ ממלאה—בהכותי את כל יושבי בה וידעו כי אני יהוה
16קינה היא וקוננוה בנות הגוים תקוננה אותה  על מצרים ועל כל המונה תקוננה אותה נאם אדני יהוה  {פ}

17ויהי בשתי עשרה שנה בחמשה עשר לחדש היה דבר יהוה אלי לאמר
18בן אדם—נהה על המון מצרים והורדהו אותה ובנות גוים אדרם אל ארץ תחתיות—את יורדי בור
19ממי נעמת רדה והשכבה את ערלים
20בתוך חללי חרב יפלו חרב נתנה משכו אותה וכל המוניה
21ידברו לו אלי גבורים מתוך שאול—את עזריו ירדו שכבו הערלים חללי חרב
22שם אשור וכל קהלה סביבותיו קברתיו כלם חללים הנפלים בחרב
23אשר נתנו קברתיה בירכתי בור ויהי קהלה סביבות קברתה כלם חללים נפלים בחרב אשר נתנו חתית בארץ חיים
24שם עילם וכל המונה סביבות קברתה כלם חללים הנפלים בחרב אשר ירדו ערלים אל ארץ תחתיות אשר נתנו חתיתם בארץ חיים וישאו כלמתם את יורדי בור
25בתוך חללים נתנו משכב לה בכל המונה—סביבותיו קברתה כלם ערלים חללי חרב כי נתן חתיתם בארץ חיים וישאו כלמתם את יורדי בור בתוך חללים נתן
26שם משך תבל וכל המונה סביבותיו קברותיה כלם ערלים מחללי חרב כי נתנו חתיתם בארץ חיים
27ולא ישכבו את גבורים נפלים מערלים  אשר ירדו שאול בכלי מלחמתם ויתנו את חרבותם תחת ראשיהם ותהי עונתם על עצמותם—כי חתית גבורים בארץ חיים
28ואתה בתוך ערלים תשבר ותשכב—את חללי חרב
29שמה אדום מלכיה וכל נשיאיה אשר נתנו בגבורתם את חללי חרב  המה את ערלים ישכבו ואת ירדי בור
30שמה נסיכי צפון כלם וכל צדני  אשר ירדו את חללים בחתיתם מגבורתם בושים וישכבו ערלים את חללי חרב וישאו כלמתם את יורדי בור
31אותם יראה פרעה ונחם על כל המונה—חללי חרב פרעה וכל חילו נאם אדני יהוה
32כי נתתי את חתיתו (חתיתי) בארץ חיים והשכב בתוך ערלים את חללי חרב פרעה וכל המונה—נאם אדני יהוה  {פ}

Copyright information for Alep